Presentació

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) és el resultat de la integració de l’excel·lència en el coneixement i la capacitat innovadora i de millora dels grups de recerca, integrats en les línees de recerca i pertanyents a les entitats constituents de l’Institut: Corporació Sanitària Parc Taulí, Fundació Parc Taulí, UDIAT Centre de Diagnòstic, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis i Universitat Autònoma de Barcelona.

La tradició d’anys de treball de manera conjunta entre les cinc entitats, juntament amb la suma de coneixement científic i capacitats en recerca de totes elles, els resultats aconseguits en els darrers anys i la singularitat de la gestió de la innovació en tecnologies mediques, mena a la constitució de l’I3PT com el pas següent necessari per enfortir encara més aquesta trajectòria conjunta i dotar de millors instruments de gestió i oportunitats per seguir millorant i creixent en els resultats d’R+D+I.

L’I3PT manté i potencia l’activitat investigadora en les àrees en les quals siguin excel·lents científicament, però sense perdre de vista tot allò que és transferible al mercat, és a dir, totes les potencials innovacions que seran tractades inicialment com a estratègiques fins ser avaluades, independentment de la línea o àrea científica en la qual pertanyen. L’excel·lència és un pilar estratègic però també ho és la sostenibilitat., ja que els productes transferibles al mercat han de contribuir al sosteniment del model d’innovació de l’Institut, sigui a través de posar en valor i comercialització captant negoci globalment, o bé mitjançant la seva aplicació interna a la pròpia activitat sanitària de les institucions que formen part de l’Institut.

La recerca feta a l’Institut s’ajusta a criteris de qualitat, sostenibilitat i excel·lència.

L’I3PT té com a missió facilitar i potenciar l’activitat vinculada a la recerca i la innovació, mitjançant un model sostenible, que promogui la col·laboració público-privada i que compti amb accions de foment de la cultura de la recerca i la innovació i del desenvolupament d’atracció de talent, amb polítiques i metodologies de treball i amb aliances nacionals i internacionals que permetin accedir a mercats globals.En resposta als seus valors d’orientació als ciutadans en la seva diversitat, excel·lència, cooperació i compromís amb l’entorn, tant com amb les persones com amb el medi ambient, la direcció de l’I3PT i els seus òrgans de govern, s’han compromès des del principi amb la recerca i la innovació com elements indispensables en la millora i la qualitat de l’assistència. La política de recerca i innovació ha de contribuir al desenvolupament de les línies de recerca i àrees del coneixement i de tots els seus projectes, en què l’objectiu principal és la millora de la salut.

Així, les directrius bàsiques de la Política d’R+D+I de l’I3PT es concreten en:

 • Promoure i fomentar la cultura de la recerca i la innovació entre els professionals i establir anualment les activitats necessàries per aconseguir aquest objectiu.
 • Vetllar pel compliment normatiu corresponent i establir i mantenir les normatives pròpies existents; codi de bones pràctiques de l’I3PT, normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels resultats de la recerca desenvolupada a l’I3PT i document de bones pràctiques en matèria de transferència de tecnologia i coneixement.
 • Definir, establir i mantenir aliances estratègiques amb universitats, entitats, empreses i xarxes a favor dels desenvolupament de la recerca a l’I3PT.
 • Promoure la transferència del coneixement vers la comunitat científica i el mercat i perseguir els objectius d’excel·lència, generació de valor i retorn econòmic.
 • Disposar d’un quadre d’indicadors que permeti el seguiment adequat en el compliment d’objectius i la millora permanent del sistema d’R+D+I de l’I3PT.
 • Difondre la Política d’R+D+I entre els professionals i els agents externs relacionats amb aquesta activitat.
 • Treballar en la millora contínua i posar en marxa tots els mecanismes necessaris per treballar amb una qualitat òptima.
 • Respectar i cuidar el medi ambient i tenir present els aspectes relacionats amb la planificació de les seves activitats.
 • Disposar dels procediments de treball i de l’estructura necessària per donar suport a les activitats de recerca i innovació.

