Hospital de Sabadell

Imatge de l'equip del Servei de Cardiologia

Servei de Cardiologia

Servei de Cardiologia

Antoni Martínez Rubio - Director del Servei de Cardiologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.312 1.157
Estada mitjana 5,42 5,42
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 43 71
TOTAL ALTES 1.355 1.228
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 213 193
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 44 75
Cirurgia Menor 1 6
TOTAL INTERVENCIONS 258 274

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 4.691 4.162
Visites successives 9.097 9.581
TOTAL VISITES 13.788 13.743
Sessions hospital de dia 1.116 497

 


Facultatius

Antoni Martínez Rubio - Director del Servei de Cardiologia

 • Rosa Bagà Santamaria
 • Manel Bonastre Thio
 • Eduard Bosch Peligero
 • Núria Casanovas Marba
 • Elena Guilera Mas
 • Laura Guillamon Toran
 • Eva Guillaumet Gasa
 • Josep Guindo Soldevila
 • Joan Raimon Gumà González
 • Gabriel Gusi Tragant
 • Rosa Miró Relat
 • Fernando Narro García
 • Josefina Orus Puigvert
 • Elisabet Pujol Iglesias
 • Jordi Puntí Sala

Professionals residents en formació

 • José Pablo del Castillo Vázquez
 • Mario Díaz Nuila
 • Marcel Santaló Corcoy
 • Daniel Valcarcel Paz

 La cardiologia és l’especialitat mèdica que s'encarrega de l'estudi del cor amb diversos continguts:
 • Prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties del cor.
 • Estudi, desenvolupament i seguiment de tècniques específiques de l'especialitat.

El Servei de Cardiologia del Parc Taulí té com a objectiu oferir un servei assistencial de màxima qualitat per a la població, assegurant totes les modalitats assistencials pròpies de l’especialitat, i dirigit a millorar la salut de la seva població de referència, tenint en compte criteris d’efectivitat, eficiència i sostenibilitat. Tanmateix, és un servei amb màxim compromís amb la formació continuada dels profesionals, la recerca i la docència.

El Servei compta amb dispositius d’hospitalització i consultes externes així com amb equipament per fer totes les proves necessàries de l’especialitat, tant no invasives (electrocardiogrames, ecocardiogrames, Holter, ergometries) com invasives (implants i control de marcapassos, coronariografies, angioplàsties, estudis electrofisiològics, ablacions transcatèter). En col·laboració amb UDIAT Centre Diagnòstic, es fan també gammagrafies cardíaques, ressonàncies magnètiques de cor i tomografies axials computeritzades d’alta resolució.

És un servei acreditat per a la formació de metges residents de l’especialitat i n’acull d'altres especialitats del mateix hospital que realitzen part del seu programa formatiu al Servei de Cardiologia. També participa activament en la docència universitària de pregrau i de postgrau, impartint classes i seminaris pràctics a la Universitat. Membres del servei organitzen regularment cursos i congressos nacionals i internacionals. Tanmateix, els metges del Servei de Cardiologia participen en diversos comitès d’experts i societats científiques, nacionals i internacionals, i en diversos projectes de recerca, també nacionals i internacionals. El fet de participar en assajos clínics permet que determinats pacients puguin rebre els tractaments més novedosos disponibles. Tanmateix, les tasques de docència i recerca del grup fan que sigui reconegut en fòrums nacionals i internacionals, amb múltiples publicacions amb alt nivell d’impacte, i en multitud de llibres de l’especialitat. Els seus membres són convidats a donar conferències en reunions que abasten també les de caràcter mundial. Les grans línies de recerca són la cardiopatia isquèmica, la insuficiència cardíaca, les arítmies, i la prevenció de malaltia i complicacions cardiovasculars.

Així doncs, l’activitat del Servei de Cardiologia es fonamenta en el trinomi d’assistència, docència/formació continuada, i recerca.

Director del Servei de Cardiologia

Antoni Martínez Rubio

Antoni Martínez Rubio