Estructura organitzativa

Organigrama

Organigrama

Clic per ampliar - Organigrama Parc Taulí Hospital Universitari

 

Organització dels centres i serveis

Organització dels centres i serveis

Hospital de Sabadell

Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant

 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Medicina Pediàtrica
 • Cirurgia Pediàtrica
 • Neonatologia

Centre d'Especialitats Mèdiques

 • Aparell digestiu
 • Cardiologia
 • Dermatologia mèdico-quirúrgica
 • Endocrinologia i nutrició
 • Hematologia i hemoteràpia
 • Malalties infeccioses
 • Medicina Interna (hospitalització domiciliària)
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Oncologia
 • Pneumologia
 • Reumatologia

Centre d'Especialitats Quirúrgiques

 • Anestesiologia
 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Cirurgia plàstica (patologia mamària)
 • Cirurgia toràcica
 • Cirurgia vascular i angiologia
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Neurocirurgia
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
 • Urologia

Àrees clíniques i assistencials de suport

 • Urgències
 • Àrea de crítics (medicina intensiva)

Serveis clínics i assistencials de suport

 • Farmàcia
 • Medicina física i rehabilitació

UDIAT Centre Diagnòstic

 • Diagnòstic per la imatge
 • Laboratori
 • Patologia
 • Centre d'Imatge Mèdica Digital (CIMD)
 • Medicina Nuclear

Albada Centre Sociosanitari

 • Mitjana estada: convalescència i cures pal·liatives
 • Llarga estada
 • Psicogeriatria
 • Unitats de crònics d'alta dependència
 • Unitat de joves amb grans discapacitats
 • Hospital de dia sociosanitari

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis

 • Allotjaments residencials
 • Apartaments
 • Centre d'Activitats Diürnes
 • Club
 • Taulí Aprop
 • Serveis complementaris

Atenció Primària Parc Taulí - CAP Can Rull

 • Medicina Familiar i Comunitària
 • Pediatria
 • Atenció a la dona
 • Infermeria
 • Odontologia

Salut Mental i Addiccions Parc Taulí

 • Atenció ambulatòria: adults i infantil i juvenil. Programa de Serveis Individualitzat (PSI)
 • Hospitalització: aguts, subaguts, desintoxicació i Unitat de Crisi d'Adolescents (UCA)
 • Hospital de dia d'adults
 • Hospital de dia d'adolescents
 • Servei de rehabilitació comunitària Antaviana

Atenció a la Dependència Parc Taulí

 • Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD)
 • Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)

Corporació Sanitària Parc Taulí

 • Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer

Fundació Parc Taulí

 • Avaluació de projectes de recerca (CEIC)
 • Consultoria i assessorament en innovació
 • Gestió de la innovació
 • Plataformes científiques
 • Estabulari
 • Centre de simulació mèdica (CEMBS)
 • Cursos

Àmbits i serveis no assistencials

Àmbits i serveis no assistencials

Economia i Serveis

 • Administració de Comptabilitat
 • Comptabilitat de Costos
 • Compres
 • Facturació i Gestió de Cobraments
 • Serveis Generals

Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà

 • Programació i Acollida
 • Unitat d’Atenció al Client
 • Unitat de Treball Social
 • Voluntariat
 • Servei Religiós

Recursos Humans

 • Sistemes d'Informació, Indicadors i Mètriques de gestió
 • Pressupostos i Dades
 • Nòmines
 • Administració de personal
 • Formació
 • Selecció
 • BenEstar i Desenvolupament
 • Igualtat
 • Prevenció de Riscos Laborals

Organització Digital

 • Desenvolupament
 • Sistemes
 • Suport i instal·lacions

Comunicació i Multimèdia

 • Redacció i Gabinet de Premsa
 • Intranet i web
 • Fotografia i Multimèdia
 • Publicacions
 • Imatge Corporativa
 • Relacions Institucionals
 • Protocol
 • Art Taulí

Coordinació tècnica de la Direcció General

Consell Professional

Consell Professional

El Consell Professional (Comitè de Qualitat i Seguretat del pacient) és un òrgan assessor/consultor intern, que dóna suport a tots els àmbits de la Corporació en la missió de l'organització d'atendre les necessitats de salut i socials de les persones, oferint una atenció de qualitat i de forma sostenible. Com comitè de qualitat, l'aspiració és, com indica aquesta missió de l'organització, que la millora de l'experiència del pacient, l'efectivitat i seguretat i l'eficiència siguin el motor del dia a dia per tots els que formem part de la mateixa.

Les seves funcions específiques són:

 • Assumir el lideratge de la qualitat i la seguretat del pacient a l'organització. 
 • Coordinar els comitès institucionals de la CSPT que l'integren.
 • Impulsar el professionalisme i canalitzar l’opinió dels professionals sobre temes que els òrgans directius considerin adients (excloent específicament les reclamacions o conflictes laborals).

Comitès institucionals

Unitat Docent UAB

Unitat Docent de la Facultat de Medicina (UAB)

El Parc Taulí és Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), d'acord a la Resolució del Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa de data 17 de desembre de 2010, i a la publicació del conveni entre la UAB i la Corporació Sanitària Parc Taulí al DOGC de 26 de maig de 2011.

La Unitat Docent, per la seva pròpia organització vinculada amb la UAB, manté, d’acord amb la legislació que les regula, el seu funcionament autònom. El conveni de creació estableix una Comissió Mixta de caràcter paritari a través de la qual s’articulen les vinculacions de la Unitat Docent amb les activitats assistencials. Els representants del CCSPT a la Comissió Mixta, segons el conveni de creació de la pròpia Unitat Docent i l’acord de Consell de Govern són els següents:

 • Francesc Gòdia Casablancas
 • Lluís Blanch Torra
 • Joan Martí López