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) té la missió de facilitar i potenciar l’activitat vinculada a la recerca i la innovació mitjançant un model sostenible orientat a la translació i transferència de resultats, que promogui la generació i atracció de talent, la col·laboració públic-privada i les aliances estatals i internacionals, sota criteris de qualitat.En resposta als seus valors d’orientació al ciutadà, excel·lència, cooperació i compromís amb l’entorn, tant amb les persones com amb el medi ambient, la Direcció de l’I3PT i els seus òrgans de govern han estat compromesos des de l’inici amb la recerca i la innovació com a elements indispensables en la millora i qualitat de l’assistència.La política de recerca i innovació ha de contribuir al desenvolupament de les línies de recerca i àrees de coneixement i de tots els seus projectes, l’objectiu principal dels quals és la millora de la salut.

Així doncs, les directrius bàsiques de la Política d’R+D+I de l’I3PT es concreten en:

 • Promoure i fomentar la cultura de la recerca i la innovació entre els professionals, establint anualment les activitats adients per aconseguir aquest objectiu.
 • Vetllar pel compliment normatiu corresponent i establir i mantenir les normatives pròpies existents: Codi de bones pràctiques científiques de l’I3PT, Normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels resultats de la recerca desenvolupada a l’l3PT i Document de bones pràctiques en matèria de transferència de tecnologia i coneixement.
 • Definir, establir i mantenir aliances estratègiques amb universitats, entitats, empreses i xarxes en benefici del desenvolupament de la recerca a l’I3PT.
 • Promoure la transferència del coneixement cap a la comunitat científica i el mercat perseguint els objectius d’excel·lència, generació de valor i retorn econòmic.
 • Disposar d’un quadre d’indicadors que permetin l’adequat seguiment en el compliment d’objectius i la millora permanent del sistema d’R+D+I de l’I3PT.
 • Difondre la Política d’R+D+I entre els professionals i els agents externs relacionats amb aquesta activitat.
 • Treballar en la millora continua posant en marxa tots els mecanismes necessaris per treballar amb una qualitat òptima.
 • Respectar i cuidar el medi ambient tenint present els aspectes relacionats amb la planificació de les seves activitats.
 • Disposar dels procediments de treball i de l’estructura necessària per donar suport a les activitats de recerca i innovació.

Aquestes directrius són bàsiques per a l’elaboració del pla estratègic, aprovat pels òrgans de govern, a partir del qual s’estableix el full de ruta de la recerca a l’Institut, materialitzat en els objectius establerts anualment, comptant amb l’assessorament del Comitè Institucional de Recerca i Innovació (CIRI), el Comitè d’Innovació, el Comitè de Qualitat i el Comitè Assessor Científic (CAC).

La Fundació Parc Taulí és l’entitat gestora de l’I3PT, que posa a disposició l’estructura necessària per dur a terme la seva finalitat.

Aprovada pel Comitè de Govern de l’I3PT a Sabadell, el 14 de juny de 2017.

Òrgans de Govern

Comitè de Govern

 • Francesc Gòdia Casablancas – President: representant al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Modesto Custodio Gómez: representant al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Martí López: representant al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Marcet Morera: representant al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Antoni Gallego Lizana: representant al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Manel Sabés Xamaní: representant a la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Lluís Tort Bardolet: representant a la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Francesc Casas Selvas: representant a la Fundació Parc Taulí
 • Joan Tasias Margenat: representant a UDIAT Centre Diagnòstic

Comissió Delegada

President: Joan Martí López, Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Vicepresident: Francesc Gòdia Casablancas, President del Patronat de la Fundació Parc Taulí

Vocals:

 • Lluís Blanch Torra, Director Científic de l’I3PT
 • Francesc Luque López, Director d’Economia i Serveis del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Armand Sànchez Bonastre, Vicerrector d’Investigació i Transferència de la UAB
 • Cristina Carod Pérez, Directora Executiva de l’Hospital de Sabadell i Albada Centre Sociosanitari

Secretària: Glòria Palomar Frias, Directora de Gestió de l’I3PT

Òrgan de Direcció

Direcció de l’Institut: Lluís Blanch Torra

Direcció de Gestió: Glòria Palomar Frías

Òrgans Assesors

Comitè Institucional de Recerca i Innovació (CIRI)

President: Lluís Blanch

Vicepresident: Eduard Monsó

Secretària: Mercè Ruiz

Vocals:

 • Anna Benavent
 • Montserrat Bosque
 • Assumpta Caixàs
 • Xavier Calvet
 • Narcís Cardoner
 • Jordi Estela
 • Josep Fernández Bayo
 • Joan Carles Ferreres
 • Enric Gallardo
 • Oriol Gasch
 • Francesc Xavier Guirao
 • Yerai Maldonado
 • Carme Mendoza
 • Gema Navarro
 • Xavier Pérez Acebo
 • Lluïsa Rumí
 • Miquel Àngel Seguí
 • Mònica Sianes

Comitè Assessor Científic

El Comitè Assessor Científic (CAC) és un òrgan consultiu i assessor de l’activitat de recerca i innovació del Parc Taulí. En formen part persones de reconegut prestigi nacional i internacional en les àrees de coneixement que es consideren imprescindibles per a la recerca i la innovació en biomedicina que es desenvolupen al Parc Taulí.

