Condicions per a la concessió

  • Els actes a realitzar han d’estar relacionats amb les ciències de la salut i de la vida, els serveis sanitaris, sociosanitaris, la docència, la innovació, la recerca... o d’altres similars.
  • La Corporació Sanitària Parc Taulí es reserva el dret de no concedir la cessió d’ús de la sala, si un cop revisat el programa de l’activitat proposada es comprova que aquesta no té cap relació amb els sectors abans indicats, o si es considera que el seu contingut és inadequat.
  • La finalitat de l’acte mai podrà ser comercial i no es podrà cobrar als assistents en concepte d’entrada.
  • El Parc Taulí podrà concedir l’ús de la sala sempre i quan les dates requerides per l’entitat sol·licitant estiguin disponibles, ja que es tracta d’un espai amb prioritat per a usos interns. En cas de no disponibilitat, oferirà dates alternatives.

En cap dels següents casos s’autoritzarà la reserva de l’Auditori:

  • Per a actes de caràcter polític, entesos com aquells que es puguin celebrar en períodes de campanya electoral o aquells en què sigui un partit polític l’organitzador o cerqui de forma directa o indirecta la captació del vot per a una opció política determinada.
  • Per a actes el contingut dels quals pugui esdevenir contrari als interessos de la sanitat pública, crear menyspreu de les institucions públiques, o anar en contra dels principis institucionals.
  • Per a actes que malgrat tinguin contingut relacionat amb les matèries susceptibles de ser objecte d’utilització, tinguin una finalitat de caràcter comercial, de manera directa o indirecta.
  • Per a actes que la Presidència, la Direcció General o el Consell de Direcció del Parc Taulí puguin considerar com a no adequats.