Unitat de Control d'Infecció Nocosomial

A la Unitat de Control d'Infecció Nocosomial es treballa en estreta relació amb el personal mèdic i d'infermeria de Control d'Infecció.

Activitat de la Unitat

  • Programa d'higiene de mans.
  • Formació continuada als professionals sobre infecció per SARS-CoV-2.
  • Vigilància i seguiment d'indicadors.
  • Microorganismes d'interès epidemiològic (Microorganismes Resistents MR):

- Seguiment diari dels MR i indicar les mesures de precaució dels pacients infectats o colonitzats per MR.

- Rondes de vigilància de les mesures de precaució i avaluació.

- Agilitzar la gestió de llits amb l'optimització dels temps d'aïllament.

- Seguiment diari del MR a l'UCI seguint el programa de Resistència Zero. 

  • Seguiment prospectiu de la nutrició parenteral i bacterièmies de catèter.
  • Seguiment dels indicadors obligatoris i opcionals establerts per la comissió d'infeccions del VINCat.
  • Realització del tall anual d'incidència de flebitis de l'Hospital.

D'altra banda, el personal mèdic fa el seguiment de les infeccions nosocomials, especialment aquelles causades per microorganismes multiresistents, aquelles d'especial gravetat com pot ser la infecció fúngica o bé les que presenten grups de risc determinats com les persones immunodeprimides.

Dins de la Unitat es dona suport, tant a hospitalització com en l'àmbit ambulatori, a la infecció quirúrgica i protètica en equip multidisciplinari, on l'infectòleg està integrat amb els cirurgians i/o traumatòlegs per fer un abordatge global del pacient i optimitzar el tractament antibiòtic i quirúrgic.

El Parc Taulí participa de manera activa en el programa VINCat, que estableix un sistema de vigilància unificat de la infecció nosocomial als hospitals de Catalunya. Té com a missió reduir les taxes d'infecció nosocomial mitjançant la vigilància epidemiològica activa i continuada.