Hospital de Sabadell

Unitat de Cardiologia Pediàtrica

Unitat de Cardiologia Pediàtrica

Assistència especialitzada a la consulta externa

L'assistència comprèn:

 • Valoració inicial: anamnesi detallada i exploració acurada del pacient
 • Electrocardiografia (ECG)
 • Ecocardiografía-Doppler
 • Indicació d’altres exploracions quan és necessari pel diagnòstic1
 • Indicació d’avaluació per altres especialitats pediàtriques si escau
 • Informe oral i escrit sobre el diagnòstic
 • Indicació de tractament mèdic quan es necessiti, i seguiment

1 Altres mètodes que utilitzem per la valoració dels pacients:

 • RX tòrax
 • Holter de 24 hores: realitzat a les instal·lacions del Servei Cardiologia d’adults del propi Hospital de Sabadell (SCHS)
 • Prova d’esforç o Ergometria (SCHS)
 • RMN y Angio RMN
 • TAC
 • Medicina Nuclear:amb càlcul de la Fracció d’ejecció isotòpica i del QP/QS
 • Estudi electrofisiòlogic: el realitza al HTR (Unitat d’Arítmies del Hospital S. Joan de Deu en nens i del H. Clinic en adolescents).
 • Cateterisme cardíac diagnòstic o terapèutic: HTR

Quan es precisa un tractament quirúrgic o mitjançant cateterisme terapèutic, es realitza una derivació a l’hospital terciari de referència (HTR)2 conjuntament amb el qual es fa un seguiment del pacient. També d’acord amb el HTR es porta a terme el:

 • Control post-operatori quirúrgic
 • Control d’arítmies post-ablació

2 Els HTR amb els que la Unitat de Cardiologia té acords preferents són Sant Joan de Déu i Materno-Infantil de l'Hospital Vall d’Hebron 

S’avaluen els nens amb:

 • Buf a l'auscultació cardíaca o alteració dels sorolls cardíacs
 • Nadons /lactants amb símptomes suggestius de presentar una cardiopatia, (com cianosi, taquipnea, etc.)
 • Amb malformacions o síndromes que s'associen a afectació cardíaca
 • Nens i adolescents que presenten dolor toràcic
 • Nens i adolescents amb palpitacions o arítmie
 • Fills de pares amb cardiopatia (miocardiopatia hipertròfica, displàsia aritmogènica)
 • Ingressats per valorar repercussió cardíaca de la seva patologia
 • Exposició a quimioteràpia per valorar la repercussió cardíaca
 • Apnees o Síndrome de la Mort Sobtada del lactant

Patologies avaluades:

 • Cardiopaties congènites
 • Arítmies: taquiarítmies i bradiarítmies, trastorns de conducció
 • Cardiopaties no congènites
 • Repercussió cardíaca d’altres patologies
   

Assistència a la Unitat Neonatal

La Unitat proporciona suport cardiològic al nadó a terme i al prematur.

 • Descartar cardiopatia estructural
 • Cribrat del ductus arteriós en el prematur
 • Estudi de les arítmies neonatals
 • Valoració cardiològica del nadó amb altres patologies: hidrops, hipertensió pulmonar, metabolopatíes, cromosomopatíes, shock, etc

Assistència als pacients ingressats a la planta pediàtrica

 • Assistència mèdica conjunta amb els adjunt i resident, per avaluació del seguiment i valoració de la pauta de tractament dels nens ingressats per patologia cardíaca
 • Estudi de la possible afectació cardíaca en altres patologies
 • Comentari conjunt de les Proves diagnòstiques

Assistència als pacients ingressats a la planta UCI pediàtrica

 • Pacients amb patologies severes per descartar afectació cardíaca (politraumàtic, sepsia, miopatia, etc.)
 • Shock cardiogènic
 • Insuficiència cardíaca congestiva
 • Cardiopatia congènita hemodinàmicament inestable
 • Monitorització, estabilització i tractament d’arítmies severes que precisen ingrés a UCI

Assistència a la Unitat de Ecocardiografía-Doppler fetal

Les indicacions per l’estudi ecocardiogràfic fetal, son:

 • Anomalia morfològica cardíaca o dels vasos a la Ecografia obstètrica
 • Antecedent familiar de cardiopatia congènita (gestant, pares, avis, fills)
 • Malformació fetal per descartar cardiopatia associada
 • Hidrops
 • Cromosomopatia
 • Arítmia fetal
 • Malalties autoinmunes per exemple el Lupus eritematós, per descartar Blocatge Aurículo-ventricular
 • Diabetis Melitus tipus I (cribat de cardiopatia a les 20 setmanes i posterior per descartar miocardiopatia hipertròfica)
 • Plec nucal del 1r trimestre

Es realitzen reunions setmanals conjuntes del Comitè de Prenatal i es comenten els casos per valorar les millors estratègies d’actuació i seguiment. 

Aparellatge

La Unitat compta amb el següent aparellatge per fer una valoració acurada davant del nen amb sospita de malaltia cardíaca, arítmia o cardiopatia congènita:

 • Tensiòmetre
 • Electrocardiògraf de 12 canals, automàtic
 • Aparell de ecocardiografía amb Doppler: Vivid S6, d'última generació, amb possibilitats entre altres de fer ecografies Doppler, color, polsat, continu i tisular, modes Duplex, Triplex i Auto, control multifoc i sondes sectorials especials per a prematurs

També:

 • Sistema informàtic per avaluació de les proves d’imatge (RMN, TAC, RX)

Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Pepi Rivera Luján - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.357 959
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 2
Estada mitjana 7,01 6,98
Total altres 1.359 961
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 1
Cirurgia Menor - 1
Total intervencions 3 2
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.085 8.675
Visites successives 30.380 35.401
Total visites 40.465 44.076
Sessions hospitals de dia 3.760 2.868

 


Facultatius

 • Jorge Roberto Palacios Argueta
 • Silvia Teodoro Marin

Més articles...