Recursos humans – HRS4R

L’I3PT disposa d’un Manual de Selecció per a la contractació del personal investigador i personal d’estructura de la institució, basat en els principis de contractació oberts, transparents i basats en els mèrits de les candidatures, tal com aconsella la Comissió Europea en el seu informe Open,Transparent Merit Recruitment (OTM-R).

Procés de selecció

Publicació i difusió de l'oferta

Al web, Euraxess i altres webs del sector.

Recepció del currículum vitae

Mitjançant programari de selecció que permet transparència i traçabilitat del procés.

Avaluació de candidatures

Realitzada pel Comitè de Selecció amb criteris d’avaluació explícits.

Formalització del contracte

A banda de la informació sobre prevenció de riscos laborals, el professional que passa a formar part de l’I3PT tindrà accés al Manual d’Acollida, on estan recollides les normatives: “Guia del personal Investigador”, “Bones Pràctiques Científiques”, “Bones pràctiques en transferència de tecnologia i coneixement”, Normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels resultats de la recerca”.

Amb la finalitat de garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, la Direcció de l’I3PT ha integrat a les seves polítiques el compromís de portar-ho a terme.

Des de l’I3PT es garanteix una cultura institucional basada en el BenEstar laboral, amb la implementació de polítiques i accions que vetllin, de forma continuada, per fer dels llocs de treball espais de desenvolupament personal i professional que reconeguin el valor afegit.

  • Mesures de conciliació
  • Pla Assetjament i violència gènere

Des de l’I3PT es vetlla  per evitar i minimitzar els riscos laborals mitjançant l’aplicació de  la llei 31/95  i les polítiques institucionals que vetllen per la implantació més enllà de la Llei

  • Pla autoprotecció

L’I3PT disposa d’un pla de formació d’R+D+I anual com a punt clau de millora dels processos de la institució, de l’activitat investigadora i de la transferència de coneixement. S’elabora amb la finalitat d’informar i formar al personal, cobrint les necessitats formatives detectades, fomentant i fent difusió de la nostra recerca i innovació, garantint de manera continuada el desenvolupament professional a l’I3PT.

Estratègia de recursos humans per a investigadors

La Comissió europea ha creat una eina per posar en marxa una estratègia de recursos humans per a investigadors (Human Resources Strategy for Researchers HRS4R) per donar suport i finançament a les institucions de recerca per a la implementació de la “Carta Europea dels Investigadors” i el “Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors”, amb l’objectiu  de contribuir al desenvolupament d’un mercat laboral europeu que sigui atractiu per als investigadors.

El segell RHS4R dona un reconeixement públic a les institucions que progressen cap els principis de la contractació oberta, transparent i basada en mèrits com l’anomenat Open Transparent Based Recruitment.

Al 2017, l’I3PT va iniciar el procés de reconeixement alineant-se amb els principis de la Carta i el Codi, amb un anàlisi GAP i un Pla d’Acció. Finalment, el dia 2 de març l’I3PT va obtenir l’aprovació i va rebre el segell d’excel·lència HRS4R per part de la Comissió Europea.

Fases per a l’obtenció del segell HRS4R:

  1. Anàlisi intern de l’entitat per detectar les deficiències que hi ha d’acord amb els principis de la Carta i el Codi Europeus de l’investigador, i desenvolupar un pla d’acció.
  2. Publicar l’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors al lloc Web institucional.
  3. La Comissió Europea reconeix que la institució de recerca ha adoptat una estratègia de recursos humans per als investigadors i en cas d’aprovar-la concedeix el logotip d’excel·lència.
  4. Implementació i autoavaluació. La institució fa una anàlisi interna en el termini de 24 mesos següents a l’obtenció del distintiu HR excellence in Research per assegurar el compliment del pla d’acció i avaluar els avenços aconseguits en l’estratègia de recursos humans.
  5. Renovació del reconeixement per la Comissió Europea 5 anys després del reconeixement HRS4R. Durant aquests cinc anys la institució haurà d’aplicar les accions proposades en el pla d’acció inicial i actualitzar-les.
  6. Compromís de qualitat i millora contínua en el compliment de les fases.

Documentació:

En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació