Projectes finançats

 • Compra pública
 • RIS3CAT
 • PERIS
 • AGAUR – INVESTIGO
 • ISCIII
 • Ministerio
 • Internacionals
 • Altres

Els següents projectes han estat cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014 – 2020:

L’objectiu general del projecte és dotar el sistema sanitari d’una cultura de treball basat en la metodologia de l’EMPA i traslladable a qualsevol procés d’atenció.

Estandardització Multidisciplinar dels Processos Assistencials (EMPAs) es caracteritza per ser un únic document de registre que contempla el procés assistencial en la seva globalitat, sense importar el professional que generi la documentació. L’EMPA permet la visualització de les tasques i observacions que cada professional realitza sense la necessitat de consultar altres documents, garantint així el treball en equip i la visió global de tot l’episodi pels serveis per on es desenvoluparà el procés, situant el pacient al centre de l’atenció.

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube
  • Presentació de la consulta preliminar al mercat del 8 de juliol de 2020.

El projecte Feeding Care pretén millorar el sistema de subministrament i emmagatzematge de llet materna i artificial en l’entorn hospitalari. Consisteix a optimitzar les preses o biberons dels nadons en funció dels estocs disponibles en el moment de la presa, la pauta indicada pel professional mèdic o el d’infermeria, i l’estat de salut del lactant.

Feeding Care és un gestor de llet per als hospitals que garanteix la traçabilitat i la màxima qualitat dels productes. Incorpora instrumental intel·ligent mitjançant una aplicació mòbil que interactua amb el dispositiu intrahospitalari.

L’execució d’aquest projecte millorarà la seguretat en l’alimentació dels infants més petits d’un any ingressats als hospitals de Catalunya i reduirà les despeses derivades de la pèrdua de producte.

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube
  • Líder clínic: Carmen Mendoza
  • Subvenció: 201.235,15 €

La cirurgia de còlon i de recte augmenta en els països desenvolupats. Una de les complicacions freqüents en aquest tipus d’intervencions és la dehiscència de sutura, que acostuma a ser fruit d’una mala vascularització de l’anastomosi.

El projecte de la Corporació Sanitària Parc Taulí es basa en el desenvolupament d’un sistema objectiu i fiable, que permet al cirurgià identificar les zones amb menys probabilitat de patir una dehiscència de sutura. Aquest sistema s’integra en la torre de laparoscòpia, es basa en l’espectrometria de la llum infraroja captada a través del laparoscopi i utilitza la intel·ligència artificial.

L’avaluació de la vascularització intestinal intraoperatòria millorarà la seguretat dels pacients i reduirà les despeses associades a l’atenció d’aquesta complicació quirúrgica.

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube
  • Líder clínic: Xavier Serra
  • Subvenció: 218.738,35 €

El sistema sanitari públic estableix diferents recursos i circuits per tal de donar resposta a la demanda d’atenció immediata de la ciutadania. Aquesta demanda es concreta en situacions que requereixen una resposta assistencial diferent: des de les situacions amb risc vital per a la persona afectada fins a demandes d’urgències lleus.

La Corporació Sanitària Parc Taulí proposa un nou sistema digital d’avaluació de símptomes (AS) per prioritzar l’atenció als pacients en funció del seu nivell d’urgència, així com la posada en marxa d’una unitat assistencial de resolució avançada. El model d’atenció es basa en un sistema de triatge mitjançant la intel·ligència artificial, que classifica els pacients en 5 nivells d’urgència.

La implantació d’aquest projecte reduirà el temps d’espera dels pacients en els serveis d’urgències hospitalàries, facilitarà la presa de decisions dels professionals sanitaris que treballen en aquest àmbit, suposarà un estalvi econòmic global, i millorarà la qualitat i la seguretat del servei.

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube
  • Líder clínic: Gilberto Alonso
  • Subvenció: 206.164,00 €

L’objectiu del projecte és millorar la qualitat, la seguretat i la variabilitat de l’atenció dels pacients crítics, mitjançant l’assistència precoç i continuada, que integri els diferents sistemes de monitoratge i informació clínica actualment disponibles en una eina de suport a la presa de decisions clíniques.

El terme “UCI estesa” es refereix a un sistema organitzatiu innovador basat en dos elements: la col·laboració de tot l’equip mèdic i d’infermeria, tant de la unitat de cures intensives (UCI) com d’altres àrees, en la identificació i la cura del pacient crític durant l’hospitalització, i el suport tecnològic per a la detecció precoç i el seguiment de pacients amb risc de deteriorament clínic greu abans del seu ingrés a l’UCI.

El projecte implementarà: un sistema d’alerta precoç que permeti la detecció i valoració d’un pacient amb risc d’empitjorament greu, codis d’actuació en malalties “temps dependents”; i un seguiment dels pacients crítics abans i després de l’ingrés a l’UCI.

Crític–ContAs contribuirà a la reducció de la mortalitat, dels ingressos i reingressos a l’UCI, i dels costos que derivats.

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube

Projecte col·laboratiu

  • Coordinació: Institut Català de la Salut
  • Líder clínic Parc Taulí: Ana Ochagavía
  • Subvenció Parc Taulí: 686.467,16 €

La iniciativa planteja un nou model assistencial de diagnòstic i tractament de la diabetis infantil de tipus 1 per millorar els resultats en salut (outcomes).

Aquest model se centra en una atenció de medicina personalitzada, l’aplicació de la tecnologia disponible de manera optimitzada, concretament els difusors subcutanis continus de glucosa (ISCI) o bombes d’insulina, i en la introducció d’una nova plataforma de seguiment que inclogui 10 diversos paràmetres de control (hemoglobina glicosilada HbA1C, hipoglucèmies greus, cetoàcids diabètics, i paràmetres relacionats amb l’experiència del pacient).

La implementació del projecte permetrà avançar en el concepte real de telemedicina o medicina a distància, imprescindible en una malaltia crònica com la diabetis de tipus 1 per tal de substituir consultes presencials, sessions en hospital de dia, hospitalitzacions o visites a urgències per un model basat en la comunicació virtual.

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube

Projecte col·laboratiu

  • Coordinació: Hospital Sant Joan de Déu
  • Líder clínic Parc Taulí: Jacobo Pérez
  • Subvenció Parc Taulí: 680.421,50 €

Comunitats RIS3CAT

El projecte “3DBONT – Biòpsia 3D per Tomosíntesi”, te com a objectiu desenvolupar un prototip d’una taula de prono de biòpsia per realitzar exploracions de càncer de mama amb la tècnica de mamografia per tomosóntesi. Aquest sistema permetrà realitzar biòpsies en temps real evitant els errors de mostreig, major eficàcia en la captura de fotons, menor soroll elèctric i alta resolució, facilitant imatges menys difuses, major contrast i una menor dosi de radiació 50 vegades menor que els sistemes convencionals.

