Cartera de serveis

Assistència prenatal

Disposem d’un equip de diagnòstic prenatal multidisciplinari compost per obstetra perinatòleg i obstetra ecografista, neonatòleg, genetista clínic, biòleg, patòleg, radiòleg, cardiòleg pediàtric i cirurgià pediàtric.

Es realitzen reunions setmanals on es fa el seguiment de totes les gestants amb risc de patologia fetal i malformacions fetals de forma conjunta i seguint protocols establerts. Es disposa de totes les tècniques de suport pel diagnòstic de patologia fetal. Es dóna assessorament en tots els casos i consell genètic quan es requereix.

Assistència perinatal

Disposem d’un equip perinatal multidisciplinar, que es reuneix setmanalment per discutir els casos que precisin la coordinació d’obstetrícia i neonatologia, en 2 comitès:

 • Comitè de diagnòstic prenatal
 • Comitè perinatal

D’aquesta manera s’assegura l’assistència correcta de la gestant de risc i del seu fill quan ha d’ingressar a la Unitat Neonatal.
En ambdós comitès es realitza discussió de casos clínics i sessions clíniques de patologies prevalents.
Quan la gestant precisa ingrés per alt risc de part prematur, o qualsevol altre patologia que pugui suposar un risc pel nadó, els professionals de la Unitat de Neonatologia ofereixen informació a la gestant i a la família abans del part. 

Assistència a la sala de parts

La Unitat de Neonatologia dóna assistència a la sala de parts a tots els parts de risc i sempre que l’equip d’obstetrícia ho sol·liciti.

Les sales de parts estan dotades de bressols tèrmics per reanimació neonatal avançada, amb sistemes de ventilació amb pressió controlada.

Assistència a hospitalització neonatal

La Unitat Neonatal és una unitat de nivell III B, disposa de professionals qualificats (facultatius especialistes en neonatologia i infermeres pediàtriques especialitzades en cures neonatals), tecnologia avançada, suport i assessorament d’altres especialitats pediàtriques o perinatals.

S’atenen tots els nadons de qualsevol edat gestacional i pes al naixement nascuts a l’Hospital de Sabadell o traslladats d’altres centres. Es disposa de suport respiratori avançat amb ventilació oscil·latòria d’alta freqüència i administració d’òxid nítric inhalat. Servei de Cirurgia Pediàtrica per intervenció quirúrgica major i Servei de Neurocirurgia. Es deriva la cirurgia cardíaca, excepte les intervencions de ductus persistent del prematur.

El nostre model assistencial està basat en l’Atenció Centrada en el Desenvolupament i la Família: la unitat és oberta als pares les 24 hores al dia, disposant de 2 habitacions individuals complertes, per internament mare/pare-fill/a, amb incubadora o bressol (tèrmic o convencional). Potenciem el mètode cangur, permetent el contacte pell amb pell de manera precoç afavorint el vincle mare-fill/a i la instauració de la lactància materna. Promovem la lactància materna i disposem de llet materna de banc. Fem cura del microambient i macroambient. 

Assistència a planta de Maternitat

Després del part, els nadons de més de 35 setmanes de gestació asimptomàtics i sense criteris de risc, que no necessiten ingressar a la Unitat de Neonatologia resten amb la seva mare i reben una assistència neonatal bàsica.

Primera visita amb ompliment de la història clínica neonatal i exploració física abans de les 12 hores de vida. Model d’atenció basat en afavorir el vincle mare/pare-fill amb habitacions la majoria individuals afavorint l’alletament matern i evitant la separació mare/pare-fill. Passi de visita, exploració física i ompliment de les dades pediàtriques del Carnet de Salut a l’alta.

Alta hospitalària precoç

És l’alta de la mare i del nadó abans de les 48 hores de vida. Es realitza una exploració física en el moment de l’alta i quan venen a la visita de control. El cribatge auditiu es realitza abans de l’alta i a la visita de control es fa la prova de detecció precoç. En tot moment s’aconsella i s’instrueix sobre la importància, les grans avantatges i la tècnica de l’alletament matern.

Nadó de risc

Nadons que reben assistència neonatal específica però al costat de la seva mare a l’àrea d’hospitalització obstètrica (risc infecciós, prematur de més de 35 setmanes de gestació, a terme pes al néixer inferior a 2.500 g, pes al néixer major a 4.200 g, fill de mare diabètica pre gestacional o gestacional, i qualsevol altre nadó que necessiti un control més especial).

