Hospital de Sabadell

Unitat d'Hematologia i Oncologia Pediàtriques

Unitat d'Hematologia i Oncologia Pediàtriques

Consulta externa

La consulta d'Oncologia i Hematologia Pediàtrica comprèn activitats assistencials, diagnòstiques i terapèutiques, així com de prevenció de la malaltia, que engloben:

 • Valoració inicial del pacient
 • Valoració conjunta amb hospitals de referència de pacients amb patologies de baixa prevalença i alta complexitat que precisen trasplantament, radioteràpia o cirurgia molt especialtzada
 • Indicació i realització d’exàmens i procediments diagnòstics
 • Indicació d’avaluació per altres especialitats pediàtriques i valoració conjunta de la patologia en equip multidisciplinari quan sigui necessari
 • Treball en equip en conjunt amb infermeria especialitzada
 • Indicació, realització i seguiment dels tractaments o procediments terapèutics que necessiti el pacient
 • Informació a l’alta de diagnòstic i procediments i cures necessàries pel correcte seguiment del pacient a l’atenció primària.

En concret s’atenen pacients amb les següents patologies:

 1. Activitats assistencials (Consultes Externes + Hospital de Dia + Hospitalització)
 • Tumors sòlids (40%)
 • Leucèmies (60%)
 • Sèrie Vermella:
 • Alteracions de la Sèrie Blanca:
 • Alteracions de la Sèrie Plaquetar:
 • Alteracions de l'hemostàsia:
 1. Atenció oncològica (80%)
  • Limfomes
  • Tumors de SNC
  • Neuroblastomes
  • Tumor de Willms
  • Sarcomes de parts toves
  • Tumors ossis
  • Hepatoblastomes
  • Tumors de cèl·lules germinals
  • Histiocitosi
  • Carcinoma de tiroides
  • Estudi d’adenomegàlies
 2. Atenció malalties hematològiques no neoplàsiques (20%)
  • Anèmies congènites:
   • Esferocitosi
   • Drepanocitosi
   • Altres anemies hemolitiques
   • Anemia aplàsica o hipoplàsica
   • Talassèmies
  • Anèmies adquirides:
   • Ferropeniques
   • Hemolìtiques
   • Megaloblastiques
  • Leucopenies
  • Neutropènies
  • Limfocitosi
  • Eosinofília
  • Púrpures trombopèniques idiopàtiques
  • Trombopaties
  • Trombocitosi
  • Allargament proves de coagulació
  • Dèficits factorials congènits o adquirits
  • Malaltia de von Willebrand
  • Malaltia tromboembòlica

Si l’atenció als tumors hematològics (leucèmies) es considerés com hematologia, la proporció seria 50% oncologia pediàtrica i 50% hematologia pediàtrica.

 1. Coordinació interna de l’assistència de malalties oncològiques
   
 2. Relació amb grups de treball externs i interns (hematologia i oncologia)
   
 3. Relació i coordinació amb centres de referència per assistència hemato-oncològica
   
 4. Formació i docència MEF i resta de professionals mèdics i quirúrgics de pediatria
   

L’activitat es desenvolupa a nivell ambulatori en una àrea específica per a pediatria. Es disposa de 4 hores, 2 dies a la setmana per la consulta externa clàssica i diàriament per a l'hospital de dia.

Assistència especialitzada a l'hospital de dia

Comprèn les activitats diagnòstiques d’aquells pacients que precisen ingrés de curta estada sota vigilància mèdica per a realització de:

 • Determinacions analítiques per valoració dels pacients
 • Tractaments quimioteràpics per via endovenosa, port-a-cath, catèter central, etc.
 • Administració d’hemoderivats, ferro endovenós, immunoglobulines e.v, factors estimuladors hematopoètics, etc. segons la patologia del pacient

Equipament

 • 4 llits
 • 3 cadires reclinables
 • Taulell de preparació de fàrmacs
 • Bany col·lectiu per als nens
 • Jocs, contes
 • TV, vídeo


L'hospital de dia és compartit amb altres pacients afectes de malalties cròniques no infeccioses o que precisen de proves funcionals i que el millor mitjà per a la seva atenció o tractament és a l’hospital de dia. El 30% de pacients atesos al hospital de dia son onco-hematològics.

Assistència especialitzada a hospitalització

L'activitat d’hospitalització es desenvolupa, sempre que és possible, en habitacions individuals. Es vol així aconseguir la millor atenció del nen, moltes vegades immunodeprimit, i de la seva família, preservant-ne la seva intimitat. La planta de Pediatria disposa de dues habitacions de semi-aïllament amb espai a l’entrada per a rentat de mans i vestir bata, guants i mascareta quan l’estat del nen ho requereix. Totes elles tenen bany complet individual.

L'estada mitjana en règim d’hospitalització és de 10 dies, assimilable (<5% desviació) a la d’altres hospitals.


Assistència especialitzada a UCI pediàtrica

Quan l'estat clínic ho requereix el pacient ingressa a la UCI Pediàtrica, que disposa de 6 box individuals, 5 d'ells "doblables". Un dels boxos és especialment ampli i està dotat amb sistemes de recirculació d’aire i pressió positiva i es destina a pacients en especial règim d’aïllament.

Del total de pacients atesos a la UCIP, una mitjana d’un 10% corresponen a malalts hemato-oncològics.


Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Pepi Rivera Luján - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.357 959
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 2
Estada mitjana 7,01 6,98
Total altres 1.359 961
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 1
Cirurgia Menor - 1
Total intervencions 3 2
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.085 8.675
Visites successives 30.380 35.401
Total visites 40.465 44.076
Sessions hospitals de dia 3.760 2.868

 


Facultatius

 • Griselda Vallès Cardona

Més articles...