Des del CCSPT, es treballa aportant especificacions per a la nova tecnologia de processament d’imatge i el desenvolupament dels algoritmes de reconstrucció de les imatges obtingudes, que permetrà la realització de les validacions un cop fabricat el primer prototip.

 • Coordinador de la comunitat: LEITAT
 • Entitat líder del projecte: IDNEO/FICOSA
 • Investigadors Principals CCSPT: Melcior Sentís i Josep Fernández
 • Cost subvencionat acceptat: 481.601,26 euros
 • Ajut FEDER concedit (50%): 240.800,63 euros
 • Durada: 7 de juliol de 2016 – 15 d’abril de 2020
 • Consorci: IDNEO Technologies SL, Institut de Física i Altres Energies (IFAE), Centro Nacional de Microelectrónica (CNM), Baldomero Ventura SL, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)

El projecte “INNOBRAIN – Noves tecnologies per a la Innovació en Rehabilitació i Estimulació Cognitiva”, té com a objectiu el desenvolupament d’una plataforma de rehabilitació neurocognitiva basada en estratègies d’interacció multi-tàctil per optimitzar la interacció persona-ordinador en rehabilitació cognitiva i investigar en l’àmbit de les TIC i tecnologies e-Health en l’estimulació i rehabilitació neurocognitiva de persones amb deteriorament o dèficit cognitiu.

Des del CCSPT es treballa l’aplicació de les TIC en rehabilitació, monitoritzant a l’usuari a nivell conductual i neurobiològic a temps real realitzant activitats de la vida diària de manera virtual. Paral·lelament, s’està desenvolupant estratègies d’interacció multi-tàctil, tecnologies d’intel·ligència artificial i vídeos interactius que seran validats de manera clínica fent un seguiment de la rehabilitació en pacients amb DCA, esquizofrènia, trastorn bipolar i demència.

 • Coordinador de la comunitat: Biocat
 • Entitat líder del projecte: Institut Guttmann
 • Investigadors Principals CCSPT: Diego Palao i Narcís Cardoner
 • Cost subvencionat acceptat: 110.301,10 euros
 • Ajut FEDER concedit (50%): 55.150,55 euros
 • Durada: 02 de gener de 2017 – 31 de desembre de 2019
 • Consorci: Institut Guttmann, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdIBGi), Fundació Salut i Envelliment UAB, Institut d’investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC), Centre de Visió per Computador (CVC-UAB), Starlab Barcelona, Sky & Earth. EURECAT, ICA, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

L’objectiu general del projecte “QuirofAM – Recerca en AM/I3D a la indústria de salut per ala millora de la pràctica quirúrgica” és la transformació de la pràctica quirúrgica mitjançant la incorporació de la Fabricació Additiva (FA) a tres nivells: models d’assaig quirúrgic, guies i implants per reconstrucció i implants bioactius per a la regeneració de teixits.

El CCSPT aporta la capacitat tecnològica per fer millores en el punt bàsic d’eines de disseny per modelar digitalment teixit viu, participant en la recerca i desenvolupament de nous algoritmes de segmentació i de conversió necessaris per poder imprimir estructures anatòmiques de pacients a partir de les seves exploracions de TAC i RM. Disposar de programari que faci viable materialitzar en format STL dades sobre teixits vius d’alta complexitat.

 • Coordinador de la comunitat: LEITAT
 • Entitat líder del projecte: Fundació CIM
 • Investigador Principal CCSPT: Josep Fernández
 • Cost subvencionat acceptat: 297.923,46 euros
 • Ajut FEDER concedit (24,16%): 71.968,42 euros
 • Durada: 01 de gener de 2018 – 31 de desembre de 2020
 • Consorci: Fundació CIM, AVINENT, Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Institut Químic de Sarrià (IQS), TRACTIVUS, LEITAT, RICOH, VECMEDICAL, Fundació Sant Joan de Déu (FSJD), Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)

PECT Sabadell

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial a Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès

L’objecte d’aquest Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) és la determinació d’una estratègia i un pla operatiu consensuat pels ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès, la Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT), la Fundació Eurecat, la Fundació Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal d’aconseguir major competitivitat econòmica global en el Vallès, mitjançant l’especialització del mateix en l’àmbit del disseny i la innovació en sistemes industrials.

Els objectius principals d’aquest pla són els següents:

 • el posicionament del Vallès com a impulsor especialitzat de la innovació i el disseny en els sistemes Industrials;
 • el foment de la cultura innovadora i emprenedora i el suport a la descoberta de noves tecnologies, nous productes i serveis;
 • l’aposta per l’especialització de les empreses i dels perfils ocupacionals a través de la formació i orientant la seva innovació cap a la cobertura de les necessitats del territori.

Un Vallès que basa el seu model de competitivitat i desenvolupament territorial en seguir liderant la indústria innovadora catalana, impulsant-la globalment a través d’un ecosistema innovador amb participació col·laborativa dels agents i especialitzant-la precisament en aquesta funció transversal de disseny i innovació que necessiten tots els àmbits industrials per créixer.

Durant aquest últims anys la voluntat de reforçar els llaços comunitaris entre les persones i satisfer les necessitats col·lectives amb dimensió social i/o mediambiental ha fet que es duguin a terme noves formes de gestionar necessitats socials diverses que impliquen processos d’apoderament comunitari i que promouen formes alternatives de consum, de treball, de producció, i de relació.

Dintre del sector salut, en consonància amb les orientacions de l‘OMS i la UE, Catalunya s’ha compromés a desenvolupar en els propers anys una estratègia pròpia per fomentar un envelliment actiu i saludable, és a dir, per optimitzar, per a totes les persones sense discriminacions, les seves oportunitats de salut física, social i mental, de participació activa en la societat i de seguretat, amb l’objectiu final de gaudir d’una bona qualitat de vida i independent a mesura que envelleixen.

El treball conjunt entre empreses, Parc Taulí, serveis socials i ESDI suposarà crear sinèrgies que potenciin la transferència tècnologica al parc empresarial i industrial del Vallès, per tal de crear nous productes encarats a la millora de l’envelliment actiu i salut de la població de gent gran.

Objectius de l’operació:

 • Dinamització al territori d’un espai de trobada entre les empreses, professionals del disseny, i el usuari del producte o servei, per tal de innovar en el disseny i fabricació d’equipament i en el desenvolupament de serveis per l’envelliment saludable i actiu. -GENT GRAN LAB-
 • Desenvolupament d’un sistema d’identificació de necessitats, motivacions i interesos dels diferents agents implicats.
 • Potenciació de sinergies per a la creació i avaluació de propostes de nous productes i serveis per l’envelliment saludable i actiu.
 • Realització de proves pilots d’alguna de les idees desenvolupades.

