Dades generals de la Corporació

 

 

Àrea de referència

Àrea de referència

  2020 2021
Població de l'àrea de referència *
Habitants de Sabadell i de l'àrea sanitària de referència (9 municipis) 399.729 402.246

* Font: Població de referència del Servei Català de la Salut per als anys 2020 i 2021. Registre central de població acreditada del Servei Català de la Salut (RCA)

 

Equip humà

Equip humà

  2020 2021
Equip humà per centres *
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí    
Hospital de Sabadell 2.192 2.516
Salut Mental PT 196 199
Albada 253 281
UDIAT 393 427
Atenció Primària Parc Taulí 49 51
Atenció a la Dependència Parc Taulí 17 17
Serveis Corporatius 693 729
Total Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 3.793 4.220
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA 101 101
Fundació Parc Taulí 19 19

TOTAL**

3.913 4.340

Persones amb contracte fix

2.440 2.575

 

  Persones físiques 2020 % Persones físiques 2021 %
Agrupació per categories de l'equip humà
Funció administrativa i de suport 1 445 11 456 11
Infermeria 2.057 53 2.406 55
Metges 958 24 1.034 24
Serveis generals 2 453 12 444 10

* Aquestes dades no incorporen els increments cojunturals de plantilla per COVID-19.
**Places estructurals amb independència del % de jornada
.
1 Administratiu, informàtic, ordenança, telefonista...
2 Cuiner, oficial manteniment...

R+D+I

R+D+I

  2020 2021
Activitat en R+D+I
Assaigs clínics aprovats 63 pendent
Estudis observacionals 261 pendent
Projectes aprovats en convocatòries competitives 46 pendent
Assaigs clínic amb medicament avaluats pel CEIm 61 pendent
Projectes actius 923 1.113
Investigadors principals amb projectes actius 386 392
Idees noves revelades 18 31
Idees valoritzades 17 31
Idees aprovades 17 11
Patents sol·licitades 7 0
Total articles publicats   293
Articles publicats amb factor d'impacte 473 270
Factor d'impacte acumulat 2.066 1.312
Mitjana factor d'impacte 5,01 4,86

 

Docència

Docència

  Curs 2019-2020 Curs 2020-2021
Activitat en docència
Estudiants de Medicina (Unitat docent UAB) 234 251
Unitats docents acreditades 32 32
Residents en formació 211 210
Alumnes en pràctiques 529 759
         Infermeria 197 254
         Auxiliars d'Infermeria 110 110
         Estudiants grau/postgrau/màster altres especialitats 156 198
         Estudiants de cicles formatius 66 197
Estades formatives 16 11
Activitats de docència externa 24 44
Alumnes 784 1.547

 

  Curs 2019-2020 Curs 2020-2021
Especialistes en formació
Metge especialista en formació 184 185
Infermera especialista en formació 14 12
Farmacèutic especialista en formació 8 7
Psicòleg especialista en formació 5 6
Dispositiu docent associat a altres Unitats
Metge especialista en formació de Medicina Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana Nord-ICS) 35 36
Infermera especialista en formació d'Atenció Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana Nord-ICS) 1 3
Metge especialita en formació de Medicina del Treball (UD Mateu Orfila) 2 3
Total professionals en formació 249 252

 

Formació

Formació

  2020 2021
Dades del Pla Institucional de Formació
Total accions 57 55
Núm. activitats (grups) 125 111
Núm. persones físiques formades en el Pla 2.857 2.132
Total hores de formació en aula 7.343 6.870
Total hores de formació en línia 64.063 30.815

 

Recursos estructurals

Recursos estructurals

  2020 2021
Equipament en estructures
Consultes externes 273 274
Hospital de Sabadell 151 119
Atenció especialitzada Sant Fèlix (HS) 21 14
Atenció especialitzada Cerdanyola (HS) 14 8
CAP Can Rull 25 25
Salut Mental 62 63
Quiròfans 16 16

Bloc Quirúrgic Central

10 10

Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA)

4 4

Sant Fèlix (cirurgia menor ambulatòria)

1 1

Cerdanyola (cirurgia menor ambulatòria)

1 1
Sales de parts i quiròfans GiO (HS) 8 8
Gabinets diagnòstics i terapèutics (HS) 43 43
Places hospitals de dia 157 212
Hospital de Sabadell 79 88
Salut Mental 60 106
Centre Sociosanitari Albada 18 18
Places centres de dia 80 80
Sabadell Gent Gran 40 40
Servei Rehabilitador Comunitari Antaviana 40 40
Places apartaments autònoms (SGG) 52 52
Places Residència (SGG) 130 130

 

  2020 2021
Equipament en llits
Llits aguts 634 673
Hospital de Sabadell 525 477

Hospitalització convencional

414 441
          Unitat de malalts crítics 70 80
          UCI adults   48
          Semicrítics   20
          UCI pediàtrica   6
          UCI neontal   6

Unitat de Curta Estada d'Urgències

41 36
Salut Mental 58 58
Llits sociosanitaris 196 196
Total llits CSPT (promig anual)  753 830

