Hospital de Sabadell

Activitat detallada

Jaume Almirall Daly  - Cap del Servei de Nefrologia

  2018 2019
Tractament dialític
Diàlisi de crònics

Nre. sessions HD

24.589 24.334

Dies en DP

   
Diàlisi d'aguts

Sessions pacients crònics ingressats

760 772

Sessions pacients aguts

161 165

Sessions HD UCI

121 127

 

  2018 2019
Atenció hospitalària

Altes hospital conv.

273 240

Estada mitjana

10,31 12

Interconsultes Hospital primeres

270 240

 

  2018 2019
Atenció ambulatòria
Hospital de dia 426 404
Primeres visites CCEE 1.753 863
Segones visites CCEE 4.277 5.182
Reiteració P/S 2,44 6
MAPA 213 180
Ecografia Accés Vascular 466 448
Biòpsies renals 45