Projectes del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS):

2023

La incorporació de personal de suport al grup de recerca en malaltia crítica pot ajudar a millorar l’eficiència i la capacitat d’anàlisi de les dades, identificar biomarcadors i subgrups de pacients, i personalitzar els tractaments. Pot donar suport al grup en totes les etapes del procés de recerca, des del disseny d’estudis fins a la interpretació dels resultats. L’experiència en estadística i anàlisi de dades és essencial per assegurar que es facin les inferències adequades a partir de les dades recopilades i que les conclusions tinguin sentit clínic. Això pot tenir un impacte del coneixement científic en aquest àmbit, i en la producció científica del grup a nivell qualitatiu i quantitatiu.

  • IP: Oriol Roca Gas
  • Finançament: 81.000 €

L’ objectiu principal és comparar 4 tipos de apósitos preformados con el apósito convencional de tejido sin tejer con las gasas en cuanto a preservación de la integridad de la piel.

  • IP:  Xavier Calvet Calvo
  • Finançament:  81.000 €

AI4KIDNEY pretén integrar dades en temps real en conjunt amb la història clínica informatitzada per convertir-se en un Sistema de Suport a la Decisió basat en IA amb la capacitat de proporcionar un diagnòstic immediat per definir fulls de ruta de tractament indivudualitzat per pacients amb Malaltia Renal Crònica (ERC). Els algoritmes de IA es basen en l’anàlisi massiva de dades de registres clínics i poblacionals per a proporcionar prediccions precises en l’ERC, la presència de ECV i també la mortalitat associada. AI4KIDNEY serà una eina que permetrà convertir la pràctica clínica actual en medecina personalitzada, considerant sempre les implicacions ètiques de la utilització de la IA, aspectes legals i parant especial atenció a la seguretat i privacitat de les dades.

  • IP:  José A. Ibeas López
  • Finançament:  105.270,00 €

“Entropy Care” és una eina tecnològica que es basa en l’anàlisi intel·ligent automatitzada dels senyals fisiològics obtinguts de forma no invasiva del ventilador. L’objectiu del projecte és integrar la tecnologia de l’Entropy Care en una estació de treball que faciliti l’optimització del moment de la retirada de la ventilació mecànica i la prevenció de les autoextubacions.

  • IP:  Leonardo Sarlabous Uranga
  • Finançament:  135.520€

2020

L’objectiu principal és validar la funacionalitat i acceptació del dispositiu de seguretat per *RVS en nens i adolescents.

  • IP: Jordi Torralbas Ortega
  • Finançament: 57.239,00 €

L’objectiu principal és comparar 4 tipus d’apòsit preformats amb l’apòsit convencional de teixit sense teixir amb les gases quant a preservació de la integritat de la pell.

  • IP:  Mª Jesús López Parra
  • Finançament:  57.239,00 €

L’objectiu principal és aconseguir un gran impacte en les línies de recerca estratègiques per al grup focalitzades en: la medicina personalitzada i de precisió per al pacient crític, la creació d’ecosistemes de dispositius interconnectats per a monitorar remotament els pacients crítics o semicrítics, la caracterització del fenomen d’impuls respiratori elevat en pacients crítics COVID19 sotmesos a ventilació mecànica (VM) mitjançant tècniques de IA, així com la caracterització de les seqüeles cognitives i emocionals en els supervivents de la COVID19 en estat crític al mes i a l’any de l’alta de l’UCI.

  • IP:  Lluís Blanch Torra
  • Finançament:  74.024,53 €

2019

L’ objectiu principal de la proposta d’actuació que presentem: ‘Resistència antibiòtica, l’epidèmia del segle XXI. Nous abordatges per a prevenir la propagació dels BMR al sistema sanitari’ té els objectius de (1) Avaluar tres estratègies diferents que contribuiran a impedir la disseminació dels BMR al sistema sanitari i prevenir les infeccions que aquests causen en els nostres pacients. (2) Avaluar la seva aplicabilitat a la pràctica clínica habitual un cop demostrada la seva eficàcia.

  • IP: Oriol Gasch Blasi
  • Període: 01/06/2019 – 31/12/2021
  • Finançament: 155.254,70 €

L’ objectiu principal és realitzar un estudi epidemiològic per a identificar la presència d’experiències psicòtiques, estils de pensament erronis, consum de cànnabis i història de bullying en una mostra gran d’adolescents. Posteriorment s’avaluarà amb mes exhaustivitat els adolescents que presenten experiències psicòtiques per comparar amb un altre grup sense la presencia d’aquestes, per identificar possibles factors de risc per a desenvolupar una malaltia psicòtica en el futur.

  • IP: Itziar Montalvo Aguirrezabala
  • Període: 01/06/2019 – 31/12/2021
  • Finançament: 139.244,34 €

2018

L’ objectiu principal d’aquest estudi proposa el desenvolupament i la implementació d’un programa d’abordatge psicològic per potenciar la reserva cognitiva en adults joves, fills de pacients amb trastorn bipolar amb dos objectius principals: valorar la seva eficàcia i veure si les millores observades es mantenen en el temps durant un any de seguiment.

  • IP: Narcís Cardoner Alvarez
  • Període: 17/02/2018 – 31/12/2020
  • Finançament: 115.734,49 €

L’objectiu principal de la recerca és millorar l’atenció i tractament dels pacients, millorant el pronòstic i la qualitat de vida.

  • IP: Xavier Labad Arias
  • Període: 01/01/2018 – 31/12/2019
  • Finançament: 93.108,82 €

L’ objectiu principal és fer una descripció en profunditat de la utilització actual de psicofàrmacs en la població pediàtrica de Catalunya en relació a la seva adequació a les condicions d’ús autoritzades d’acord al grup d’edat i diagnòstic psiquiàtric.

  • IP: Ximena Goldberg Hermo
  • Període: 28/02/2018 – 31/12/2019
  • Finançament: 64.705,46 €

L’ objectiu principal que es planteja en aquest projecte és el d’ampliar les dades preliminars obtingudes a l’estudi de Vega i cols. (Pyschiatry Research, 2017) utilizant una mostra representativa d’adolescents i joves adults de tot Catalunya i una mostra clínica que inclogui diferents diagnòstics.

  • IP: Joaquim Puntí Vidal
  • Període: 17/02/2018 – 31/12/2020

2017

L’ objectiu principal d’aquestes anàlisis és aportar una caracterització dels trastorns basada en registres objectius, que afavoreixi processos de diagnòstic i tractament. Donat el seu potencial impacte, s’espera que el disseny d’anàlisi d’integració multimodal pugui generalitzar-se a altres trastorns més enllà dels d’ansietat amb important repercussió en l’àmbit assistencial.

