Introducció al transplant renal

El trasplant renal és la col·locació d'un ronyó sa procedent d'un donant que supleix la funció dels ronyons malalts.

Tipus de trasplantament renal

Segons la procedència de l'òrgan:

 • Donant viu: donació voluntària
  • entre individus genèticament idèntics (no existeix risc de rebuig).
  • entre individus amb relació de parentiu o afectiva.
  • sense relació de parentiu: trasplantament creuat.
  • donant altruista: “el bon samarità”.
 • Donant mort: els familiars autoritzen la donació.

Segons el lloc d'implantació en el receptor:

 • Ortotòpic: el ronyó nou ocupa el mateix lloc que ocupava el malalt, es retira el malalt i es col·loca el nou òrgan.
 • Heterotòpic: l'òrgan nou ocupa un lloc diferent al que ocupava el danyat. No s'extreuen els ronyons malalts i el de donant s'implanta en la part inferior de l'abdomen del receptor.

 

Avantatges del trasplantament renal

 • Millor qualitat de vida i resultats.
 • Recuperació de la funció renal en la  majoria dels casos.
 • Pot dur -se a terme sense passar per diàlisi (TR de donant viu, TR cadàver en pre-HD).
 • No requereix accés vascular / peritoneal.
 • Preservació de la salut.
 • Millores a l'àmbit emocional, social i laboral.

Inconvenients del trasplantament renal

 • Necessita de cirurgia major.
 • Existeix risc de complicacions quirúrgiques.
 • Existeix el risc de rebuig.
 • Haurà de seguir tractament inmunosupresor de per vida.
 • Efectes secundaris de la medicació (baixen defensas).

El donant

Qui pot ser donant

 

 • Pares.
 • Parella.
 • Germans.
 • Familiars.
 • Persones amb un gran vincle emocional.
 • Donant altruista.

Requisits per ser donant viu

 • Donació lliure i altruïsta.
 • Ser major d'edat.
 • Tenir un estat de salut bo.
 • Compatibilitat de grup sanguini, en cas contrari hi ha l'alternativa de:
  • TR ABO incompatible
  • Intercanvi de donants
 • Avaluació multidisciplinària: nefròleg, uròleg, psicòleg …
 • Autorització del comitè ètic del centre hospitalari i del registre civil.