Es realitza una observació i atenció individualitzada a les necessitats que requereix. Es fa passi de visita diària i informe d’alta hospitalària. 

Assistència a consulta externa

Seguiment de tots els prematurs de pes inferior a 1.500 g i/o menor de 32 setmanes de gestació. Es disposa de protocol multidisciplinar de seguiment d’aquests pacients.

Seguiment de nadons que han patit altres patologies segons criteri de la Unitat Neonatal. Atenció de nadons derivats d’altres centres hospitalaris o des d’atenció primària.

Seguiment dels nadons que han estat amb la seva mare que presenten alguna situació que motiva exploracions complementàries o seguiment d’algun signe o símptoma observat durant la seva estada hospitalària.

Derivació a altres especialitats pediàtriques de l’hospital.

Especialitats pediàtriques que donen suport a la Unitat Neonatal

 • Cardiologia Pediàtrica
 • Dermatologia Pediàtrica
 • Endocrinologia Pediàtrica
 • Gastroenterologia pediàtrica
 • Hemato-Oncologia pediàtrica
 • Neurocirurgia Pediàtrica
 • Neurologia pediàtrica i CDIAP
 • Oftalmologia Pediàtrica
 • ORL Pediàtrica
 • Pneumologia Pediàtrica i fisioteràpia respiratòria
 • Radiologia Pediàtrica i Intervencionista
 • Servei d’atenció psicològica
 • Treball Social

Patologies ateses

Patologia de la prematuritat

 • Atenció de tots els nadons pretermes sense límit d’edat gestacional ni pes
 • Atenció especialitzada del preterme extrem i les seves complicacions
 • Incubadores de cures intensives i intermèdies de darrera generació

Patologia respiratòria

 • Destret respiratori, malaltia de membrana hialina
 • Síndrome d’aspiració meconial
 • Aire lliure toràcic (pneumotòrax, pneumomediastí)
 • Pneumònia neonatal
 • Qualsevol altra patologia respiratòria

La unitat disposa d’alta tecnologia per a la patologia respiratòria:

 • Ventilació no invasiva
 • Ventilació mecànica convencional
 • Ventilació d’alta freqüència
 • Administració d’òxid nítric

Patologia cardiovascular

 • Insuficiència cardíaca
 • Xoc
 • Pneumopericardi i vessament pericàrdic
 • Estudi de sospita de cardiopatia congènita major o menor
 • Síndrome d’hipertensió pulmonar persistent
 • Persistència del conducte arteriós
 • Trastorns del ritme cardíac
 • Miocarditis

Patologia neurològica

 • Malaltia hipòxico-isquèmica
 • Encefalopatia de qualsevol etiologia
 • Convulsions
 • Malalties neuromusculars, hipotonies
 • Infeccions del SNC
 • Hemorràgia intracranial
 • Defectes del tub neural- Encefalocele, mielomeningocele, etc.

Patologia digestiva (quirúrgica o no)

 • Enterocolitis necrotitzant
 • Hèrnia diafragmàtica congènita
 • Atrèsia esofàgica
 • Obstrucció intestinal
 • Ili meconial
 • Malaltia de Hirschprung
 • Atrèsia ano-rectal
 • Omfalocele
 • Gastrosquisi
 • Perforació de vísceres buides i massisses
 • Peritonitis de qualsevol causa

Patologia renal

 • Insuficiència renal
 • Patologies que precisin sistemes d'hemodiafiltració
 • Trombosi renal

Patologia hematològica i de la coagulació

 • Malaltia hemolítica neonatal
 • Anèmia
 • Icterícia de qualsevol etiologia
 • Hemorràgia activa
 • Coagulació intra vascular disseminada
 • Policitèmia
 • Hidrops fetalis

Patologia infecciosa

 • Sèpsia
 • Meningitis
 • Infeccions congènites

Patologia endocrino-metabòlica

 • Sd. adreno-genital
 • Secreció inadequada ADH
 • Errors congènits del metabolisme
 • Trastorns hidroelectrolítics

Patologia oncològica

 • Tractament dels tumors neonatals: teratomes, hepatoblastomes, tumors cerebrals, tumors renals, leucèmies congènites, etc.