  • IP: Ximena Goldberg Hermo
  • Període: 19/10/2016 – 27/03/2017
  • Finançament: 103.300,55 €

L’ objectiu principal de la proposta és atendre aquestes necessitats incorporant a més, amb una xarxa de projectes en actiu, innovació tecnològica per ajudar a optimitzar accions terapèutiques i millorar la qualitat assistencial en quant al MPOC i les patologies neuromusculars i estudis innovadors sobre tractament antimicrobià en la pneumònia.

  • IP: Cristina Lalmolda Puyol
  • Període: 19/10/2016 – 27/03/2017
  • Finançament: 74.130,74 €

Projectes de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR):

2023

Programa Investigo: contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

L’objectiu és revitalitzar i potenciar les polítiques actives d’ocupació, reforçant la cohesió del Sistema Nacional d’Ocupació. Aquesta iniciativa posa un fort èmfasi en les persones i les empreses, encaminant-les cap a resultats concrets alineats amb la innovació, la sostenibilitat i els canvis en la producció. Això implica millorar les capacitats individuals i impulsar la transformació digital dels serveis públics d’ocupació.

  • Finançament: 595.960,56€

2020

L’ objectiu principal d’aquest projecte és el de desenvolupar una eina innovadora adreçada a facilitar una intervenció precoç per tal de prevenir les alteracions emocionals i cognitives derivades de la Síndrome Post Cures Intensives, així com també a millorar la comunicació en els pacients ingressats a la Unitat de Cures Intensives.

  • IP: Sol Fernández Gonzalo
  • Període: 23/7/2020 – 23/1/2022
  • Finançament: 99.999,79€

El carcinoma hepatocel·lular és un càncer particularment agressiu i amb un mal pronòstic. Un diagnòstic precoç permetria la cura en un 40% dels casos. S’ha demostrat que els anticossos generats contra antigens associats al tumor tenen un alt valor predictiu envers al desenvolupament d’aquesta malaltia. No obstant, actualment no hi ha cap prova diagnòstica prou sensible que pugui detectar aquests anticossos en la sang del pacient.
En aquesta línia, aquest estudi pretén desenvolupar una prova diagnòstica precoç, a on es modificarà un antigen associat al tumor que comportarà un increment dels anticossos generats, permetent així la seva detecció.

  • IP: Juan Francisco Delgado De la Poza
  • Període: 01/10/2020 – 31/3/2022
  • Finançament: 84.000 €

Els següents projectes han estat cofinançats pel FEDER – Fondo Europeo de Desarrollo Regional:

2023

Títol: Rol dels canvis dinàmics en l’IgA secretòria lligada a microbis i la microbiota en el desenvolupament de neumònia associada a la ventilació mecànica

L’objectiu del projecte és avaluar els canvis dinàmics en els nivells d’IgAsecretora lligada a bacteris en mostres respiratòries (aspirat endotraqueal) de pacients que reben ventilació mecànica invasiva i es correlacionen amb canvis dinàmics en la composició i diversitat del microbioma respiratori. També es pretén valorar si els nivells de bacteris recoberts d’IgA secretores són més baixos en aquells pacients que desenvolupen NAV

  • IP: Adrián A. Ceccato
  • Dotació econòmica:  190.000 €

Títol: SURVIVE-2: Un estudi de cohort estesa per investigar la conducta suïcida a Espanya i l’eficàcia de les estratègies de prevenció secundària

El suïcidi és la principal causa de mort evitable en el món. A Espanya les dades mostren una tendència creixent, indicant la necessitat d’implementar estratègies de prevenció. L’objectiu de l’estudi és continuar el seguiment d’una cohort de 1800 intents de suïcidi establerta anteriorment i estendre-la fins a incloure 3600 casos.


  • IP: Ana Isabel Cebrià Meca
  • Dotació econòmica:  128.750 €

Títol: Coordinació de la Plataforma de Dinamització i Innovació

Objectius generals:

1. Enfortir l’ecosistema d’innovació biosanitària

2. Generar confiança entre els agents de l’ecosistema

3. Afavorir la industrialització del Sistema Nacional de Salut

4. Promoure la col·laboració entre les plataformes ISCIII

  • IP: Lluís Blanch Torra
  • Dotació econòmica:  865.800 €

Títol: Dinamització de l’ecosistema Parc Taulí i centres associats mitjançant programes propis de serveis d’innovació

Objectius generals:

1. Foment i dinamització de la cultura innovadora, capacitat industrial i enfortiment de les capacitats d’innovació dels professionals de l’entorn sanitari.

2. Millora de l’eficiència en la progressió de la innovació per al seu major impacte en els pacients a través d’una transferència efectiva.

3. Ampliació de l’impacte de la innovació en regions menys representades en l’ecosistema.

  • IP: Lluís Blanch Torra
  • Dotació econòmica:  341.040 €

Títol: Subfenotips en SDRA i impacte en els estudis d’enriquiment

Els objectius generals d’aquesta proposta són que el candidat aprengui i  adquireixi aptituds per identificar subgrups, subfenotips o endotips en pacients amb insuficiència respiratòria aguda i/o SDRA i poder desenvolupar estudis clínics translacionals enriquidors.

  • IP: Adrián A. Ceccato
  • Dotació econòmica:  10.580 €

2022

Títol: Envelliment precoç: un estudi prova de concepte per al cribratge de la salut cerebral en els adults amb diabetis tipus 1.

L’objectiu del projecte és avaluar l’associació entre VOPa i AF a la substància blanca en adults amb DT1, definint punts de tall de VOPa amb utilitat clínica per discriminar els que tenen menor AF.

Mètodes: En 70 adults amb DT1 (edat: 30-60 a., 50% dones; durada de la DT1 >20 a, sense esdeveniments cardiovasculars previs) i 35 controls s’avaluaran: 1) Característiques clíniques i bioquímiques generals. 2) EVP (VOPa per tonometria). 3) AEC per ressonància 3-T amb DTI. 4) Dominis cognitius més rellevants a la clínica (atenció sostinguda, atenció i memòria immediata, memòria a llarg termini, velocitat psicomotora i de processament, funcions executives), deteriorament cognitiu lleu i ansietat/depressió (tests neuropsicològics).

  • IP: José Miguel González Clemente
  • Dotació econòmica:  99.220 €

L’objectiu principal és fer una anàlisi integrada de dades multi-òmiques per establir perfils clínics i moleculares predictius del desenvolupament d’uveitis recidivant en pacients amb Espondilitis Anquilosant.


  • IP: Maria Llop Vilaltella
  • Dotació econòmica:  117.370,00 €

Títol: Caracterització per genòmica comparativa de ceps clínics d’enterococcus faecium de pacients amb bacterièmia.

