Cartera de serveis

Consultes externes

 • Valoració clínica per al diagnòstic i el tractament de tots aquells infants i adolescents remesos des de l’Equip d’Atenció Primària per presentar algun dels següents problemes neurològics:
  • Cefalees
  • Tics i trastorns del moviment
  • Trastorns del son
  • Convulsions i epilèpsia
  • Malalties infeccioses i inflamatòries que afecten el sistema nerviós
  • Malalties musculars
  • Trastorns motors (trastorn de la coordinació motora, paràlisi cerebral infantil)
  • Discapacitat intel·lectual
  • Trastorn de dèficit d’atenció/hiperactivitat (TDAH)
  • Trastorn d’espectre autista (TEA)
  • Trastorns de llenguatge
  • Altres
 • Seguiment dels nounats d'alt risc neurològic segons protocol establert amb la Unitat de Neonatologia:
  • Nounats prematurs de molt baix pes (< 1.500 g)
  • Asfixia perinatal
  • Malformacions del SNC
  • Malalties metabòliques
  • Infeccions del sistema nerviós central
  • Altres
 • Seguiment de pacients neurotraumàtics i de pacients amb patologia tumoral o vascular (ictus hemorràgics, ictus isquèmics) del sistema nerviós central.
 • Gabinet de vídeo-EEG per al diagnòstic i control dels nens amb epilèpsia.
 • Unitat funcional per al diagnòstic i l'atenció de nens amb dèficits cognitius i conductuals de base genètica (la Unitat de Neuropediatria forma part de la xarxa d’unitats d’expertesa clínica (XUEC) d’atenció a pacients amb malalties minoritàries creada pel Servei Català de la Salut).
 • Valoració neuropsicològica dels infants amb patologia neurològica, congènita o adquirida, amb repercussió sobre les funcions cognitives o la conducta.

Assistència especialitzada en l'hospital de dia

La Unitat de Neurologia Pediàtrica atén pacients, en règim d'hospital de dia, en aquelles patologies que necessiten tractaments de sessions de curta durada durant períodes de temps prolongats (immunoglobulines endovenoses, per exemple), exploracions complexes, o determinacions analítiques que requereixin una preparació especial.

Assistència especialitzada en hospitalització pediàtrica

 • Ingressos de patologia aguda (infecciosa, vascular, metabòlica, traumàtica, epilèpsies refractàries, ...).
 • Ingressos de descompensacions agudes de patologia crònica.
 • Els especialistes de la Unitat actuen com a consultors del pediatre encarregat de l'hospitalització, en UCI pediàtrica, en neonatologia i en hospitalització convencional.

Assistència especialitzada en urgències pediàtriques

Els especialistes de la Unitat actuen com a consultors en les urgències de pediatria que requereixen de valoració neurològica diagnòstica i terapèutica.


El treball assistencial de la Unitat es complementa amb la participació de tots els membres de l’equip en sessions clíniques de Neurologia Pediàtrica de freqüència setmanal i en sessions clíniques mensuals de Neuroradiologia, Neurogenètica i Neuropsicologia.

Els membres de l’equip neuropediàtric també participen en reunions multidisciplinàries i de diversos comités destinats a consensuar i optimitzar el seguiment i el tractament dels nostres pacients.

Així mateix és molt important l’activitat docent de la nostra Unitat, que acull de forma permanent a residents de Pediatria de l’hospital i, de forma semipermanent, a residents de Neurologia, Psiquiatria i Psicologia i també a residents de Pediatria d’altres hospitals que tenen interés en completar la seva formació en l’àrea de neurodesenvolupament infantil.

L'equip de Neuropediatria també participa en la docència de l'assignatura de Pediatria dins del Grau de Medicina de la UAB i en la docència dels Màsters de Neuropsicologia Infantil i d'Atenció Precoç de la UB.

A més, es du a terme la tutorització de treballs de fi de grau de Medicina (TFG) de la UAB i de tesis doctorals.

Finalment, destacar la participació de l'equip en diversos projectes d'investigació, especialment els que es duen a terme en les síndromes d'Angelman, Prader Willi i X fràgil, entre d'altres.