Els seus membres representen a diversos sectors de la societat, tant de l’àmbit públic com del privat, en diferents camps com la gestió de la investigació, la propietat intel·lectual, la ciència i l’empresa.

Funcions:

 • Emetre opinió i valoració sobre els projectes que es desenvolupen al Parc Taulí.
 • Identificar oportunitats de negoci dels projectes.
 • Identificar oportunitats de negoci externes per proposar projectes a nivell intern.
 • Identificar possibles partners amb qui establir aliances estratègiques per al finançament, desenvolupament o comercialització de projecte i dels seus resultats.
 • Aportar valor i legitimitat al treball desenvolupat en R+D+I al Parc Taulí, per tal d’incrementar la seva eficiència i productivitat.

President: José Ramón Seoane. Llicenciat en Farmàcia. Graduat en Bioquímica i Biologia Molecular i Doctor en Físico-química. Director dels Centres Científics i Tecnològics, Universitat de Barcelona. Ha ocupat diversos càrrecs i ha col·laborat amb diferents universitats i organismes de l’Estat en la promoció de la investigació biomèdica i biotecnològica.

Secretari: Lluís Blanch.

Secretària d’actes: Mercè Ruiz.

Vocals:

 • Joaquín Arenas Barbero. Llicenciat en Farmàcia i doctor en Medicina i Cirurgia. Es fa formar com a investigador al servei de bioquímica clínica de l’Hospital 12 de Octubre, de Madrid; al Departament de neurología de l’Institut Carlo Besta de Milà, i al centre H. Houston Merrit de la Universitat de Columbia, a Nova York. Actualment és director Científic del Instituto de Investigación Sanitaria i+12, de l’Hospital 12 d’octubre, després d’haver estat director del Instituto de Salud Carlos III.
 • Julio Arrizabalaga Aguirreazaldegui. Doctor en Medicina, especialista en medicina interna. Director Científic de l’Instituto de Investigación Biodonostia i Coordinador de la Investigació de l’Hospital de Donostia. Ha estat responsable de la Unidad de Investigación CAIBER i Investigador Principal de la RETIC de Innovación, del Hospital Donostia.
 • Enric Barba Ibáñez. Doctor Enginyer de Telecomunicacions. Director General de la divisió B2B de CIRSA, Director General d’UNIDESA i de CIRSA INTERACTIVE. Professor a ESADE Bussines School i a la Fundació Politècnica de Catalunya. És autor de diferents llibres sobre la gestió de la Innovació.
 • Fàtima Bosch Tubert. Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universidad Autònoma de Barcelona, on dirigeix el Centro de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG). Entre altres guardons, és Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al mèrit científic i tecnològic.
 • Enriqueta Felip Font. Doctora en Medicinam especialista en Oncologia Mèdica. Cap del Servei d’Oncologica Mèdica Toràcica de la Comisió de Tumors a l’Hospital Vall d’Hebron. Coordinadora europea al Grup de Treball de les Directrius de la Societat Europea.  d’Oncologia Mèdica i membre actiu de l’Associació Internacional per a l’estudi del Càncer de Pulmó.
 • Fernando Martín Sánchez. Doctor en Informàtica i Medicina, llicenciat en Bioquímica i Biologia Molecular i Màster en Enginyeria del Coneixement. Professor investigador en Informàtica Biomèdica i coordinador del Programa de recerca CROSADIS (Cronicitat, salut digital i sistemes) a l’Instituto Nacional de Salud Carlos III. Ha estat professor d’Informàtica Sanitària de la Melbourne Medical School i director fundacional del Centre d’Informàtica Sanitària i Biomèdica (HaBIC) de la Universitat de Melbourne. Des de febrer de 2020, Subdirector General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales depenent del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
 • Mª Júlia Prats Moreno. Llicenciada en Enginyeria Industrial. Doctora en Administració d’empreses. Professora associada a IESE, Universitat de Navarra. Ha estat professora a la Wharton Business School (Universitat de Pensilvania) i diferents escoles de negocis a Mèxic, Colombia i Portugal.
 • Franscesc Solé Perellada. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Doctor en Enginyeria Industrial. Vicepresident de la Fundació Conocimiento y Desarrollo. Catedràtic d’organització d’empreses i director del Parc de Recerca i Innovació de la universitat Politècnica de Catalunya.

