Dades generals de la Corporació

 

 

Àrea de referència

Àrea de referència

 202120222023
Població de l'àrea de referència *
Habitants de Sabadell i de l'àrea sanitària de referència (9 municipis) 402.246 407.864 406.913

* Font: Institut d'Estadística de Catalunya.

 

Equip humà

Equip humà

 20212022
Equip humà per centres *
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí    
Hospital de Sabadell 2.516 2.430
Salut Mental PT 199 202
Albada 281 340
UDIAT 427 438
Atenció Primària Parc Taulí 51 66
Atenció a la Dependència Parc Taulí 17 17
Serveis Corporatius 729 765
Total Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 4.220 4.258
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA 101 92
Fundació Parc Taulí 19 19

TOTAL**

4.340 4.369

Persones amb contracte fix

2.575 2.525

 

 Persones físiques 2021%Persones físiques 2022%
Agrupació per categories de l'equip humà
Funció administrativa i de suport 1 456 11 547 13
Infermeria 2.406 55 2.419 55
Metges 1.034 24 1.022 23
Serveis generals 2 444 10 452 10

* Aquestes dades no incorporen els increments cojunturals de plantilla per COVID-19.
**Places estructurals amb independència del % de jornada
.
1 Administratiu, informàtic, ordenança, telefonista...
2 Cuiner, oficial manteniment...

R+D+I

R+D+I

 20212022
Activitat en R+D+I
Personal investigador 419 419
Projectes concedits a convocatòries competitives 23 24
Quantitat concedida a convocatòries competitives 1.867.301€ 2.800.234€
Total articles publicats 511 503
Articles publicats amb factor d'impacte 459 430
Factor d'impacte acumulat 3.924 4.479
Idees noves revelades 31 46
Idees aprovades 11 25
Acords de transferències signats 2 2
Spin-off creades 1 1
Assaigs clínics avaluats pel CEIm 63  76
Assaigs clínics amb medicament participant 97 78
Assigs clínics producte sanitari 11 20
Altres estudis 123 116
Quantitat contractada amb AC i altres estudis 3.320.007,88 € 3.153.094,94 €

 

Docència

Docència

 Curs 2020-2021Curs 2021-2022
Activitat en docència
Estudiants de Medicina (Unitat docent UAB) 251 258
Unitats docents acreditades 32 33
Residents en formació 210 211
Alumnes en pràctiques 759 853
         Infermeria 254 337
         Auxiliars d'Infermeria 110 151
         Estudiants grau/postgrau/màster altres especialitats 198 212
         Estudiants de cicles formatius 197 153
Estades formatives 16 11
Activitats de docència externa 24 44
Alumnes 784 1.547

 

 Curs 2020-2021Curs 2021-2022
Especialistes en formació
Metge especialista en formació 185 186
Infermera especialista en formació 12 11
Farmacèutic especialista en formació 7 7
Psicòleg especialista en formació 6 7
Dispositiu docent associat a altres Unitats
Metge especialista en formació de Medicina Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana Nord-ICS) 36 33
Infermera especialista en formació d'Atenció Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana Nord-ICS) 3 4
Metge especialita en formació de Medicina del Treball (UD Mateu Orfila) 3 4
Total professionals en formació 252 252

 

Formació

Formació

 20212022
Dades del Pla Institucional de Formació
Total accions 55 65
Núm. activitats (grups) 111 156
Núm. persones físiques formades en el Pla 2.132 2.731
Total hores de formació en aula 6.870 11.413
Total hores de formació en línia 30.815 24.391

 

Recursos estructurals

Recursos estructurals

 20212022
Equipament en estructures
Consultes externes 274 273 
Hospital de Sabadell 151 151 
Atenció especialitzada Sant Fèlix (HS) 21 21 
Atenció especialitzada Cerdanyola (HS) 14 14 
CAP Can Rull 25 25
Salut Mental 63 62
Quiròfans 16 19 

Bloc Quirúrgic Central

10 10 

Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA)

4

Sant Fèlix (cirurgia menor ambulatòria)

1

Cerdanyola (cirurgia menor ambulatòria)

1
Sales de parts i quiròfans GiO (HS) 8 8
Gabinets diagnòstics i terapèutics (HS) 43 43
Places hospitals de dia 212 187
Hospital de Sabadell 88 109
Salut Mental 106 60
Centre Sociosanitari Albada 18 18
Places centres de dia 80 100
Sabadell Gent Gran 40 36
Servei Rehabilitador Comunitari Antaviana 40 64
Places apartaments autònoms (SGG) 52 52
Places Residència (SGG) 130 130

 

 20212022
Equipament en llits
Total llits convencionals 477 534
Total llits aguts 673 670
Total llits de crítics 80 80
Llits sociosanitaris 196 196
Total llits CSPT  869 730 

 

 Metres quadrats
Superfície dels edificis de la CSPT
Dins del recinte del Parc Taulí  100.133
Taulí 56.966
Santa Fe 9.393
Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) 1.596
UDIAT 4.768
SSGG - Manteniment i Projectes 296
La Salut 2.914
Pavelló Victòria Eugènia 1.035
VII Centenari 5.026
Albada 9.353
Edifici Ripoll  6.000
Heliport 409
Nau de residus 339
Estació transformadora 158
VAM - Dispensació de metadona 211
Central de gasos 73
Antic Blues 1.596
Fora del recinte del Parc Taulí 14.764
CAP Can Rull (Propietat de CatSalut) 1.521
CAP Can Llong (Propietat CatSalut) 927
Naus Bosser 3.568
Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis  8.748
Total 114.897

Hospitals de Dia

A l'Hospital de Sabadell:

 • Dermatologia
 • Digestiu
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Malalties infeccioses-SIDA
 • Medicina Interna
 • Neurologia
 • Nefrologia
 • Oncologia i Hematologia
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Medicina Física i Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Vascular

A Salut Mental:

 • Salut Mental Adults
 • Salut Mental Infantil i Juvenil

Equipament tecnològic

Equipament tecnològic

 2022
Equipament tecnològic de la CSPT
Arcs quirúrgics 7
Estereotàxia Digital Prono 1
Gamma Càmara 2 capçals 2
Mamògraf digital 1
Mamògraf tomosíntesi 2
Sistema de biòpsia de mama per Ressonància Magnètica 1
Sistema de biòpsia assistida per buit 1
Ressonància Magnètica 3
PACS RAIM Server 1
Sales RX convencional 4
RX portàtils 9
Sala Radiologia Vascular Intervencionista amb mòdul d'electrofisiologia 1
Sala Radiologia Vascular Intervencionista Dyna-CT amb ecografia incorporada 2
TAC amb escòpia 3
Telemando Digital 2
SPET-TC 1
Ecògrafs 1 51
Ecocardiògraf 7
Vídeocolonoscopi 7
Vídeogastroscopi i vídeoduodenoscopi 13
Robot quirúrgic Da Vinci 2

 

Gestió ambiental

Gestió ambiental

Consum d'electricitat
 20212022
Consum total (kWh) 16.924.533 17.730.240
Consum per superfície (kWh/m2) 182 150
Consum per treballador (kWh/treballador) 4.796 4.086
Emisions CO2 (t) 5.433 5.691
 20212022
Consum d'aigua
Consum total (m3) 84.213 98.512
Consum per superfície (m3/m2) 0,90 0830
Consum per treballador (m3/treballador) 23 23

 

 20212022
Consum de gas
Consum total (kWh) 8.740.253 8.098.367
Consum per superfície (kWh/m2) 93 68,64
Consum per treballador (kWh/treballador) 2.483 1.866
Emisions CO2 (t) 1.620 1.501

 

 20212022
Consum de gasoil (equipaments)
Consum total (m3) 8.373 7.089
Consum per superfície (m3/m2) 0 0,060
Consum per treballador (m3/treballador) 2,38 2
Emisions CO2 (t)  24.031 20.345
 20212022
Consum de paper
Consum total (folis) 7.187.000 6.880.000
Consum per treballador (folis/treballador) 1.991 1.586
 20212022
Consum de tòner
Consum total (unitats) 652 632
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,19 0,15

 

 20212022
Consum de cartutxos de tinta
Consum total (unitats) 48 57
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,01 0,01
Residus
 20212022
Grups I-II - rebuig - (kg) 1.235.228 1.232.050
Consum (kg)/treballador 351 248
Grups I-II - paper i cartró - (kg) 133.910 126.760
Consum (kg)/treballador 38 29
Grup III - residus sanitaris i biològics - (l) 556.334 501.083
Consum (l)/treballador 158 115
Grup IV - citostàtics - (l) 148.935 154.555
Consum (l)/treballador 42 36
Recollida selectiva d'oli vegetal (l) 720 1.260
Consum (l)/treballador 0,20 0,29
Recollida selectiva matèria orgànica (kg) 9.949 19.027
Consum (kg)/treballador 3 4
Recollida selectiva alcohols d'anatomia patològica (l) 9.529 10.108
Consum (l)/treballador 3 2
Recollida selectiva fluorescents (kg) 160 277

Consum (l)/treballador

0,05 0,06
Recollida selectiva de plàstic sanitari i envasos lleugers (kg) 26.040 30.840 
Consum (kg)/treballador 7 7
Recollida selectiva d'envasos contaminants (kg) 1.480 1.253
Consum (kg)/treballador 0,42 0,29

 

Resultats econòmics

Resultats econòmics

 20212022
Ingressos i despeses (en milions d'euros)
Ingressos 380 386
Despeses 352 365
Resultats dels exercicis 28 21
Inversions (en milions d'euros)    
Inversions executades 11,8

9,7

Recursos generats (en milions d'euros)    
Cash flow 34,2 17