L’objectiu del projecte és:

 1. Estudiar l’evolució i la diversitat fenotípica de resistència i susceptibilitat a l’ampicilina de ceps d’Efm AmpS en presència de diferents antibiòtics. La resistència a ampicilina és un marcador important per als ceps del clado A1 i clado A2 d’Efm ja que es relaciona amb la presència de marcadors virulents vinculats a infeccions a humans. Es desconeixen els canvis que adopten aquests ceps a l’intestí dels pacients sota l’estrès antibiòtic i com variats són els fenotips de AmpR i AmpS en aquestes condicions.
 2. Analitzar si l’aparició d’aquests canvis fenotípics és degut a mutacions permanents o són transitoris i emergeixen només en condicions d’estrès. Això és necessari per determinar l’origen de l’heterogeneïtat de fenotips emergents del mateix cep d’Efm quan està exposat a B-lactàmics o altres antimicrobians. Si els canvis són transitoris, això tindria una afectació directa en el diagnòstic i la vigilància de les infeccions per Efm que no responen al tractament amb ampicil·lina.
 3. Estudiar com evoluciona el perfil de resistència i susceptibilitat d’Efm sota altres condicions ambientals que podrien tenir un impacte substancial en la resistència als B-lactàmics. És important comparar si aquesta evolució només s’està donant als ceps aïllats dels pacients hospitalitzats o si també es dona als reservoris de humans sans quan aquests ceps se sotmeten a un altre tipus d’estrès.
  • IP: Paula Bierge Cabrera
  • Dotació econòmica:  14.030 €

Títol: Efecte de l’estimulació de la propiocepció profunda sobre els trastorns del son, el comportament i l’activitat cerebral en pacients amb síndrome de Prader-Willi.

L’objectiu del projecte és l’estudi del possible efecte beneficiós de l’estimulació propioceptiva i de la seva base biològica i funcional a nivell cerebral en persona amb síndrome de Prader-Willi, que pot ser de gran utilitat en la pràctica clínica diària. Es tracta d’un estudi de caràcter traslacional, ja que suposa la unió dels coneixements de diversos experts en diferents àrees des de les més bàsiques fins les més clíniques relacionades amb aspectes quotidians de la vida del pacient ( la mala qualitat del son i els trastorns de comportament) que influeixen negativament al seu propi benestar, en el seu entorn (escola, centre especial de feina, centre ocupacional) i en el dels seus cuidadors. Aquest aspecte li dona un gran valor i impacte tant el camp científic, com en el camp clínic i terapèutic. La demostració de la utilitat d’aquest tipus de teràpia propioceptiva, totalment ecològica i compatible amb tota la medicació habitual, corroborada també pels canvis clínics i per la modificació de la connectivitat funcional cerebral anormal, sense evidenciar aspectes secundaris greus, podrien facilitat la instauració d’aquesta teràpia en el dia a dia del tractament dels pacients amb SPW i establir-se el seu ús a les guies terapèutiques específiques.

  • IP: Assumpta Caixàs Pedragós
  • Dotació econòmica:  60.000 €

2021

El objetivo principal es estudiar el efecto de la MP durante 2 semanas comparado con una manta placebo sobre la calidad del sueño y el comportamiento en pacientes con SPW vs. un grupo control.

  • IP: Assumpta Caixàs Pedragós
  • Dotación económica: 75.020,00 €

El objetivo principal es estudiar el efecto de la MP durante 2 semanas comparado con una manta placebo sobre la calidad del sueño y el comportamiento en pacientes con SPW vs. un grupo control.

  • IP: Assumpta Caixàs Pedragós
  • Dotación económica: 75.020,00 €

El objetivo principal es identificar las alteraciones de la cognición social que se asocian a un mayor riesgo de conductas suicidas entre los pacientes del Código Riesgo Suicidio de Cataluña (CRS). Estudiar la asociación entre “dolor mental” y el riesgo de presentar conductas suicidas en pacientes del CRS. Determinar y caracterizar clínicamente los subgrupos de pacientes del CRS en función de las alteraciones en la cognición social y del “dolor mental”. Estudiar las bases neurobiológicas, mediante técnicas de neuroimagen funcional, de las alteraciones de los constructos psicológicos analizados, para permitir con validez, clasificar a las personas del CRS en relación con el riesgo de conductas suicidas.

  • IP: Diego Palao Vidal
  • Dotación económica: 87.120,00 €

El objetivo principal es desarrollar una herramienta para optimizar los parámetros que llevan a la propuesta de la dosis de insulina preprandial, incorporando un predictor de glucosa basado en aprendizaje automático (machine learning) que considere el impacto de la actividad física previa. Adicionalmente, se desarrollarán algoritmos para calcular de forma
personalizada y dinámica el factor de sensibilidad a la insulina, la insulina activa y el objetivo de control. Se integrarán los algoritmos de cálculo de la ingesta con un sistema de análisis de la composición de los alimentos a partir de su imagen captada con un móvil utilizando Deep learning. La herramienta se implementará como una app móvil que se integrará en el
sistema de páncreas artificial open source Android APS para la realización de los estudios clínicos de validación.

  • IP: Mercedes Rigla Cros
  • Dotación económica: 75.020,00 €

El objetivo principal es utilizar técnicas de ML para crear un algoritmo de predicción de respuesta a la TEC mediante datos clínicos y de neuroimagen estructural y funcional en una muestra de pacientes con depresión resistente al tratamiento (DRT). Posteriormente, el algoritmo será validado en dos muestras independientes de pacientes con DRT y finalmente, se explorará la especificidad del algoritmo de predicción de respuesta en una muestra de pacientes con DRT en tratamiento con esketamina.

  • IP: Narcís Cardoner Alvarez
  • Dotación económica: 111.320,00 €

El objetivo principal es la integración del software CAD en los sistemas de información del hospital (previamente testeado en el dicho hospital durante la fase piloto del proyecto) y la preparación de la transferencia del software al sistema nacional de salud con el fin de que otros hospitales puedan implementar la solución.

  • IP: Eduard Monso Molas
  • Dotación económica: 79.200,00 €

El objetivo principal es estudiar la relevancia clínica de la infección oculta (de muy baja densidad) por H. PYLORI.

  • IP: Xavier Calvet Calvo
  • Dotación económica:  60.000€

El objetivo principal es reducir la incidencia de VAP  y evaluar el papel de los biomarcadores en la reducción del tiempo hasta la primera dosis de antibióticos.

