Activitat detallada

Jaume Almirall Daly  - Director del Servei de Nefrologia

 20212022
Tractament dialític
Diàlisi de crònics

Nre. sessions HD

21.610 21.984

Diàlisi peritoneal - Sessions

11.563 10.446
Diàlisi d'aguts

Sessions pacients crònics ingressats

1.291

1.558

Sessions pacients aguts

339 203

Sessions HD UCI

180 104

 

 20212022
Atenció hospitalària

Altes hospital conv.

321 312

Estada mitjana

10,23 12

Interconsultes Hospital primeres

298 261

 

 20212022
Atenció ambulatòria
Hospital de dia 1.437 1.186
Primeres visites CCEE 1.148 1.246
Segones visites CCEE 6.835 6.585
Reiteració P/S 5,95 5,28
MAPA 197 195
Ecografia Accés Vascular 300 271
Biòpsies renals - -