Projectes finançats

PO-FEDER Catalunya 2014-2020

Operació SA01-033325 - Reformes Urgències, Unitat de Crítics, Bloc Quirúrgic, Endoscòpies i Quiròfan CQA

Eix prioritari: EP20. REACT EU. Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials, i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic OE 20.1.1 OE REACT-UE 5. Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

Es preveu dur a terme actuacions en les àrees de majors necessitats assistencials, adequant els serveis del Bloc Quirúrgic, UCI, Urgències, Endoscòpia i el Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) a les necessitats de la població de referència. L’actuació preveu l’adequació dels espais incorporant noves tecnologies, l’ordenació i creixement de les àrees, permetent fer més eficient la gestió assistencial i augmentant la capacitat de resposta dels centres sanitaris.

 

SUBVENCIÓ: 22.562.369,77 €

 

Ampliació Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA)

Es preveu la instal·lació d’un nou quiròfan polivalent al CQA que permeti reduir les llistes d’espera.

Les obres es van iniciar el 11 d’abril de 2022 i s’han acabat el 8 de març de 2023.

 Ampliació Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA)Ajut FEDER
Inversió en infraestructura 715.906,70 €
Béns d'equipament 241.119,71 €
Total 957.026,41

Ampliació servei d’Endoscòpia

Es preveu duplicar el número de sales d’endoscòpies existents i reorganitzar els espais de suport per donar resposta a l’increment de proves del cribratge de colon.

Les obres es van iniciar el 17 d’octubre de 2022, i els nous espais s’han pogut utilitzar el 13 de desembre de 2023.

 Ampliació del servei d'EndoscòpiaAjut FEDER
Inversió en infraestructura 1.890.836,27 €
Contractació serveis 51.400,00 €
Béns d'equipament 241.119,71 €
Total 2.231.314,15

Ampliació servei d’Urgències

Es preveu l’ampliació del servei d’Urgències amb la creació d’una unitat de curta estada. Aquesta ampliació comporta el trasllat de les consultes externes i l’hospital de dia de Pediatria a la planta baixa de l’edifici Santa Fe.

En data 24 d’octubre de 2022 es van iniciar les obres a l’edifici Santa Fe, i el trasllat de les CCEE i HD de Pediatria es va fer efectiu el juny de 2023. Les obres d’ampliació d’Urgències s’inicien el 17 de juny de 2023.

 Ampliació servei d'UrgènciesAjut FEDER
Inversió en infraestructura 4.641.371,62 €
Contractació serveis 160.422,11 €
Béns d'equipament 303.928,36 €
Total 5.105.722,09

Ampliació Bloc Quirúrgic Central (BQC) i UCI

Es preveu incrementar en 6 quiròfans el BQC i pràcticament duplicar la capacitat d’UCI, amb l’objectiu de reforçar la capacitat de resposta del centre en activitat quirúrgica i atenció al pacient crític.

Les obres s’inicien el 9 de gener de 2023. A l’octubre de 2023 s’entreguen 8 quiròfans nous i 27 boxs d’UCI, ubicats a l’edifici Frontal Gran Via.

 Ampliació UCIAjut FEDER
Inversió en infraestructura 3.697.775,31 €
Contractació serveis 268.866,52 €
Béns d'equipament 2.646.234,86 €
Total 6.612.876,69
 Ampliació BQCAjut FEDER
Inversió en infraestructura 4.892.021,98 €
Contractació serveis 297.280,69 €
Béns d'equipament 2.466.127,76 €
Total 7.655.430,43

Aquest projecte ha estat finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

Operació EC01-025423 - Reforç de la capacitat de resposta a la crisi de la COVID-19 posades en marxa pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)

Eix prioritari: EP01. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

Objectiu específic: OE 1.2.4 Actuacions necessàries per reforçar les capacitats de resposta a la crisi de salut pública provocada per la COVID-19

Catalunya i els Estats membres de la Unió Europea s'han vist afectats d'una manera singular per les conseqüències ocasionades pel brot de COVID-19, que ha provocat una crisi de salut pública amb un enorme impacte en el seu creixement econòmic.

L'objectiu d'aquesta acció és promoure totes les mesures necessàries per afrontar aquesta crisi, contemplant tot tipus de despeses lligades a la lluita contra la malaltia (incloent entre altres, despeses en equipament sanitari, material de proves, equips de protecció personal, instal·lacions de reforç, contractació de personal addicional, actuacions de R + d + i, equipament i aplicacions TIC, etc.). La contribució dels fons europeus, mitjançant el cofinançament de la despesa englobat en aquest objectiu específic, serà de vital importància per fer front a les dimensions de la situació sanitària i socioeconòmica derivada de l'impacte de la pandèmia.

S’inclouen dins d’aquest projecte totes aquelles mesures de reforç posades en marxa i/o previstes a fi d'afrontar la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i fonamentalment les descrites a continuació: davant del repte que ha suposat la COVID i donar un serveis de qualitat, eficiència i efectivitat al conjunt de la població, i dintre d’aquesta tasca aportant una visió integradora, horitzontal i centrada en el pacient, de l'activitat assistència, s’ha invertit en epis, equipament i monitorització no invasiva integral del malalt crític a tot l’hospital. En aquests s’inclou l’adquisició d’eines de control per a la implantació, la monitorització remota i el servei de control d’alarmes, de manera que el pacient rep un seguiment continuat sense necessitat de la presència constant del professional. L’atenció es fa controlant les alarmes increment la capacitat de resposta per la detecció avançada de l’increment de la gravetat. L’Hospital disposa d’una situació de lideratge en el desenvolupament i aplicació d’eines de diagnòstic a través de la imatge i de detecció precoç i monitorització remota de pacients, instruments especialment rellevants en tipologia de pacients d’alta capacitat infectiva com els pacients covid19.

 

SUBVENCIÓ: 2.101.393,70 €

 

Operació GO10-014563 – Nou model d’estandardització de processos assistencials

Eix prioritari: EP02. Millorar l’ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l’accés a les mateixes.

Objectiu específic OE 2.3.1.4 Promoure els serveis públics digitals, l’alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió i e-salut.

L’objectiu general del projecte és dotar el sistema sanitari d’una cultura de treball basat en la metodologia de l’EMPA i traslladable a qualsevol procés d’atenció.

Actualment la gestió clínica sanitària s'enfronta al repte de donar serveis de qualitat, eficiència i efectivitat a un conjunt de població amb problemàtica i necessitats diferents. La gestió per processos facilita aquesta tasca aportant una visió integradora i horitzontal de l'activitat assistencial. Les guies de pràctica clínica, vies o trajectòries clíniques són algunes de les eines que utilitza, principalment, el col·lectiu d'infermeria per l'estandardització dels processos assistencials. No obstant això, aquest tipus de recursos presenten una gran variabilitat entre si, fins i tot, és comú utilitzar-los indistintament per referir-se a un registre estandarditzat de l'activitat d'infermeria.

En aquest context neix l'Estandardització Multidisciplinària de Processos Assistencials (EMPA) al Consorci Corporatiu Parc Taulí, que es caracteritza per ser un únic document de registre que contempla el procés assistencial en la seva globalitat, sense importar el professional que generi la documentació. L’EMPA permet la visualització de les tasques i observacions que cada professional realitza sense la necessitat de consultar altres documents, garantint així el treball en equip i la visió global de tot l’episodi pels serveis per on es desenvoluparà el procés, situant el pacient al centre de l’atenció.

L'anàlisi cost-benefici de l'EMPA ens ha permès valorar la seva implementació entorn a 3 públics àmbits:

  • Pacient; en tant que rep assistència multidisciplinària protocol·litzada incrementa la seva seguretat i apoderament en el seu procés de recuperació i es disminueix l'estada hospitalària
  • Professional; facilitant el seguiment del curs clínic, l'acció de registre, millorant la comunicació i la gestió del temps, reduint així demores i variabilitat no justificada
  • Hospital; la integració del pensament innovador en les estructures assistencials permet un canvi cultural en l'entorn hospitalari sense precedents

El salt qualitatiu de l'EMPA vindria amb la proposta d'aquest projecte de compra pública. Així doncs, l'objectiu del projecte és dotar a l'EMPA de tecnologia innovadora capaç d'integrar aquesta cultura de treball al conjunt del sistema sanitari, traslladable a qualsevol procés d'atenció, sigui agut o crònic. L'estudi de mercat no ens ha ofert una solució tecnològica que encaixi amb les especificitats de l'EMPA amb el que aquest projecte es converteix en innovació escalable al sistema de salut en la seva globalitat. El projecte contempla 5 etapes, que van des de la preparació i execució del procés de CPTI fins a la seva implementació.

SUBVENCIÓ: 310.461,12 €