Preguntes freqüents sobre el CDIAP (FAQ)

Presentació

Què és el CDIAP

El CDIAP és el servei on es duu a terme l’atenció precoç, és a dir, el conjunt d’intervencions - assistencials i preventives-, adreçades als infants (des del moment de la concepció fins als 6 anys), a les seves famílies i a l’entorn natural on es desenvolupen.

És un centre expert amb un equip multidisciplinar especialitzat en el diagnòstic i tractament dels infants que presenten signes de risc o alteracions en el seu neurodesenvolupament. L'equip de professionals està format per neuropediatres, psicòlogues clíniques, fisioterapeutes, psicoterapeutes, logopedes i treballadores socials.

Quins són els objectius generals del CDIAP?

Els objectius generals del CDIAP són la prevenció, la detecció, el diagnòstic i l'abordatge terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l'infant en procés de creixement i de les situacions de risc social, psicològic i biològic que puguin alterar aquest procés.

L'objectiu prioritari és afavorir el desenvolupament i el benestar de l'infant i de la seva família, la seva autonomia personal i la seva integració/inclusió en el seu entorn natural.

Qui pot fer la derivació d'un infant al CDIAP?

Tot i que el CDIAP pot rebre derivacions des de diferents àmbits (família, escola, especialitats pediàtriques, serveis socials, etc.), aconsellem que el/la pediatre/a sigui informat i estigui al corrent de la derivació.

El pediatre és el professional referent del neurodesenvolupament de l'infant, és qui pot valorar la necessitat d'una consulta al CDIAP davant d'algun signe de risc o preocupació, tant de la família com de l'escola. També serà el pediatre qui, a través de la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), tindrà accés a tota la informació relativa a la tasca que s'està portant a terme en el CDIAP i qui podrà continuar fent el seguiment del desenvolupament després de la baixa del servei.

end faq

Acollida

I una vegada feta la sol·licitud d'entrada al CDIAP?

L'administrativa del CDIAP registra les dades personals i el motiu de consulta de les sol·licituds que arriben al CDIAP. Es fa també una verificació dels criteris de territori i d'edat i se sol·liciten els informes mèdics, psicològics i/o escolars que es creguin pertinents.

Com es prioritza la demanda?

La coordinadora del CDIAP i/o la coordinadora de Neuropediatria fa una anàlisi inicial completa de la documentació per valorar les necessitats i determinar la idoneïtat del procés. Es prioritzen els infants menors de 3 anys i/o aquells que presenten afectació greu del seu neurodesenvolupament. S'informa a la família sobre el procediment, quin professional farà la primera visita diagnòstica i es facilita el nom de la persona de contacte per resoldre dubtes.

Cal signar algun document?

Sí, els progenitors o representants legals hauran de signar la Sol·licitud d'atenció en el CDIAP i formalitzar els compromisos de les parts: família i CDIAP signen l'Acord assistencial. El CDIAP disposa també d'un Reglament intern amb les normes generals de funcionament i els drets i deures de les persones beneficiàries, entre d'altres informacions.

end faq

Diagnòstic

Quins són els objectius del procés diagnòstic?

 • Valorar les preocupacions referides pels pares o professionals.
 • Fer el diagnòstic diferencial amb d’altres alteracions del neurodesenvolupament en la infància.
 • Descartar l’existència d'altres patologies que poden condicionar el desenvolupament.
 • Fer el diagnòstic etiològic i consell genètic, si escau.
 • Orientar l’atenció terapèutica.

Quins professionals portaran a terme el diagnòstic?

La complexitat del procés de diagnòstic neuropsicològic en la primera infància fa necessària una estratègia coordinada que requereix d’una avaluació interdisciplinària de professionals de la psicologia, la neurologia i el treball social. Sovint es requerirà demanar proves complementàries i la participació d'altres professionals del camp de la genètica, otorrinolaringologia, psiquiatria, etc.

Com es realitza el diagnòstic?

Aquesta avaluació es portarà a terme a partir de sessions amb l’infant per observar com es relaciona amb els objectes i les persones, d’entrevistes amb la família i de sessions d’avaluació amb l’infant a partir de proves estandarditzades específiques, així com d’exploracions complementàries mèdiques.

Si els criteris clínics dels professionals ho consideren, també podran intervenir en el diagnòstic altres professionals de diferents disciplines que conformen l’equip terapèutic del CDIAP.

Quant temps pot durar el procés diagnòstic?

El procés diagnòstic en el nen petit és evolutiu i l’avaluació neurològica i psicològica s’aniran adaptant en el temps a les diferents etapes segons l’edat de l'infant i el moment del seu desenvolupament.

Els professionals responsables del diagnòstic aniran fent un seguiment periòdic del desenvolupament de l'infant fins al moment en què es doni de baixa del CDIAP amb una impressió diagnòstica final.

