Cartera de serveis

Assistència general al pacient

Disposem de professionals qualificats (facultatius i infermeres) amb formació específica, tecnologia adequada, i suport i assessorament de totes les especialitats pediàtriques mèdiques i quirúrgiques, que es desplacen a Urgències quan és necessari. Això permet una alta resolució de patologia important, ja des de la mateixa Unitat d'Urgències Pediàtriques. Així mateix els serveis centrals de l'Hospital permeten la pràctica d'exploracions complementàries complexes les 24 h del dia:

  • TAC, RNM, Medicina Nuclear
  • Fibroendoscòpia Digestiva i Respiratòria
  • EEG
  • ECG i Ecocardiografia
  • Procediments quirúrgics i de Cirurgia Ortopèdica-Traumatologia

L'atenció i vigilància intensiva dels nens més greus es realitza de manera conjunta amb el personal mèdic de l'UCI, promovent el treball en equip. A més, el caràcter multidisciplinari d'aquesta activitat obliga una estreta relació amb altres especialistes com a forma de garantir una atenció integral i continuada del pacient. El suport d'algunes especialitats és sovint fonamental per al diagnòstic i el tractament de la malaltia de base.

Procediments d'analgèsia i sedació

La Unitat d'Urgències Pediàtriques col·labora amb Radiologia, Cirurgia, Traumatologia i Oncologia així com amb la planta d'Hospitalització, per a la pràctica de tècniques d'analgèsia i sedacióespecialment amb òxid nitrós.

Atenció telefònica

S'atenen interconsultes dels pediatres de capçalera i de les famílies.

Així mateix es controlen telefònicament tots els resultats analítics positius (cultius,...) o patològics derivats de les visites realitzades en la Unitat d'Urgències Pediàtriques.

En aquest sentit ha suposat una gran millora per a l'atenció conjunta del pacient pediàtric la possibilitat de connexió amb els CAP's via Internet. Això permetrà en un futur pròxim que també els resultats dels exàmens complementaris practicats en l'UUP, siguin consultats pel pediatre de capçalera des del CAP.

Controls de qualitat de Diagnòstic per la Imatge

Es realitza una interconsulta diària amb Radiologia de tots els exàmens radiològics de diagnòstic complex o dubtós, del dia anterior.

Controls en Consultoris d'Atenció ràpida en Pediatria (PGNUP) post-urgència

Els pacients que queden pendents de resultats analítics rellevants o presenten patologies que poden acabar de resoldre's en la Unitat d'Urgències Pediàtriques o el control de les quals escapa de l'àmbit propi d'aquesta i del pediatre de capçalera, són controlats en una consulta externa preferent especialitzada (PGNUP).

Patologies ateses

Inicialment són ateses pel pediatre totes la patologies pediàtriques mèdiques i quirúrgiques. Si de la visita es deriva que el pacient ha de ser visitat d'urgències per un especialista, es practica una interconsulta que es resol en poques hores.

Les visites de Cirurgia o Traumatologia que han de ser visitades per l'especialista les finalitza el propi especialista.

Les que només requereixen la consulta pot finalitzar-les l'especialista o el pediatre.

En les comptades ocasions en què la patologia del pacient supera la capacitat d'atenció o el nivell de resolució de l'hospital (Nivell IIIa), el pacient, degudament estabilitzat, es deriva mitjançant el transport adequat al centre (Nivell IIIb) on espugui resoldre el seu problema.