Hospital de Sabadell

Servei de l'Aparell Digestiu

Servei de l'Aparell Digestiu


Xavier Calvet Calvo - Coordinador de la Unitat de Gastroenterologia

L’objectiu de la Unitat de Gastroenterologia és donar una atenció global als malalts amb patologia gastrointestinal de l’àrea de referència de la Corporació Sanitària Parc Taulí, tant dels que requereixen un maneig ambulatori com hospitalari, mantenint la màxima qualitat assistencial i aspirant a l’excel·lència. Tenint com objectiu que el pacient és la nostra prioritat i els professionals el nostre principal actiu.

Les directrius generals de la unitat són:

  1. Actuar en la prevenció, diagnòstic i seguiment de patologia gastrointestinal amb possibilitat de malignització.
  2. Diagnòstic i tractament de les complicacions agudes i cròniques de les malalties gastrointestinals.
  3. Promoure la col·laboració i comunicació entres els diferents nivells assistencials (àrea d’atenció primària i hospitalària) per millorar la qualitat assistencial facilitant la sostenibilitat i la millora continuada del procés assistencial.
  4. Fomentar la formació continuada dels nostres professionals amb l’assistencia a cursos i congressos de la especialitat, així com mitjançant sessions clíniques periòdiques dins del servei.
  5. Potenciar la docència en el Grau de Medicina (quart i sisè any) i post-grau (residents de l’especialitat i de les especialitats mèdiques que realitzen la seva rotació en la nostra unitat). Així com organitzant i coordinant cursos adreçats a metges de família i a residents de l’hospital sobre l’atenció als pacients amb malalties gastrointestinals.
  6. Afavorir la recerca per aprofundir en el coneixement de les malalties gastrointestinals, incentivant-ne la seva difusió i generant noves àrees d’investigació que permetin millorar la qualitat en l’assistència dels nostres malalts.


 Mercedes Vergara Gómez - Coordinadora de la Unitat d’Hepatologia

L’objectiu general de la Unitat d’Hepatologia és donar atenció integrada amb criteris d’efectivitat, eficiència, sostenibilitat i excel·lència als pacients amb malaltia hepàtica crònica, compensada o descompensada, que pertanyen a l’àrea de referència de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Les grans directrius són:

  1. Assegurar la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels pacients amb malalties hepàtiques amb el millor nivell de qualitat. La Unitat va assolir l’acreditació de la Unitat d’Hepatologia otorgada per la Asociación Española de Enfermedades del Hígado.
  2. Promoure la col·laboració en la planificació de la cobertura de les necessitats assistencials a l’àrea de primària i a l’hospital.
  3. Fomentar la formació continuada amb l’assistència a cursos i congressos de la especialitat, la docència per la qual cosa anualment coordina i realitza cursos adreçats a metges de família i a residents de l’hospital sobre l’atenció als pacients amb malaltia hepàtica.
  4. Incentiva la recerca dels professionals per mantenir i millorar la qualitat assistencial als pacients amb malalties hepàtiques.

Aquesta unitat pertany al Servei de l'Aparell Digestiu des de l'any 2005.