Recursos humans – HRS4R

L’I3PT disposa d’un Manual de Selecció per a la contractació del personal investigador i personal d’estructura de la institució, basat en els principis de contractació oberts, transparents i basats en els mèrits de les candidatures, tal com aconsella la Comissió Europea en el seu informe Open,Transparent Merit Recruitment (OTM-R).

Procés de selecció

Publicació i difusió de l'oferta

Al web, Euraxess i altres webs del sector.

Recepció del currículum vitae

Mitjançant programari de selecció que permet transparència i traçabilitat del procés.

Avaluació de candidatures

Realitzada pel Comitè de Selecció amb criteris d’avaluació explícits.

Formalització del contracte

A banda de la informació sobre prevenció de riscos laborals, el professional que passa a formar part de l’I3PT tindrà accés al Manual d’Acollida, on estan recollides les normatives: “Guia del personal Investigador”, “Bones Pràctiques Científiques”, “Bones pràctiques en transferència de tecnologia i coneixement”, Normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels resultats de la recerca”.

Amb la finalitat de garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, la Direcció de l’I3PT ha integrat a les seves polítiques el compromís de portar-ho a terme.

Des de l’I3PT es garanteix una cultura institucional basada en el BenEstar laboral, amb la implementació de polítiques i accions que vetllin, de forma continuada, per fer dels llocs de treball espais de desenvolupament personal i professional que reconeguin el valor afegit.

  • Mesures de conciliació
  • Pla d’assetjament i violència de gènere

Des de l’I3PT es vetlla  per evitar i minimitzar els riscos laborals mitjançant l’aplicació de  la llei 31/95  i les polítiques institucionals que vetllen per la implantació més enllà de la Llei

  • Pla autoprotecció

L’I3PT disposa d’un pla de formació d’R+D+I anual com a punt clau de millora dels processos de la institució, de l’activitat investigadora i de la transferència de coneixement. S’elabora amb la finalitat d’informar i formar al personal, cobrint les necessitats formatives detectades, fomentant i fent difusió de la nostra recerca i innovació, garantint de manera continuada el desenvolupament professional a l’I3PT.

Estratègia de recursos humans per a investigadors

La Comissió europea ha creat una eina per posar en marxa una estratègia de recursos humans per a investigadors (Human Resources Strategy for Researchers HRS4R) per donar suport i finançament a les institucions de recerca per a la implementació de la “Carta Europea dels Investigadors” i el “Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors”, amb l’objectiu  de contribuir al desenvolupament d’un mercat laboral europeu que sigui atractiu per als investigadors.

El segell RHS4R dona un reconeixement públic a les institucions que progressen cap els principis de la contractació oberta, transparent i basada en mèrits com l’anomenat Open Transparent Based Recruitment.

Al 2017, l’I3PT va iniciar el procés de reconeixement alineant-se amb els principis de la Carta i el Codi, amb un anàlisi GAP i un Pla d’Acció. Finalment, el dia 2 de març l’I3PT va obtenir l’aprovació i va rebre el segell d’excel·lència HRS4R per part de la Comissió Europea.

Fases per a l’obtenció del segell HRS4R:

  1. Anàlisi intern de l’entitat per detectar les deficiències que hi ha d’acord amb els principis de la Carta i el Codi Europeus de l’investigador, i desenvolupar un pla d’acció.
  2. Publicar l’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors al lloc Web institucional.
  3. La Comissió Europea reconeix que la institució de recerca ha adoptat una estratègia de recursos humans per als investigadors i en cas d’aprovar-la concedeix el logotip d’excel·lència.
  4. Implementació i autoavaluació. La institució fa una anàlisi interna en el termini de 24 mesos següents a l’obtenció del distintiu HR excellence in Research per assegurar el compliment del pla d’acció i avaluar els avenços aconseguits en l’estratègia de recursos humans.
  5. Renovació del reconeixement per la Comissió Europea 5 anys després del reconeixement HRS4R. Durant aquests cinc anys la institució haurà d’aplicar les accions proposades en el pla d’acció inicial i actualitzar-les.
  6. Compromís de qualitat i millora contínua en el compliment de les fases.

Documentació:

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.