* Ampliables en fins a 30 llits en períodes de demanda estacional

  Metres quadrats
Superfície dels edificis de la CSPT
Dins del recinte del Parc Taulí 86.338
Taulí 51.260
Santa Fe 9.352
Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) 1.325
UDIAT 4.768
SSGG - Manteniment i Projectes 296
La Salut 2.914
Pavelló Victòria Eugènia 1.035
VII Centenari 5.026
Albada 9.353
   
Heliport 409
Nau de residus 339
Estació transformadora 158
Dispensació de metadona 87
VAM 66
Fora del recinte del Parc Taulí 13.807
CAP Can Rull (Propietat de CatSalut) 1.521
Nau Bosser 3.538
Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis  8.748
Total 100.195

Hospitals de Dia

A l'Hospital de Sabadell:

 • Dermatologia
 • Digestiu
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Malalties infeccioses-SIDA
 • Medicina Interna
 • Neurologia
 • Nefrologia
 • Oncologia i Hematologia
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Medicina Física i Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Vascular

A Salut Mental:

 • Salut Mental Adults
 • Salut Mental Infantil i Juvenil

Equipament tecnològic

Equipament tecnològic

  2021
Equipament tecnològic de la CSPT
Arcs quirúrgics 7
Estereotàxia Digital Prono 1
Gamma Càmara 2 capçals 2
Mamògraf digital 1
Mamògraf tomosíntesi 2
Sistema de biòpsia de mama per Ressonància Magnètica 1
Sistema de biòpsia assistida per buit 1
Ressonància Magnètica 3
PACS RAIM Server 1
Sales RX convencional 4
RX portàtils 6
Sala Radiologia Vascular Intervencionista amb mòdul d'electrofisiologia 1
Sala Radiologia Vascular Intervencionista Dyna-CT amb ecografia incorporada 1
Sistema Diagnòstic assistit per ordinador (CAD) per a mamografies 1
TAC amb escòpia 3
Telemando Digital 1
Telemando Convencional 2
Ecògrafs 1 73
Ecocardiògraf 7
Vídeocolonoscopi 9
Vídeogastroscopi i vídeoduodenoscopi 14
Robot quirúrgic Da Vinci 1

 

Gestió ambiental

Gestió ambiental

Consum d'electricitat
  2020 2021
Consum total (kWh) 15.885.317 16.924.533
Consum per superfície (kWh/m2) 177 182
Consum per treballador (kWh/treballador) 4.501 4.796
Emisions CO2 (t) 5.099 5.433
  2020 2021
Consum d'aigua
Consum total (m3) 64.011 84.213
Consum per superfície (m3/m2) 0,69 0,90
Consum per treballador (m3/treballador) 18 23

 

  2020 2021
Consum de gas
Consum total (kWh) 8.287.918 8.740.253
Consum per superfície (kWh/m2) 89 93
Consum per treballador (kWh/treballador) 2.355 2.483
Emisions CO2 (t) 1.536 1.620

 

  2020 2021
Consum de gasoil (equipaments)
Consum total (m3) 0,5 8.373
Consum per superfície (m3/m2) 0 0
Consum per treballador (m3/treballador) 0 2,38
Emisions CO2 (t)  1 24.031
  2020 2021
Consum de paper
Consum total (folis) 7.187.000 7.009.000
Consum per treballador (folis/treballador) 2.042 1.991
  2020 2021
Consum de tòner
Consum total (unitats) 765 652
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,22 0,19

 

  2020 2021
Consum de cartutxos de tinta
Consum total (unitats) 113 48
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,03 0,01
Residus
  2020 2021
Grups I-II - rebuig - (kg) 1.115.221 1.235.228
Consum (kg)/treballador 317 351
Grups I-II - paper i cartró - (kg) 80.070 133.910
Consum (kg)/treballador 25 38
Grup III - residus sanitaris i biològics - (l) 498.014 556.334
Consum (l)/treballador 141 158
Grup IV - citostàtics - (l) 128.836 148.935
Consum (l)/treballador 37 42
Recollida selectiva d'oli vegetal (l) 740 720
Consum (l)/treballador 0,21 0,20
Recollida selectiva matèria orgànica (kg) 9.035 9.949
Consum (kg)/treballador 3 3
Recollida selectiva alcohols d'anatomia patològica (l) 8.196 9.529
Consum (l)/treballador 2 3
Recollida selectiva fluorescents (kg) 252 160

Consum (l)/treballador

0,07 0,05
Recollida selectiva de plàstic sanitari i envasos lleugers (kg) 19.940 26.040
 
Consum (kg)/treballador 5 7
Recollida selectiva d'envasos contaminants (kg) 3.460 1.480
Consum (kg)/treballador 0,98 0,42

 

Resultats econòmics

Resultats econòmics

  2020 2021
Ingressos i despeses (en milions d'euros)
Ingressos 339 380
Despeses 324 352
Resultats dels exercicis 15 28
Inversions (en milions d'euros)    
Inversions executades 12,2 11,8
Recursos generats (en milions d'euros)    
Cash flow 12,3 34,2