  • IP: Antonio Artigas Raventós
  • Dotación económica:  95.000€

2020

El objetivo principal es la implementación de un sistema de seguimiento combinado (soluciones tecnológicas y visitas presenciales) en pacientes que han superado un episodio crítico por COVID-19 para caracterizar el síndrome Post-Cuidados Intensivos y detectar de forma precoz necesidades de tratamiento específico o rehabilitación física y cognitiva. El seguimiento se hará de forma presencial al alta de la UCI y a los 12 meses del alta de la UCI, y mediante el uso de aplicaciones móviles y llamadas telefónicas al mes, a los 3 meses y a los 6 meses tras alta de UCI. Se elaborará un árbol diagnóstico para detectar a los supervivientes de enfermedad crítica por COVID-19 que presenten alteraciones físicas, cognitivas y emocionales moderadas-graves a los 3 meses del alta a UCI. A estos pacientes se les ofrecerá una visita presencial extraordinaria con un especialista a los 6 meses.

  • IP: Sol Fernández Gonzalo
  • Dotación económica: 180.660,00 €

El objetivo principal es determinar si la infección por Helicobacter pylori (Hp) es inofensiva o está relacionada con la úlcera péptica (PU) i el cáncer gástrico (GC), para determinar la prevalencia de ocultismo de infección por Hp en una serie de pacientes consecutiuvos erradicados i no erradicados atendidos a la Unidad de Endoscopia. Obtener los genomas de las socas de Hp ocultas para analizar el microbioma y el metaboloma asociados a la infección oculta.

  • IP: Dr. Xavier Calvet Calvo
  • Dotación económica: 147.620,00 €

El objetivo principal es evaluar el impacto sobre la incidencia de la bacteriemia relacionada con el catéter vascular (BRC) de un programa de prevención implementado en las unidades de hospitalización convencional de diversos hospitales nacionales.

  • IP: Dr. Oriol Gasch Blasi
  • Dotación económica: 68.062,50 €

El objetivo principal es desarrollar un proyecto de investigación en el campo del del soporte automatizado en la toma de decisiones con aplicaciones de aprendizaje automático para infecciones asociadas a la salud (HAI) y la resistencia a los antimicrobianos, además de establecer una red de investigadores del Karolinska Institutet (KI), el Royal Institute of Technology (KTH) Suecia y la Universitat Autònoma de Barcelona y el Control d’Infeccions i Antimicrobians Stewardship Catalan Programme (VINCat), donde el candidato desarrolla su actividad investigadora actual, formando una colaboración de investigación, innovación y transferencia técnica y de conocimiento bilateral.

  • IP: Dr. Oriol Gasch Blasi
  • Dotación económica: 240.265,00 €

El objetivo principal es la financiación de contratos destinados a la incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la realización de una tesis doctoral.

  • IP: Paula Bierge Cabrera
  • Dotación económica: 82.400,00€

El objetivo principal es la contratación de profesionales facultativos especialistas o diplomados en enfermería para realizar parte de la actividad clínico asistencial de profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades de investigación.

  • IP: Candelaria de Haro López
  • Dotación económica: 60.000,00€

El objetivo principal es la contratación de profesionales investigadores en centros con actividad clínico asistencial que han obtenido recientemente el título de doctor en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud, para perfeccionar su formación.

  • IP: Marta Cano Català
  • Dotación económica: 80.598,00 €

2019

El objetivo principal es diseñar un nuevo índice multimodal para predecir y optimizar los resultados del destete de manera personalizada, en base al uso y la interpretación de datos derivados de la monitorización continua de los pacientes críticos. El nuevo índice multimodal, además de los parámetros respiratorios clásicos, incluirá parámetros relacionados con la interacción paciente-respirador, la función diafragmática, el estado cardiovascular y la función del sistema nervioso autónomo.

  • IP: Dra. Candelaria de Haro López
  • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 38.720,00 €

El objetivo principal 1) estimar la incidencia de los intentos de suicidio en España, 2) realizar un seguimiento de las personas que realizan intentos de suicidio para estudiar la incidencia de la re-tentativa, 3) identificar factores de riesgo que puedan predecir la repetición de tentativa, 4) determinar la eficacia de programas de prevención secundaria de la conducta suicida en comparación con el tratamiento habitual (TH), y 5) crear una plataforma nacional para el estudio y la prevención del suicidio.

  • IP: Dra. Clara López Solà
  • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 64.130,00 €

El objetivo principal es evaluar las diferencias evolutivas en la pendiente de reoxigenación tisular, medida mediante espectroscopía, de los pacientes que ingresen por shock séptico tratados de acuerdo a las recomendaciones actuales + placebo (grupo control) frente a los tratados de acuerdo a las recomendaciones actuales + la combinación de vitamina C, tiamina e hidrocortisona (grupo intervención).

  • IP: Dr. Jaume Mesquida Febrer
  • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 29.040,00 €

El objetivo principal es identificar marcadores genéticos de S. aureus que predicen casos de alto riesgo de bacteriemia complicada.

  • IP:  Dr. Òscar Quijada Pich
  • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 93.170,00 €

El objetivo principal es identificar las variantes genómicas raras deletéreas, CNVs y variantes puntuales, responsables de los trastornos psiquiátricos y comorbilidad de funcionamiento intelectual límite/discapacidad intelectual leve en una población infanto-adolescente para establecer su base etiopatogenia.

  • IP:  Dra. Miriam Guitart Feliubadalo
  • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 96.800,00 €

L’objectiu del projecte és l’estudi de l’estrès traumàtic per estudiar com canvia el cervell en resposta a l’entorn per poder predir i prevenir el desenvolupament d’un trastorn psiquiàtric, identificar un diagnòstic precoç i avaluar l’eficàcia del tractament.

  • IP: Dr. Narcís Cardoner Alvarez
  • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 99.825,00 €

L’objectiu del projecte és, mitjançant la intel·ligència artificial, estudiar la contribució de diferents biomarcadors de pacients amb esquizofrènia i adolescents amb i sense experiències psicòtiques per a la detecció i el tractament precoç d’aquests trastorns.

  • IP: Dr. Xavier Labad Arias
  • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 165.906,73,00 €

El objetivo principal es la financiación de contratos destinados a la incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la realización de una tesis doctoral.

  • IP: Dr. Luis Fernando Morales Quinteros
  • Dotación Económica hasta la cuarta anualidad: 82.400,00 €

El objetivo principal es la financiación de contratos destinados a la incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la realización de una tesis doctoral.

  • IP: Dr. Daniel Porta Casteràs
  • Dotación Económica hasta la cuarta anualidad: 82.400,00 €

El objetivo principal es la contratación de profesionales facultativos especialistas o diplomados en enfermería para realizar parte de la actividad clínico asistencial de profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades de investigación.

  • IP: Dr. Xavier Labad Arias
  • Dotación Económica hasta la segunda anualidad: 60.000,00 €

2018

El síndrome de Prader-Willi (SPW) es una enfermedad genética asociada a déficit de hormona de crecimiento (GH), hipotonía de origen central e hiperfagia con riesgo de obesidad grave. El tratamiento con GH en el paciente adulto, no está bien establecido en las guías del SNS. Nuestro grupo tiene experiencia en el estudio de conectividad cerebral en este tipo de pacientes en relación a la saciedad. Hasta el momento no hay evidencia del efecto de la GH sobre la hipotonía central (áreas cerebrales implicadas en el mantenimiento del tono muscular).

