Hospital de Sabadell

Activitat

Joan Prats López - Director del Servei d'Urologia

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 944 1.013
Estada mitjana 5,31 5,29
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.114 1.057
TOTAL ALTES 2.058 2.070
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 602 658
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.138 1.087
Cirurgia Menor 138 150
TOTAL INTERVENCIONS 1.878 1.895
 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 6.174 6.792
Visites successives 16.727 17.003
TOTAL VISITES 22.901 23.795
Sessions hospitals de dia 470 283