PO-FEDER Catalunya 2014-2020

Reforç de la capacitat de resposta a la crisi de la COVID-19 posades en marxa pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)

Catalunya i els Estats membres de la Unió Europea s'han vist afectats d'una manera singular per les conseqüències ocasionades pel brot de COVID-19, que ha provocat una crisi de salut pública amb un enorme impacte en el seu creixement econòmic.

L'objectiu d'aquesta acció és promoure totes les mesures necessàries per afrontar aquesta crisi, contemplant tot tipus de despeses lligades a la lluita contra la malaltia (incloent entre altres, despeses en equipament sanitari, material de proves, equips de protecció personal, instal·lacions de reforç, contractació de personal addicional, actuacions de R + d + i, equipament i aplicacions TIC, etc.). La contribució dels fons europeus, mitjançant el cofinançament de la despesa englobat en aquest objectiu específic, serà de vital importància per fer front a les dimensions de la situació sanitària i socioeconòmica derivada de l'impacte de la pandèmia.

S’inclouen dins d’aquest projecte totes aquelles mesures de reforç posades en marxa i/o previstes a fi d'afrontar la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i fonamentalment les descrites a continuació: davant del repte que ha suposat la COVID i donar un serveis de qualitat, eficiència i efectivitat al conjunt de la població, i dintre d’aquesta tasca aportant una visió integradora, horitzontal i centrada en el pacient, de l'activitat assistència, s’ha invertit en epis, equipament i monitorització no invasiva integral del malalt crític a tot l’hospital. En aquests s’inclou l’adquisició d’eines de control per a la implantació, la monitorització remota i el servei de control d’alarmes, de manera que el pacient rep un seguiment continuat sense necessitat de la presència constant del professional. L’atenció es fa controlant les alarmes increment la capacitat de resposta per la detecció avançada de l’increment de la gravetat. L’Hospital disposa d’una situació de lideratge en el desenvolupament i aplicació d’eines de diagnòstic a través de la imatge i de detecció precoç i monitorització remota de pacients, instruments especialment rellevants en tipologia de pacients d’alta capacitat infectiva com els pacients covid19.

 

SUBVENCIÓ: 2.987.423,35 €