Després de les primeres visites de neurologia i/o psicologia i/o treball social, es realitza una hipòtesi diagnòstica inicial a partir de la qual es planteja un pla d'atenció terapèutica consensuat amb la família i que s'anirà revisant al llarg del seguiment.

end faq

Procés terapèutic

Què és un procés terapèutic?

En el cas que es valori la necessitat de donar un suport específic al desenvolupament d’un infant, s’inicia un procés terapèutic definit per un pla d’atenció terapèutica enfocat a donar una resposta concreta a les dificultats que pugui presentar l’infant en cadascuna de les àrees del seu desenvolupament.

Què és un pla d'atenció terapèutica?

El pla d’atenció terapèutica estableix el tipus d’intervenció terapèutica, la freqüència i la modalitat de l'atenció més adequada per a l'infant en funció de les seves necessitats, i pot contemplar:

 • Baixa terapèutica en el cas que es valori el desenvolupament de l'infant com a variant de la normalitat.
 • Derivació a altres serveis de la comunitat o serveis especialitzats.
 • Assessorament familiar en grups de pares de les dificultats específiques que presenta l'infant i derivació a altres serveis de la comunitat o serveis especialitzats.
 • Seguiment evolutiu del desenvolupament al llarg d'un temps determinat.
 • Tractament específic de les següents especialitats: fisioteràpia, psicoteràpia /psicopedagogia i/o logopèdia.

Quin és l'objectiu del tractament?

L'objectiu del tractament és potenciar al màxim les capacitats de l'infant oferint les eines i estratègies necessàries a ell i a la seva família, així com al seu entorn natural (àmbit educatiu i àmbit comunitari) per tal de fomentar el seu desenvolupament.

Es reforçaran els seus punts febles aprofitant les seves capacitats amb l'objectiu d'optimitzar la seva funcionalitat, promovent el benestar tant de l'infant com de la família.

En cada cas es partirà de la línia base del perfil de desenvolupament de l'infant obtingut en l’avaluació neuropediàtrica i/o psicològica.

Quins són els principis bàsics de les sessions de tractament?

La intervenció terapèutica en el CDIAP garanteix una estratègia que contempla els següents principis bàsics:

 • Establiment clar del marc de treball: l'espai on es portarà a terme, l'horari, la durada, les persones de referència i els objectius.
 • Garantir la relació terapèutica entre l'infant i la seva família amb el terapeuta com a vehicle d'intervenció (és a dir, mantenir al mateix terapeuta durant el procés, en la mesura del possible)
 • Prioritzar objectius significatius per a l'infant i la família i la seva generalització a l'entorn natural.
 • Incloure la família a les sessions d'intervenció per tal que participin en la priorització dels objectius, aprenguin les estratègies i les generalitzin a l'entorn natural.
 • Disposar de materials atractius i adequats per a cada cas i moment evolutiu que copsin l'interès de l'infant i permetin el treball terapèutic dels objectius plantejats, prioritzant suports visuals.

Què és un programa d'intervenció?

Un programa d’intervenció és el recull d’objectius individualitzats de treball plantejats pel terapeuta i acordats amb la família.

El programa serà dinàmic i es revisarà sistemàticament al llarg del tractament.

Quina és la metodologia de la intervenció en el CDIAP?

La metodologia de la intervenció terapèutica en infants en el CDIAP serà flexible i adaptable a l'expressió simptomàtica de cada infant i a cada moment evolutiu, tenint en compte també tant la globalitat del seu desenvolupament com les necessitats de la família i de l'entorn.

En el pla terapèutic i el programa d'intervenció es combinaran de la forma més eficient possible les següents variables:

 • Nivell d'intensitat de la intervenció:
  • Intensiva (2 sessions terapèutiques a la setmana o més)
  • Setmanal (1 sessió terapèutica a la setmana)
  • Quinzenal (1 sessió terapèutica cada 15 dies)
  • Seguiment (1 sessió terapèutica mensual)
  • Control (1 sessió terapèutica trimestral).
 • Modalitat de la intervenció: determinada per les característiques i el moment evolutiu de cada infant i família, i també pel tipus de suports dels quuals disposa en l'àmbit educatiu. Al llarg del procés diagnòstic i terapèutic de l'infant en el CDIAP, s'aniran combinant les diferents modalitats buscant la millor opció terapèutica per a cada cas:
  • Sessions terapèutiques individuals
  • Sessions terapèutiques en grup de nens
  • Grups de pares
  • Grups paral·lels d'infants i pares
 • Tècnica de la intervenció: la intervenció terapèutica dels infants en el CDIAP pot realitzar-se mitjançant diferents models, tècniques i estratègies en funció de les necessitats dels infants i les seves famílies, i també en funció de l'especialització dels professionals que la realitzen.
 • Àmbits de la intervenció: la intervenció es realitzarà en el CDIAP. En casos molt especials la intervenció es realitzarà a la piscina (teràpia aquàtica), i en altres casos (quan les característiques de la família i les necessitats de l’infant fan important apropar l’atenció a l’entorn natural del nen/a) es podrà portar a terme al domicili, al centre educatiu, o en el mateix hospital (si l'infant està ingressat).

