Funcions


Funcions de l'OTC pel que fa als programes poblacionals:

Gestió del procés de cribratge (invitacions, resultats...)

 • Elaboració del cronograma i coordinació del desplegament logístic del Programa,
 • Programació i gestió de les agendes (mama)
 • Invitació de la població elegible mitjançant correu postal.
 • Distribució i recollida dels kits de detecció de sang oculta a femta (SOF), de manera coordinada amb el servei de compres de la CSPT, les oficines de farmàcia i els distribuïdors farmacèutics.
 • Seguiment del desplegament del Programa a tota l’àrea de referència, recull de les incidències i resolució d’aquestes.
 • Comunicació dels resultats als participants en el Programa, ja sigui mitjançant correu postal o per telèfon (en funció dels resultats de la prova de cribratge)
 • Atenció telefònica a tots els participants i a tots professionals implicats en el Programa en la seva àrea territorial, per tal de resoldre qualsevol dubte que pugui aparèixer en relació al seu desenvolupament, afavorir la participació, optimitzar-ne l’efectivitat i minimitzar els potencials efectes secundaris.
 • Identificació d’exclusions posteriors a la invitació, tant per comunicació directa dels afectats o de manera coordinada amb els equips d’atenció primària i les oficines de farmàcia.

Formació

 • Formació dels farmacèutics comunitaris i de les infermeres de les consultes de cribratge
 • Formació pre-grau a la Facultat de Medicina

Gestió base de dades

 • Identificació de la població diana.
 • Selecció de la població elegible, mitjançat depuració de la població diana amb l’ajut de registres centralitzats o departamentals.
 • Control de qualitat de les dades i suport a millores dels programes informàtics de gestió de dades.

Avaluació i àudits

 • Avaluació dels resultats del Programa.
 • Avaluació de les unitats de cribratge.
 • Seguiment dels indicadors mitjançant auditories periòdiques.

Comunicació i representació

 • Comunicació dels indicadors i resultats del Programa a totes les institucions responsables (Oficina de Cribratge de Càncer de Catalunya, CatSalut) i implicades (hospitals i àrees bàsiques de salut del territori, i Col·legi de Farmacèutics de Barcelona), així com a la ciutadania en general.
 • Disseny i manteniment de la pàgina web del Programa (conjuntament amb el CCC).
 • Representació del Programa davant l’administració, xarxa d’oficines territorials del programa de detecció precoç de càncer de Catalunya, consells de salut, etc.
 • Activitats de difusió a mitjans de comunicació, ajuntaments, atenció primària.