I després del CDIAP?

El moment de la baixa del CDIAP pot ser un moment difícil per a algunes famílies per la sensació de deixar un servei en el qual han estat atesos des de l’inici de les primeres preocupacions pel desenvolupament dels seus fills.

És important tenir en compte que el CDIAP té el seu paper fonamental en els primers 3 anys de vida, ja que és el període en què les dificultats es comencen a expressar i la plasticitat del sistema nerviós és màxima. El diagnòstic i intervenció precoç requereixen d’un servei que pugui donar una resposta ràpida, així com integrar totes les especialitats clíniques vinculades al neurodesenvolupament. En aquesta etapa, és important poder atendre als infants i a les seves famílies de manera especialitzada, global i precoç.

A mesura que l’infant es va fent gran també el seu neurodesenvolupament es va especialitzant i el seu entorn es va ampliant, en especial quan inicia el seu procés educatiu amb l’entrada a l’escola. A partir d’aquest moment, nous serveis i recursos es posen en marxa per a tots aquells infants que presenten necessitats educatives específiques.
 

Quins són els recursos possibles?

Què m'hauria de preocupar en un futur i què puc fer-hi?

Com es posen en marxa aquests nous recursos?

Durant el període d’atenció al CDIAP, els professionals estableixen canals de coordinació amb els serveis de salut, educatius i socials per tal d’iniciar un treball conjunt de suport:

  • Serveis de Salut: amb el pediatre/a de l'infant.
  • Serveis Educatius: a mesura que l’entorn educatiu, a través de l’Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), va valorant les necessitats i incorporant els diferents recursos, la resposta terapèutica del CDIAP es va adaptant i baixant el nivell d’intensitat fins que es dóna la baixa definitiva.
  • Serveis Socials: a través de Treball Social del CDIAP es manté coordinació amb els diferents dispositius de serveis socials. En els casos en què es valori necessari, es fan les derivacions específiques tant durant el període d’atenció en el CDIAP com en el moment de la baixa.

Quins altres professionals continuem tenint de referència?

Si les famílies tenen algun tipus de preocupació, es poden dirigir als professionals referents de primera línia que ja coneixen el procés de desenvolupament dels seus fills i que han mantingut coordinació amb el CDIAP abans del procés de baixa. Tots els infants tenen un/a pediatre/a de referència (bé al seu CAP, o bé a la sanitat privada) i un professional referent a l’escola (Educació - EAP) i, si cal, un suport dels serveis socials de base.

Aquests professionals referents de Salut, Educació i Serveis Socials aniran adaptant els recursos a les necessitats canviants de cada infant.

I si cal un seguiment específic després de l’etapa del CDIAP?

Alguns infants poden necessitar una atenció específica més enllà del centre educatiu; en aquests casos, des del CDIAP es farà la derivació al centre especialitzat indicat.