Activitat

Antonio Giménez Gaibar - Director del Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular

 20212022
Altes
Altes convencionals 562 523
Estada mitjana 12,57 12,07
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 260 327
Total altes 822 850
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 570 550
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 261 323
Cirurgia Menor - -
Total intervencions 831 873

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 4.170 4.073
Visites successives 6.273 6.960
Total visites 10.443 11.033
Sessions hospitals de dia 103 184