Breu record històric

Les arrels. La creació 1986-1987

El Consorci Hospitalari del Parc Taulí es va crear el 13 d'octubre de 1986 sota els auspicis del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i les entitats propietàries de les clíniques de Sabadell: la Caixa d'Estalvis de Sabadell, Sabadell Mutual i la Fundació Hospital i Casa de Beneficència de Sabadell, que van unir-se en una decisió sense precedents en què la Universitat Autònoma de Barcelona va jugar un paper clau.

El Consorci va néixer com a Consorci de Gestió dels patrimonis cedits en ús per les entitats, amb els compromisos fundacionals següents:

  • Fer viable la institució
  • Mantenir l'equilibri pressupostari
  • Estar al corrent del pagament de la quota de la Seguretat Social
  • Resoldre els deutes anteriors amb la Tresoreria de la Seguretat Social

La fusió. 1987-1990

El complex procés de fusió de centres públics i privats de característiques i cultures molt diferents va comportar reorganitzar els diferents organigrames en un de sol i homogeneïtzar els salaris i més de 60 horaris preexistents i buscar una nova cultura que és pròpia de la nova institució.

Consolidació. Increment de qualitat i de quantitat. 1990-1994

Es prioritza la creació dels serveis centrals, imprescindibles per garantir diagnòstics ràpids i fiables que eren inexistents o molt poc desenvolupats en l'etapa anterior.

La inauguració de la Unitat de Diagnòstic per la Imatge d'Alta Tecnologia, UDIAT el 1992 marca un avenç tecnològic important.

El maig de 1993 neix la Fundació Parc Taulí amb l'objectiu de potenciar el desenvolupament dels coneixements dels professionals i donar suport a totes les activitats docents i als projectes de recerca.

Patrimonització. 1995

L’acompliment dels compromisos fundacionals fa possible que el 27 de març de 1995 les entitats lliurin el seu patrimoni, valorat en 6.135 milions de pessetes, requeriment imprescindible per poder endegar el Projecte d'Ordenació del Parc Taulí i adequar les estructures per poder atendre els malalts amb un enfocament global dels seus problemes de salut.

El Projecte d'Ordenació del Parc Taulí. 10è aniversari. 1996-1997

Són 10 anys consecutius d'equilibri pressupostari amb un increment notable de qualitat i quantitat d'assistència.

Durant el 1996 i el 1997 s'ordenen les activitats en el Parc Taulí i es construeixen 6.000 m2 nous i es rehabiliten 15.000 m2. Resta pendent per a la segona fase l'enderroc de l'edifici Santa Fe i la construcció d'un nou equipament que permetrà donar resposta a la creixent tendència a les activitats ambulatòries.

De Consorci Hospitalari a Corporació Sanitària: 1998-2000

El 7 de gener de 1998 s'aprova el decret del Departament de Sanitat i Seguretat Social, pel qual es modifica la redacció dels Estatuts del Consorci Hospitalari, que passa a denominar-se Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

Durant 1998, finalitzada la 1a fase del Projecte d’Ordenació, es va avançant en la consolidació d’un model de governabilitat del conjunt de les institucions del Parc Taulí que permeti donar resposta amb qualitat i eficiència a les necessitats assistencials tot garantint la viabilitat i sostenibilitat de la institució.

El 29-12-98 es constitueix la Societat Anònima Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis i l’11-2-99 la Societat Anònima UDIAT Centre Diagnòstic. Ambdues institucions, sense afany de lucre, amb un soci únic que és la Corporació Parc Taulí.

Consolidació del model empresarial 1999 - 2000

A més dels centres amb personalitat jurídica pròpia –UDIAT, Sabadell Gent Gran i Atenció Primària Parc Taulí–, es consoliden com a centres de la corporació amb descentralització de la gestió l'Hospital de Sabadell, l'Albada i Salut Mental.

Estabilitat organitzativa i arrelament a la ciutat

El Parc Taulí entra en una fase de maduresa i estabilitat organitzativa, i aprofundeix en l'arrelament a la ciutat amb projectes com el Parc de Salut i Salut en Xarxa.