Responsabilitat Social Corporativa

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell té el compromís de ser una organització responsable amb el benestar i millora del seu entorn immediat, dels seus professionals i les seves persones usuàries, així com del medi ambient i tota la comunitat amb què es relaciona.

En aquest context, el Parc Taulí treballa en diferents àmbits d’actuació per donar resposta a aquest compromís.

Gestió ambiental

Amb la voluntat de minimitzar l’impacte ambiental que genera la seva activitat, el Parc Taulí disposa d’una Comissió Ambiental que vetlla pel seguiment i monitorització d’aquest impacte, així com per l’elaboració i seguiment d’accions dirigides a reduir els consums energètics, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, el consum de materials i el foment d’una mobilitat sostenible.

Pla d'igualtat

El Parc Taulí estableix polítiques per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, d’acord amb el principi d’igualtat d’oportunitats que estableix la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, en referència a les condicions igualitàries en el treball i la seva aplicació.

Així, el Parc Taulí, l’Institut d’Investigació i Innovació I3PT i Sabadell Gent Gran compten amb comissions d’igualtat que han elaborat Plans d’Igualtat aprovats pel comitè de direcció que vetllen per a que aquesta igualtat sigui efectiva.
 

Voluntariat

La persona voluntària és aquella que té sensibilitat social i lliurement pren el compromís de dedicar el seu temps a fer una acció en benefici dels altres, sense contraprestació econòmica i en el marc d’una organització.

El voluntariat, una expressió de compromís de solidaritat per millorar la qualitat de vida, és un moviment històricament vinculat a la nostra història institucional, especialment en algun dels nostres centres, com l'Albada Centre Sociosanitari.

El 2010 el voluntariat a la nostra institució rep un nou impuls amb la posada en marxa del Pla de voluntariat Parc Taulí, amb l'objetiu de donar resposta a demandes sanitàries i socials existents en els diferents centres corporatius.

 Programa d'Acció Social de Pediatria

A l’Àrea de Pediatria de l’Hospital de Sabadell treballem amb una visió basada en el model d’atenció centrada en el pacient i tenint presents, de manera integral, els aspectes biològics, psicològics, educatius, socials i de l’entorn.

Gràcies als esforços de l’administració i dels nostres professionals, som un dels principals hospitals pediàtrics de referència de Catalunya. Donem cobertura a una població de més de 75.000 infants i joves dels 11 municipis de l’àrea de referència del Parc Taulí i, per a determinades especialitats, atenem infants i joves de tot el territori.

Més enllà de la cobertura de les necessitats assistencials, volem que els nostres infants i joves es beneficiïn d’una atenció del tot integral. També volem donar resposta a algunes necessitats d’atenció que s’han posat de manifest els darrers anys, i que poden arribar a esdevenir indispensables per a la cura i el correcte desenvolupament de la població pediàtrica i les seves famílies més vulnerables.

En aquest context, el Programa d’Acció Social de Pediatria del Parc Taulí recull diferents línies d’actuació que complementen la cobertura del nostre sistema de finançament públic, amb l’objectiu de promoure millores assistencials i de confort, educatives i socials per als pacients pediàtrics de la nostra àrea de referència.