El objetivo principal es estudiar estas áreas antes y al año del tratamiento con GH.

Metodología: Resonancia Magnética estructural y funcional en 30 pacientes con SPW adultos antes y después de GH, en comparación con un grupo control.

Resultados esperados: El grupo de SPW mostrará conectividad funcional y estructural alterada en las áreas que controlan el tono muscular y mejorará después del tratamiento con GH. Estos cambios favorables y la ausencia de efectos secundarios graves ayudarán a justificar el uso de este tratamiento y su inclusión en las guías de práctica clínica del SNS para el manejo de este síndrome en la edad adulta.

  • IP: Dra. Assumpta Caixas Pedragos
  • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 177.870,00 €

Los sensores de glucosa, elementos fundamentales en el manejo actual de la diabetes, al estar insertados durante días en el tejido subcutáneo, provocan una reacción inflamatoria que condiciona su duración efectiva y la calidad de la medida. Estudios iniciales en modelos animales apuntaban al papel protagonista de los macrófagos, células que consumen oxígeno y glucosa, en el compromiso funcional de los sensores. Hemos demostrado recientemente, por primera vez en humanos, que la magnitud del acúmulo de macrófagos alrededor del sensor pasados 7 días tiene relación con el error en la medida de glucosa.

El objetivo del estudio que proponemos es doble: por un lado, reproducir la metodología empleada en sensores similares de mayor duración (14 días) y, por otro, caracterizar la respuesta inflamatoria y su impacto en la fiabilidad en sensores implantables de 180 días de duración que incorporan dexametasona para inhibir esta respuesta y en los que igualmente está descrita una clara variabilidad interindividual en la supervivencia funcional del sensor.

  • IP: Dra. Mercedes Rigla Cros
  • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 62.920,00 €

La falta de biomarcadores de diagnostico y tratamiento en los trastornos depresivos es una limitación critica para su abordaje clínico. El análisis de los antidepresivos de acción rápida se ha postulado como una estrategia prometedora para identificar nuevos biomarcadores validos. En este contexto, nuestro grupo propone la terapia electro convulsiva (TEC), el tratamiento clínico más rápido y efectivo para la depresión resistente al tratamiento (DRT), como un modelo para el estudio de biomarcadores.

El presente estudio utiliza un abordaje traslacional, basado en el análisis de cambios cerebrales y expresión de proteínas, en 1) una cohorte de pacientes con DRT tratados con TEC, 2) una cohorte de pacientes con DRT tratados con antidepresivos convencionales y 3) en un modelo de depresión en ratas, tratado con electroshock (ES). Se analizaran las proteínas sanguíneas y se recopilaran datos de neuroimagen.

Se calcularan las diferencias en neuroimagen y los datos proteomicos en comparación con un grupo de control sano, y entre la línea de base y posterior al tratamiento en pacientes tratados con TEC. Los resultados se incluirán en un análisis de componentes independientes paralelos (PICA) para identificar proteínas que están asociadas con cambios cerebrales. Posteriormente, se analizara la expresión de estas proteínas en la sangre y en el tejido cerebral de ratas tratadas con ES.

Finalmente, estos cambios se evaluaran en una cohorte independiente de pacientes con DRT tratados con fármacos antidepresivos, para analizar la posible generalización de estos biomarcadores en otras estrategias de tratamiento.

  • IP: Dr. Narcis Cardoner Alvarez
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 208.120,00 €

OBJETIVOS: Realizar un proyecto con un abordaje epidemiológico, clínico y experimental del estudio de los factores asociados a experiencias psicóticas en población adolescente con un especial énfasis en los sesgos cognitivos. Valorar si los factores clínicos y biológicos relacionados con el estrés se asocian a experiencias psicóticas o criterios de estados mentales de alto riesgo (EMAR). Explorar mediante un ensayo clínico piloto si una intervención psicoterapéutica grupal sobre habilidades sociales y meta cognición puede ser implementable para reducir los sesgos cognitivos y experiencias psicóticas en adolescentes.

MÉTODOS

 • Fase 1. Estudio epidemiológico. Muestra de adolescentes (cohorte de nacidos en 2004; 15-16 años; 2490 estudiantes en Sabadell). Cuestionarios on-line para determina experiencias psicóticas (CAPE), sesgos cognitivos (CBQ) y consumo de cannabis y otros tóxicos.
 • Fase 2. Estudio clínico seleccionado sobre muestra anterior. N= 270 (180 adolescentes con experiencias psicóticas + 90 adolescentes sin estas experiencias). Evaluación de adolescentes con experiencias psicóticas con la CAARMS para diagnosticar EMAR. Comparación de 3 grupos (no experiencias vs experiencias psicóticas no EMAR vs EMAR) en una serie de variables clínicas (habilidades neurocognitivas y cognición social con la CANTAB; antecedentes de maltrato infantil [CTQ]; eventos estresantes; biomarcadores de estrés [cortisol, prolactina, factores inflamatorios en suero; cortisol en saliva y cabello]).
 • Fase 3. Ensayo clínico piloto. Selección de 40 participantes del grupo EMAR para realizar, de forma aleatorizada, una intervención estructurada sobre habilidades sociales y entrenamiento meta cognitivo (MOSST). Evaluación posterior de parámetros clínicos (experiencias psicóticas, sesgos cognitivos, neurocognición y cognición social, estrés percibido, biomarcadores de estrés).
  • IP: Dr. Javier Labad Arias
  • Dotación hasta la tercera anualidad: 87.120 ,00 €

El síndrome de distres respiratorio agudo (SDRA) es el resultado de una insuficiencia respiratoria aguda que se asocia con una elevada morbi-mortalidad sin un tratamiento específico. Los pulmones de los pacientes con SDRA se caracterizan por presentar una respuesta inflamatoria aguda y una activación de la coagulación. Evidencias recientes muestran los efectos beneficiosos de las terapias celulares y la nebulización de anticoagulantes en la lesión pulmonar aguda (LPA) gracias a su acción en distintas vías fisiopatologicas de esta enfermedad. La combinación de ambos tratamientos podría representar una mejoría para el tratamiento del SDRA.

El objetivo principal de este proyecto novedoso es determinar el potencial terapéutico de una terapia celular combinada con antitrombina III (ATIII) en la LPA. Se analizara el efecto de las células madre mesenquimales, células alveolares tipo II o sus medios condicionados junto con la administración de ATIII, a nivel in vitro e in vivo en la LPA inducida por HCl/Lipopolisacarido. La acción en distintas vías fisiopatologicas del SDRA potenciara su efecto beneficioso modulando la respuesta inflamatoria y pro coagulante y mejorando la reparación tisular.

