Hospital de Sabadell

Activitat detallada

Jaume Almirall Daly  - Director del Servei de Nefrologia

  2020 2021
Tractament dialític
Diàlisi de crònics

Nre. sessions HD

24.334 21.608

Diàlisi peritoneal - Sessions

8.338 11.563
Diàlisi d'aguts

Sessions pacients crònics ingressats

734

1.291

Sessions pacients aguts

299 339

Sessions HD UCI

180 180

 

  2019 2020
Atenció hospitalària

Altes hospital conv.

240 229

Estada mitjana

12 11,07

Interconsultes Hospital primeres

240 229

 

  2020 2021
Atenció ambulatòria
Hospital de dia - -
Primeres visites CCEE 715 1.110
Segones visites CCEE 5.847 6.035
Reiteració P/S 8,18 5,44
MAPA 121 197
Ecografia Accés Vascular 229 294
Biòpsies renals - -