Presentació

La nefrologia és la part de la Medicina Interna que té per objecte l’estudi renal en la salut i en la malaltia. El seu contingut comprèn:

 • prevenció, diagnòstic i tractament de les malaties renals.
 • estudi i tractament de processos generals que procedeixen del mal funcionament renal: HTA, trastorns hidroelectrolítics.
 • estudi, desenvolupament, maneig i seguiment de les tècniques i dels pacients amb tractament substitutiu renal: hemodiàlisi, diàlisi peritoneal i trasplantament renal. L’exercici professional implica una visió i maneig general del malalt utilitzant tecnologies complexes amb una visió integral e integradora del pacient.

El Servei de Nefrologia de l’Hospital de Sabadell té per objectiu donar una atenció de qualitat amb criteris d'efectivitat, eficiència i sostenibilitat als pacients amb malalties renals i hipertensió arterial refràctaria de l'àrea de referència.

Els objectius concrets del Servei de Nefrologia són les següents:

 • Portar a terme la prevenció, diagnòstic i tractament dels pacients amb patologia renal.
 • Participar en la planificació de la cobertura de les necessitats assistencials.
 • Participar en programes de formació.
 • Desenvolupar formació continuada, dòcencia i recerca dels professionals per mantenir i millorar la qualitat assistencial als pacients amb malalties renals.

La nostra missió és oferir una atenció mèdica nefrológica global centrada en el pacient, de qualitat, basada en la evidencia científica i cost eficient.

Serveis

 • Programa de diagnòstic, tractament i control de malalties renals;
 • Insuficiència renal crònica, malaltia renal crònica avançada, insuficiència renal aguda, malalties parenquimatoses renals (glomerulars, intersticials i vasculars), litiasis renal recidivant.
 • Programa de diagnòstic, tractament i control de hipertensió arterial refractària.
 • Programa de control de pacients amb trasplantament renal de forma compartida amb l'Unitat de Trasplantament Renal.
 • Programa de Accés Vascular per a hemodiàlisi (PAV) 
 • Hospitalizació amb equip especialitzat de nefrologia.
 • Programa d’Hemodiàlisi de malalts aguts.
 • Programa d’Hemodiálisi de malalts crónics.
 • Programa de Diàlisi Peritoneal manual i automàtica amb cicladora.
 • Atenció continuada especialitzada nefrológica (24 h, 7 dies setmana).

Director del Servei de Nefrologia

Jaume Almirall Daly