Unitat d'Atenció a la Patologia Infecciosa de la Comunitat

La Unitat d'Atenció a la Patologia Infecciosa de la Comunitat assumeix el diagnòstic i control de la patologia infecciosa complexa, tant a hospitalització com a consulta externa.

En aquests dos darrers anys, destaquem com a rellevant l'atenció del pacient amb infecció per SARS-CoV-2 que ha suposat un total de 5.267 ingressos i ha polaritzat l'atenció a hospitalització. Derivat d'aquesta patologia s'ha posat en marxa l'atenció a consulta externa de les persones amb síndrome postcovid o covid persistent.

Altres àrees d'especialització tant en l'àmbit d'hospitalització com ambulatòria

 • Malaltia tuberculosa i infeccions per micobacteris atípics.
 • Problemes infecciosos derivats d'immunosupressió.
 • Infecció endovascular.
 • Sèpsia i bacterièmies primàries.
 • Zoonosi.
 • Parasitosi.
 • Síndromes febrils d'etiologia no filiada.
 • Infeccions organoespecífiques amb repercussió sistèmica.
 • Immunitzacions i profilaxis prèvies a tractaments immunosupressors o de pacients immunodeprimits.

Alhora, es disposa de l'Hospital de dia de Malalties Infeccioses per donar resposta a:

 • Patologia intercurrent de pacients en seguiment habitual a les nostres consultes (ex. pacients infectats per VIH, malalties transmissió sexual,...)
 • Pacients atesos a urgències o hospitalització, als quals s'ha donat alta precoç per completar seguiment o tractament de manera ambulatòria.
 • Pacients donats d'alta a domicili amb resultats microbiològics positius que requereixen d'ajust de tractament amb visita mèdica
 • Diagnòstic ràpid de patologia infecciosa importada.
 • Diagnòstic ràpid de TBC i estudi de contactes.
 • Visites urgents/preferents sol·licitades des d'atenció primària.
 • Tractaments endovenosos o intramusculars.
 • Profilaxis antibiòtiques.

Tot l'equip de professionals està implicat en l'elaboració i difusió de protocols de maneig de les principals síndromes infeccioses col·laborant de manera estreta amb professionals d'altres especialitats mèdiques o quirúrgiques, farmàcia o microbiologia.