L’Institut

Introducció

La Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) és el resultat de la integració de l’excel·lència en el coneixement i la capacitat innovadora i de millora dels grups de recerca, integrats en les línies de recerca i pertanyents a les entitats constituents de l’Institut: Corporació Sanitària Parc Taulí, Fundació Parc Taulí, UDIAT Centre de Diagnòstic, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis i Universitat Autònoma de Barcelona.

La tradició d’anys de treball de manera conjunta entre les cinc entitats, juntament amb la suma de coneixement científic i capacitats en recerca de totes elles, els resultats aconseguits en els darrers anys i la singularitat de la gestió de la innovació en tecnologies mèdiques, mena a la constitució de l’I3PT com el pas següent necessari per enfortir encara més aquesta trajectòria conjunta i dotar de millors instruments de gestió i oportunitats per seguir millorant i creixent en els resultats d’R+D+I.

L’I3PT manté i potencia l’activitat investigadora en les àrees en les quals siguin excel·lents científicament, però sense perdre de vista tot allò que és transferible al mercat, és a dir, totes les innovacions potencials que seran tractades inicialment com a estratègiques fins ser avaluades, independentment de la línia o àrea científica en la qual pertanyen. L’excel·lència és un pilar estratègic però també ho és la sostenibilitat, ja que els productes transferibles al mercat han de contribuir al sosteniment del model d’innovació de l’Institut, sigui a través de posar en valor i comercialització captant negoci globalment, o bé mitjançant la seva aplicació interna a la pròpia activitat sanitària de les institucions que formen part de l’Institut.

La recerca feta a l’Institut s’ajusta a criteris de qualitat, sostenibilitat i excel·lència.

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube

Missió, visió i valors

Missió

Facilitar i potenciar l’activitat vinculada a la recerca i la innovació biomèdica, mitjançant un model sostenible, que promogui la translació del coneixement i resultats generats a la societat aportant valor per a contribuir al seu benestar.

Visió

Ser una institució líder internacional en innovació sanitària que promou la investigació clínica i translacional, reconeguda per desenvolupar un model assistencial, organitzatiu, docent i d’investigació d’excel·lència centrat en el pacient i en la generació efectiva de riquesa.

Valors

 • Orientació al pacient en la recerca activa de solucions als principals problemes de salut de la societat.
 • Transferència del coneixement cap a la comunitat científica i al mercat com un dels objectius finals de la investigació i innovació sanitària, perseguint els objectius d’excel·lència, generació de valor i retorn econòmic.
 • Transparència, compromís i responsabilitat, a nivell social i mediambiental, com a guia de totes les actuacions de la institució.
 • Col·laboració, cooperació i treball en equip, tant en l’àmbit intern com amb altres entitats nacionals i internacionals com a eina per aconseguir l’excel·lència científica.
 • Excel·lència investigadora i bones pràctiques, desenvolupant una activitat científica i de gestió alineada amb els principis de qualitat i millora contínua.
 • Proximitat al territori i al ciutadà com a referent en investigació i innovació.

Proposta de valor

Investiguem i innovem en salut per impulsar el creixement i la seva transferència a la societat.

Qui som?

Som un centre de recerca i innovació biomèdica i hospitalària orientat a generar valor afavorint el creixement social i econòmic.

Què fem?

Promovem activitats que afavoreixin l’avenç de la societat en col·laboració amb els agents clau de l’ecosistema:

 • Recerca – impulsem l’avenç en el coneixement, facilitem les validacions clíniques de nous tractaments i dispositius mèdics, i fem divulgació a la comunitat.
 • Innovació – transformem el coneixement de la recerca en models de negoci i en millora de processos.
 • Docència i formació – incrementem les capacitats dels i les professionals en base als coneixements propis.

Per què ho fem?

 • Volem promoure un sistema de generació i translació de coneixement sostenible que afavoreixi el benestar de la societat.
 • Aspirem a ser una institució líder en innovació sanitària a nivell internacional centrada en el pacient.

Com impactem?

 • Orientant els nostres processos al pacient incloent-lo en la presa de decisions i comuniquem els resultats a la societat.
 • Fent transferència del coneixement afavorint la divulgació científica i a la societat dels resultats de l’activitat de l’institut, transformant el coneixement en productes o serveis útils per la societat.
 • Amb transparència, compromís i responsabilitat aplicant polítiques internes de recerca i innovació responsable, sota els principis d’igualtat i sostenibilitat amb el medi ambient, alineant-nos amb les estratègiques governamentals tenint en compte tots els col·lectius.
 • En col·laboració, cooperació i treball en equip afavorint les interaccions entre els diferents actors de l’ecosistema i la creació d’equips multidisciplinaris.
 • Promovent l’excel·lència investigadora i de bones pràctiques impulsant una política interna de qualitat i treballant per la millora contínua dels processos. Dissenyem la formació dels nostres professionals orientant-la a les seves necessitats.
 • Fomentant la proximitat al territori i a la ciutadania promovent els projectes que involucren agents clau del territori, empreses de proximitat i al ciutadà i ciutadana.

Política d’R+D+I

La política de recerca i innovació ha de contribuir al desenvolupament de les línies de recerca i àrees del coneixement i de tots els seus projectes, en què l’objectiu principal és la millora de la salut. Les directrius bàsiques de la Política d’R+D+I de l’I3PT es concreten en:

 • Promoure i fomentar la cultura de la recerca i la innovació entre els professionals i establir anualment les activitats necessàries per aconseguir aquest objectiu.
 • Vetllar pel compliment normatiu corresponent i establir i mantenir les normatives pròpies existents; codi de bones pràctiques de l’I3PT, normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels resultats de la recerca desenvolupada a l’I3PT i document de bones pràctiques en matèria de transferència de tecnologia i coneixement.
 • Definir, establir i mantenir aliances estratègiques amb universitats, entitats, empreses i xarxes a favor dels desenvolupament de la recerca a l’I3PT.
 • Promoure la transferència del coneixement vers la comunitat científica i el mercat i perseguir els objectius d’excel·lència, generació de valor i retorn econòmic.
 • Disposar d’un quadre d’indicadors que permeti el seguiment adequat en el compliment d’objectius i la millora permanent del sistema d’R+D+I de l’I3PT.
 • Difondre la Política d’R+D+I entre els professionals i els agents externs relacionats amb aquesta activitat.
 • Treballar en la millora contínua i posar en marxa tots els mecanismes necessaris per treballar amb una qualitat òptima.
 • Respectar i cuidar el medi ambient i tenir present els aspectes relacionats amb la planificació de les seves activitats.
 • Disposar dels procediments de treball i de l’estructura necessària per donar suport a les activitats de recerca i innovació.
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.