TSI Cuida'm

La TSI Cuida'm és la targeta sanitària individual (TSI) que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques especials (autisme, demència, alteracions de la conducta, dany cerebral...) necessiten d'actuacions diferenciades en la seva atenció.

El compromís del Parc Taulí amb els titulars d'aquesta targeta és:

• Garantir en tots aquests pacients que estiguin acompanyats en tot moment (amb excepcions justificades) per el seu familiar referent.

• Agilitzar la seva atenció:

• Urgències: Serà prioritari el criteri del triatge i, a igualtat de condicions, es prioritzaran aquests pacients.

• Consultes externes: Garantir que no hi hagi demora d'acord amb l'hora concertada i tractar d'agilitzar l'atenció prèvia identificació de la seva condició.

L'equip mèdic que el visita a la Corporació Sanitària Parc Taulí li pot informar sobre la TSI Cuida'm. El metge o la metgessa és qui la pot sol·licitar amb l'autorització prèvia del pacient. També pot demanar més informació als Gestió de Pacients i Atenció Ciutadana: