Missió, visió i valors

La missió (Què hem de fer?)

Donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social, de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l’equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat, integrant la docència, la recerca i la innovació.

La visió (Què volem ser?)

Ser una entitat d’excel·lència, líder, reconeguda per la societat i pels seus professionals, pel seu model assistencial, organitzatiu, docent i de recerca i que dona resposta als seus compromisos socials.

Els valors (En què creiem?)

• Atenció centrada en les persones: les necessitats de les persones que atenem és el que realment ens importa.

• Compromís amb la societat i la seva diversitat: el benestar de totes les persones que configuren la societat en què vivim és el nostre objectiu.

• Treball en equip: produïm sinèrgies entre els diferents àmbits i àrees de coneixement.

• Innovació: tenim capacitat de pensar i fer coses diferents per millorar.

• Eficiència: obtenim els millors resultats amb els recursos de que disposem.

• Qualitat: sempre intentem millorar per obtenir un resultat excel·lent.