Hospital de Sabadell

Unitat d'Endocrinologia Pediàtrica

Unitat d'Endocrinologia Pediàtrica

Consultes Externes

L'assistència comprèn:

Activitats assistencials, diagnòstiques i terapèutiques, així com de promoció de salut, educació sanitària i prevenció de la malaltia, que engloben:

 • Valoració inicial del pacient
 • Valoració conjunta amb hospitals de referència de pacients amb patologies de baixa prevalença i alta complexitat
 • Indicació i realització d’exàmens i procediments diagnòstics
 • Indicació d’avaluació per altres especialitats pediàtriques i valoració conjunta de la patologia en equip multidisciplinari quan sigui necessari
 • Treball en equip en conjunt amb infermeria especialitzada
 • Indicació, realització i seguiment dels tractaments o procediments terapèutics que necessiti el pacient
 • Informació a l’alta de diagnòstic i procediments i cures necessàries pel correcte seguiment del pacient a l’atenció primària

S’atenen nens amb les següents patologies:

 • Diabetis Tipus 1
  • Equip multidisciplinari (infermera educadora en diabetis, endocrinòleg, cardiòleg, oftalmòleg, psicòleg, laboratori clínic)
  • Atenció continuada al pacient diabètic amb descontrol de la malaltia (procés intercurrent…)
  • Coneixement per instaurar bomba d’infusió contínua d’insulina al pacient amb condicions adients
  • Sessions de divulgació als familiars de pacients de l’associació de Diabètics de Sabadell.

 • Alteracions del creixement
  • Hospital de DIA per realitzar test d’estimulació de GH
  • Seguiment de pacients amb retràs de creixement intrauterí
  • Farmàcia hospitalària per dispensació de GH

 • Malalties del tiroides
  • Suport radiològic pel diagnòstic: o Ecografia, eco-PAAF o Gammagrafia tiroïdal
  • Equip de cirurgia qualificat per la cirurgia de tiroides
  • Sessió de nòduls tiroïdals (adults)
  • Equip de pediatria i de UCI qualificat pel maneig de les complicacions post tiroïdectomia

 • Pubertat patològica / Hipogonadisme

  Eines complementàries per al diagnòstic:

  • Laboratori hormonal propi amb valors de referència per edat i sexe
  • Test funcionals realitzats a hospital de dia de pediatria
  • Ecografista pediàtric
  • RNM hipotàlam-hipofisària
  • Genetista clínica pediàtrica
  • Test de metilació per estudi de Prader-Willi

 • Obesitat
  • Centre de referència en el seguiment de pacients amb Síndrome de Prader-Willi formant part de la Unitat d’atenció a pacients amb alteracions cognitivo-conductuals de causa genètica (CONGE) on s’atenen als pacients de forma multidisciplinar visitant-se el mateix dia pels diferents facultatius especialistes (neuropediatre, psicòleg, genetista clínic, endocrinòleg)
  • Diagnòstic, tractament i suport de l’obesitat infantil de diferents graus de gravetat
  • Infermera nutricionista

 • Altres endocrinopaties de baixa prevalença
  • Seguiment del pacient oncològic
  • Patologia Suprarrenal
  • Panhipopituitarisme
  • Hipoglucèmia
  • Dislipèmies

 

Assistència especialitzada en l'Hospital de Dia

Comprèn les activitats diagnòstiques d’aquells pacients que precisen ingrés de curta estància sota vigilància mèdica per realització de proves diagnòstiques, incloent:

 • Determinacions hormonals dinàmiques en resposta a diversos estímuls, fisiològics o farmacològic
 • Monitorització per control i tractament d’efectes adversos durant les proves
 • Disponibilitat amb material específic i personal entrenat en cas d’emergència vital

Assistència especialitzada en hospitalització pediàtrica

Comprèn l’assistència mèdica, diagnòstic i tractament a pacients en règim d’hospitalització, incloent:

 • Interconsulta a pacients d’altres especialitats, nounats o pediatria general que requereixen atenció mèdica especialitzada
 • Indicació i realització de diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients ingressats de l'especialitat
 • Indicació i seguiment de pacients en cures intensives en cas que siguin necessàries
 • Educació nutricional o específica dels pacients que ho necessitin
 • Informació a l’alta del procés assistencial amb instruccions específiques per al correcte seguiment i tractament del pacient


Aparellatge

La consulta d’endocrinologia està dotada amb tots els aparells necessaris per fer una correcta i acurada valoració del nen (estadiòmetre de Harpenden per medir correctament i amb precisió, orquidòmetre, plicòmetre (aparell per mesurar el plec cutani), tensiòmetre, bàscules,...


Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Pepi Rivera Luján - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.357 959
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 2
Estada mitjana 7,01 6,98
Total altres 1.359 961
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 1
Cirurgia Menor - 1
Total intervencions 3 2
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.085 8.675
Visites successives 30.380 35.401
Total visites 40.465 44.076
Sessions hospitals de dia 3.760 2.868

 


Facultatius

 • Raquel Corripio Collado - Coordinadora de la Unitat. Doctora en Medicina. Professora Associada M33 UAB. Responsable assignatura de Pediatria. Especialista en l’àrea de creixement, pubertat, obesitat i de forma molt especial en la síndrome de Prader Willi. Publicacions científiques i capítols de llibres en diferents àrees de l'Endocrinologia Pediàtrica. Post Doctoral Observership Children's Hospital of Philadelphia. Coordinador grup recerca HPT I3PT "Trastorns del creixement i del desenvolupament". Coordinadora clínica de XUEC- SPW, membre grup Pubertat de la SEEP (Societat Espanyola d'Endocrinologia Pediàtrica). Revisora de diferents revistes científiques.
 • Jacobo Pérez Sánchez

Més articles...