Segons les necessitats i el moment evolutiu de l'infant i la família es pot anar transitant en diferents modalitats al llarg del procés terapèutic.

Quin paper té la família en el procés terapèutic?

La família té un paper actiu en el procés d'intervenció terapèutica i, per tant, tindrà una participació fonamental en la proposta d'objectius, posada en pràctica de les estratègies i valoració de l'evolució. L’atenció del terapeuta a la família bàsicament es concreta a informar, orientar, assessorar, donar estratègies i acompanyar als pares en el procés de comprensió de les dificultats que presenta l'infant i com repercuteixen en el seu desenvolupament.

Tanmateix, és important informar i oferir els recursos de protecció social als quals la família pot acudir en funció del diagnòstic i la gravetat de l’afectació que pateix el seu fill/a (reconeixement de la discapacitat, sol·licitud del grau de dependència, deducció per famílies nombroses o persones amb discapacitat a càrrec, ajudes per a l'autonomia personal, prestació familiar per fill a càrrec, prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, assessorament per a barreres arquitectòniques i adaptacions).

Què aconseguirem amb la intervenció?

 • Conèixer com es mou, percep, coordina, pensa, es relaciona i es comunica l'infant, així com ser conscients de la seva capacitat d'atenció, del seu control dels impulsos, de com gestiona les seves emocions, de com aprèn, etc. = Conèixer el nen
 • Entendre l'evolució de l'infant en cada una de les àrees de desenvolupament i com, juntes, s'expressen a través de la seva relació amb l'entorn físic i social. = Entendre com funciona
 • Saber com podem ajudar a l'infant a posar en marxa les seves potencialitats per compensar les seves dificultats. Poder marcar uns objectius de treball adequats al nivell evolutiu i dificultats específiques que presenta i incorporar les estratègies més adequades per tal potenciar al màxim el seu desenvolupament i benestar. = Saber com el podem ajudar
 • Adaptar l'entorn a les necessitats de l'infant donant suport tant a la família com a l'entorn educatiu en la recerca de recursos afavoridors del desenvolupament global de l'infant. = Adaptar l'entorn
 • Reforçar la xarxa de recursos de suport per tal que es pugui treballar de forma conjunta i eficient amb objectius compartits. = Coordinar els recursos

Quant temps pot durar el tractament?

Es considerarà la finalització del tractament quan s'hagin aconseguit els objectius establerts. Això vol dir quan l'infant, la família i l'entorn educatiu i comunitari ja tenen adquirides les eines i estratègies necessàries per poder potenciar les capacitats de l'infant i afavorir el seu desenvolupament.

end faq

Baixa i derivació

Quan acaba el tractament, es dona de baixa l'infant del CDIAP?

No necessàriament. Una vegada s'hagin aconseguit els objectius terapèutics és possible que encara quedin programades visites de seguiment de Neurologia, Psicologia i/o Treball Social.

En quin moment es formalitza la baixa del CDIAP?

Es mantindran les visites de seguiment fins que el procés diagnòstic hagi conclòs, la situació familiar estigui estabilitzada, l'escolarització sigui adequada i amb suport (si escau), s'hagi realitzat la coordinació amb altres serveis i s'hagi orientat a la família sobre la continuïtat del seguiment i l'atenció terapèutica (si escau) en altres dispositius.

Quins altres motius causen la baixa del CDIAP?

L’infant pot causar baixa per alguna de les causes següents recollides en el Reglament intern:

 • Per renúncia escrita del pare i de la mare o persona representant legal.
 • Per baixa terapèutica quan hi hagi una millora o remissió simptomàtica.
 • Per canvi de domicili familiar habitual, quan estigui fora de l'àmbit de la prestació del servei.
 • Per edat cronològica (màxim als 6 anys), d’acord amb l’article 4.4 del Decret 45/2014, d’1 d’abril, de modificació del decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç.
 • Per la no compareixença a tres sessions continuades, sense causa justificada.
 • Per incompliment de la normativa vigent aplicable, acord assistencial o reglament de règim intern, d’acord amb el procediment establert en defensa dels drets i els deures de les persones, especialment en benefici i interès de l’infant.

Com puc demanar un informe del CDIAP?

Si necessiteu informes del CDIAP cal sol·licitar-los al servei de Documentació Clínica del Parc Taulí, bé presencialment o on-line. La sol·licitud l'han de fer els pares o representants legals de l'infant, i també seran ells les persones autoritzades per recollir-los.

En el moment de la baixa del CDIAP cada infant haurà de tenir un informe amb la informació relativa al procés diagnòstic i terapèutic realitzat.

En cas de necessitar un informe abans de finalitzar el procés assistencial, és important fer constar-hi el motiu per tal de poder ajustar-lo a les necessitats i nivell d'urgència.


end faq