Consulta PrEP


 

Què és la PrEP?

La profilaxi pre-exposició, PrEP per les sigles en anglès, és el tractament diari amb medicaments contra el VIH que reben les persones seronegatives, però exposades a alt risc de contraure la infecció pel VIH, per tal de reduir la possibilitat d’infectar-s'hi.

Qui pot considerar prendre la PrEP?

La PrEP la poden prendre aquelles persones que no tenen la infecció pel VIH, però que estan exposades a alt risc de contraure-la per mitjà de les relacions sexuals o de l'ús de drogues injectables.

Es considera indicat prescriure-la a homes que tenen sexe amb homes, dones transsexuals i dones que exerceixen la prostitució que no utilitzin preservatiu i que acompleixen algun dels següents criteris:

  • Més de 10 parelles sexuals a l’any.
  • Pràctiques sexuals anals sense preservatiu el darrer any.
  • Ús de drogues relacionades amb el manteniment de relacions sexuals sense protecció al darrer any.
  • Almenys una infecció de transmissió sexual a l’últim any.
  • Realització de profilaxis post exposició en varies ocasions al darrer any.

Sol·licitar visita per valorar la presa de PrEP

Enviï un missatge amb el seu número de telèfon, el seu codi d'identificació personal (CIP)* i indicant al títol 'Consulta PrEP' a l'adreça següent i contactarem amb vostè:

* Codi d'identificació personal (CIP):