Presentació

El CDIAP del Parc Taulí està integrat en el Servei de Medicina Pediàtrica (dintre de l'Àrea d'Atenció a la Dona i a l'Infant) del Parc Taulí. Forma part de la Xarxa de Serveis Públics concertats del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a l'atenció dels infants amb alteracions i/o signes de risc en el seu neurodesenvolupament.

El desenvolupament infantil en els primers anys de vida es caracteritza per la progressiva adquisició de funcions tan importants com el control postural, l’autonomia del desplaçament, la comunicació, la simbolització, el llenguatge verbal i la interacció social. Aquesta evolució està estretament lligada al procés de maduració del sistema nerviós, ja iniciat en la vida intrauterina, i a l’organització emocional i mental a través de la relació amb l’entorn.

Alguns infants poden presentar dificultats en aquest procés del desenvolupament: és en aquest moment quan poden ser derivats al CDIAP, que té com a finalitat oferir a aquests infants i a les seves famílies un conjunt d'accions optimitzadores que facilitin una maduració adequada de manera integral.

Missió, visió i valors

Des de l’any 1979 els professionals del CDIAP Parc Taulí s’han mantingut fidels a la missió, visió i valors que han vertebrat l’evolució i adaptació a les canviants necessitats de la població atesa.

Missió

Oferir a l’infant amb risc en el seu desenvolupament i a les seves famílies, les actuacions més adequades per tal d’aconseguir el seu benestar i un òptim desenvolupament, potenciant al màxim les seves capacitats i adequant l’entorn a les seves necessitats, en un marc de sostenibilitat, equitat, eficiència i continuïtat assistencial.

Visió

Ser un servei de referència dins del sector de l’atenció precoç oferint una atenció altament especialitzada, multidisciplinària i de qualitat, funcionant en tot moment com un equip estructurat i cohesionat en un context assistencial sanitari d’atenció global a la infància.

Valors

La sensibilitat, l'orientació a l’infant i a la seva família, la professionalitat, el compromís amb la innovació i la millora contínua, l’exigència en la consecució d’objectius de qualitat en base a la investigació, la docència, la formació continuada dels professionals que l’integren i la col·laboració amb els dispositius de l’àrea de referència comunitària.

Àrea de cobertura

L'àrea de cobertura del CDIAP Parc Taulí abasta 11 municipis: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Gallifa, Polinyà, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Palau-solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda.

La població de referència és de 21.223 infants de zero a sis anys (Dades: IDESCAT 2019)

Criteris de priorització

En cas que la demanda superi la capacitat assistencial concertada amb l'Administració, el CDIAP Parc Taulí seguirà els criteris de priorització següents:

  • Atenció preferent a infants amb afectacions greus.
  • Atenció d'obligat compliment a infants amb edats inferiors a 3 anys.

Història

 

Coordinadora del CDIAP

Imatge de Montserrat Torras Mañá, coordinadora del CDIAP. Hospital Sabadell.Parc Taulí

Montserrat Torras Mañá