Comitè d’Innovació

President: Joan Martí López – Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Membres:

 • Cristina Carod Pérez – Directora Executiva de l’Hospital de Sabadell i Albada Centre Sociosanitari
 • Dirección de Enfermería
 • Anna Benavent Navarro – Directora d’Organització i Sistemes de Informació
 • Carme Diaz – Directora de Qualitat
 • Antonio Llamas Losilla – Director de RRHH
 • Francesc Luque López – Director d’Economia i Serveis
 • Joan Perendreu Sans – Director de Diagnòstic per la Imatge
 • Sònia Mariscal Pérez- Directora Executiva de SGG i Atenció a la Dependència
 • Anna Pujol Garcia – Gestora Assistencial d’Infermeria
 • José Ibeas López – Cap del grup de recerca de Nefrologia en el Núvol
 • Montserrat Montaña Peironcely – Cap del grup de Recerca Infermeria

Secretari: Lluís Blanch Torra – Director de l’I3PT

Membres convidats fixos:

 • Glòria Palomar Frías – Directora de Gestió I3PT
 • Xavier Gallego Moreno – Bussiness Developer
 • Mar Castiñeira – Cap de compres
 • Gabriel Ochoa Gimeno – Cap de Seguretat i Mediambient
 • Anna Augè Ruiz – Responsable de trajectòries professionals
 • Pilar Doretto – Directora de Gestió de Pacients

Comitè Ètic d’Investigació en Medicaments (CEIm)

President: Seguí Palmer, Miquel Àngel. Metge. Oncologia.

Secretaria: Moreno Quiroga, Coloma. Metge. Fundació Parc Taulí.

Vocals:

 • Alfonso Zamora, Santiago. Membre no sanitari. Representant de pacients.
 • Badia Barnusell, Joan. Metge. Pediatria.
 • Benavent Navarro, Anna. Enginyera de Telecomunicacions.
 • Calvet Fontova, Joan. Metge. Reumatologia.
 • Cano Palomares, Albert. Metge. Endocrinologia i Nutrición.
 • Cardoner Alvarez, Narcís. Metge. Salut Mental.
 • De Haro López, Candelaria. Medicina Intensiva.
 • García Domínguez, Rosa Mª. Membre del Servei dAtenció a l’Usuari.
 • García Garcia, Yolanda. Metge. Oncologia.
 • García Iglesias, Pilar. Metge. Digestiu.
 • Ibeas Lopez, José. Metge. Nefrologiai  Diàlisi.
 • Liesa Torre-Marin, Ana María. Infermera.
 • Manríquez Tapia, Marcela. Farmacòloga.
 • Massot Mesquida, Mireia. Farmacèutica de Primària. Membre aliè a la institució.
 • Reig Loncán, Guillem, Jurista. Expert en protecció de dades.
 • Soler Blanco, Nuria. Farmàcia Hospitalària.
 • Vinyallonga Flores, Montserrat. Membre no sanitari. Representant de pacients.

Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA)

Adscrit al Comitè Ètic d’Experimentació Animal i Humana (CEEAH) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Comitè de Qualitat (CQ)

President: Lluís Blanch Torra, Director de l’I3PT

Secretaria: Esperanza Mancebo Gilabert, Gestió de la Qualitat de l’R+D+I

Membres:

 • Gloria Palomar Frias, Direcció de Gestió
 • Néstor Albiñana Giménez, Coordinació de recerca bàsica
 • Coloma Moreno Quiroga, Coordinació de recerca clínica
 • Loli Prados Cazorla, Responsable d’administració
 • Miquel Cruel Niebla, Responsable Qualitat d’Assajos Clínics
 • Anna Aguilar Aguilar – Responsable Unitat Projectes i membre del Comitè d’Igualtat
 • Carme Diaz Fernández, Directora de Qualitat CCSPT
 • Àgueda Flores – Responsable Unitat de Garantia de la Qualitat de la UAB
En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació