Presentació

La missió del Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular dins de l’Hospital de Sabadell és:

a) Donar assistència resolutiva, integral, personalitzada, de qualitat i satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients, que fan referència a la patologia medicoquirúrgica vascular de la nostra àrea de referència, amb o sense grau de complexitat que es pugui resoldre en el nostre hospital.

b) Aconseguir una millora continua de la qualitat assistencial i de la resta d’actuacions.

La nostra Unitat va ser jerarquitzada a l’any 1996, incrementant progressivament la seva plantilla per poder assumir la patologia vascular de la nostra àrea. L’any 2000, l’Hospital de Sabadell va iniciar l’atenció continuada en cirurgia vascular, el que va suposar poder donar una atenció específica als pacients amb patologia greu i urgent, que requerien un diagnòstic i tractament especialitzat. Des de gener de 2004, el Servei està reconegut per la Comissió Nacional de l’Especialitat per a la formació de metges especialistes en Angiologia i Cirurgia Vascular.

L’objectiu general bàsic resideix en estructurar un servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular integrat dins d’un hospital de referència amb la dotació material i humana que permeti planificar l’assistència, recerca i docència de tota la patologia arterial, venosa i limfàtica que es generi a la nostra àrea de referència. Però com a hospital amb voluntat de terciarisme, també plantejar una sèrie de productes estrella que ens permetin ser centre de referència dels mateixos.

En aquest sentit, l’any 2010 vàrem establir un conveni de prestació de serveis, per donar assistència en el diagnòstic i tractament de la patologia de la nostra àrea de coneixement a l’Hospital General de Catalunya, i posteriorment vàrem establir convenis de col·laboració amb els Serveis d’Angiologia i Cirurgia Vascular dels Hospitals de Granollers, Mollet i Manresa, per donar suport i assistència a la patologia arterial greu (aneurismes d’aorta, troncs supraaòrtics, tractaments endovasculars) i/o urgent de les seves àrees de referència, actuant com a Servei terciari de prop d’un milió d’habitants.

Des del punt de vista assistencial disposem de consultes externes, laboratori d’hemodinàmica vascular, hospital de dia, unitat d’hospitalització, cirurgia major ambulatòria, així com cirurgia oberta i endovascular de qualsevol patologia arterial i venosa de la nostra especialitat. Pel que fa a la docència de pregrau, l’Hospital de Sabadell és una Unitat Docent de la UAB; mentre que el Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular està acreditat per a la formació de metges especialistes. Finalment, la recerca i la investigació és un altre punt fort del servei, donat que constantment participa en diferents assaigs clínics tan nacionals com internacionals, presentant gran nombre de treballs clínics i d’investigació a congressos.

 

Director del Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular

Foto d'Antonio Giménez Gaibar

Antonio Giménez Gaibar