  • IP: Dr. Antonio Artigas Raventós
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 111.320,00 €

Estudio multicéntrico de métodos mixtos a partir de tres subestudios cuyos objetivos son:

 1. Conocer la experiencia, satisfacción y participación en la toma de decisiones de los participantes en el programa de cribado de cáncer colo-rectal (CCR) con un resultado positivo en el test de sangre oculta en heces (TSOH) respecto al proceso de cribado.
 2. Evaluar la experiencia, satisfacción y la participación en la toma de decisiones durante el proceso diagnóstico-terapéutico de los pacientes diagnosticados de CCR a través del programa.

Metodología:

 • Subestudio1- Desarrollo de un cuestionario para medir la experiencia y satisfacción de los participantes con TSOH positivo respecto al proceso de cribado: revisión de alcance, desarrollo del cuestionario y prueba piloto con una muestra de participantes.
 • Subestudio2: estudio transversal multicéntrico (3 hospitales) para conocer la participación en la toma de decisiones, la experiencia y satisfacción de los participantes con TSOH positivo en relación al proceso de cribado y al proceso diagnóstico-terapéutico del cáncer. Se incluirán 850 participantes con TSOH positivo, se clasificarán según su diagnóstico final (falsos positivos del TSOH; pólipos; CCR) y los resultados se compararan entre grupos. Las variables de interés se medirán mediante cuestionarios auto administrados: collabo RATE, SDM-Q-9, OUT-PATSAT35 y el cuestionario desarrollado en el subestudio1.
 • Subestudio3:estudio cualitativo para conocer en profundidad la percepción y vivencia experimentada por los participantes con TSOH positivo. Utilizaremos una metodología fenomenológica, realizaremos grupos de discusión y entrevistas individuales y realizaremos un análisis temático del contenido. Los resultados de este proyecto permitirán identificar áreas de mejora para conseguir una atención realmente centrada en las personas.
  • IP: Dra. Anna Selva Olid
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 45.980,00 €

OBJETIVOS: Estudiar en la Fibrosis quística (FQ) el impacto de la infección respiratoria vírica en el microbioma bacteriano respiratorio e intestinal:

 1. Analizar la composición del microbioma en la FQ estable.
 2. Determinar los cambios del microbioma asociados a la infección vírica respiratoria, y la patogenicidad ligada a estos cambios.
 3. Determinar la persistencia temporal de las modificaciones del microbioma, después de una infección vírica.
 4. Identificar los cambios en el patrón inflamatorio respiratorio asociados a la infección vírica, y su relación con la composición del microbioma.
 5. Determinar la correlación entre el microbioma y la evolución de la enfermedad después de una infección vírica.
 6. Identificar la información que aporta el análisis del viroma respiratorio, en estabilidad y en exacerbación por infección vírica, adicional a la virología convencional.

OBJETIVOS SECUNDARIOS: Comparar el microbioma bacteriano de vía aérea supra glótica (lavado nasal, aspirado oro faríngeo) e infra glótica (esputo) en situación de estabilidad y durante la exacerbación por infección vírica.

METODOS: Se creará una cohorte de pacientes FQ en las consultas de pediatría y adultos. Se recogerán mensualmente muestras de aspirado nasal (N), aspirado oro faríngeo (OP), esputo (E) y heces (H) en estabilidad (Septiembre-Abril). El mismo set de muestras se recogerán en el momento de la exacerbación vírica y en las 3 semanas posteriores. Se determinará el microbioma por microbiología convencional y amplificación y secuenciación de 16S rRNA. La meta genómicas funcional y resistoma se determinará mediante secuenciación shotgun. Los virus respiratorios se identificarán mediante nested-PCR y lectura en microarray y estudios de viroma por secuenciación Shotgun, además se determinarán marcadores de respuesta inmune (IL1b, IL8, IL12, IL17,EN) (LUMINEX, ELISA). Finalmente, todos los datos se integrarán mediante biología de sistemas.

  • IP: Dr. Eduard Monso Molas
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 208.120,00 €

El objetivo general del estudio es comprobar la validez del acoplamiento neuroventilatorio y la sincronía toracoabdominal como marcadores fisiopatológicos de la disnea y determinar el grado de correlación de estos con el FEV1 y su importancia como descriptores de la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). De manera específica, para establecer el desacoplamiento neuroventilatorio, se emplearán sensores no invasivos como el electromiograma para esternal para determinar el inicio de la activación eléctrica de los músculos respiratorios, junto con un neumotacógrafo que determinará el inicio mecánico de la inspiración.

Asimismo se medirá el grado de asincronía toracoabdominal como subrogado del grado de resistencia de las vías aéreas mediante pletismografía de inductancia y tratamiento de señal automatizado a través del cálculo del ángulo de fase en la gráfica bidimensional de desplazamiento torácico frente a desplazamiento abdominal (figuras de Lissajous). Dichos parámetros (acoplamiento neuroventilatorio y sincronía toracoabdominal) se estudiarán en situación basal, durante esfuerzo en cicloergómetro y bajo ventilación no invasiva. Se correlacionarán con los parámetros clínicos (disnea medida por escala de Borg) y funcionales (espirometría forzada) habituales en la práctica clínica.

  • IP: Dr. Manuel Luján Torné
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 18.150,00 €

Durante los últimos años, el conocimiento sobre Bartonella ha aumentado notablemente. Hasta los años noventa se habían descrito muy pocas especies. Sin embargo, gracias a mejoras en técnicas moleculares y de cultivo, ha aumentado considerablemente el número de especies descritas en los últimos años. Asimismo, también se ha descrito mayor variabilidad de manifestaciones clínicas y una mayor complejidad en su epidemiología, con informaciones aun por elucidar respecto al papel de algunos reservorios y posibles vectores como la garrapata. Por otro lado, desde el punto de vista del diagnóstico microbiológico, las técnicas de cultivo y de biología molecular han mejorado sustancialmente, por lo que poseemos herramientas muy potentes para el estudio clínico y epidemiológico de estas infecciones.

El objetivo de este proyecto es estudiar la presencia de Bartonella en vectores, animales de compañía (perros y gatos) y humanos (pacientes con clínica o personas con factores de riesgo de infección) y la relación epidemiológica entre ellos así como confirmar el aumento de su incidencia y del espectro clínico.

Se estudiaran muestras humanas, de animales de compañía y de vectores. Se aplicarán distintas técnicas para detectar la presencia de Bartonella (Tick-Borne Bacteria Flow Chip, inmunohistoquímica y cultivo enriquecido) y se identificaran las especies detectadas mediante secuenciación. Se describirán las características clínicas y epidemiológicas de los casos confirmados.

  • IP: Dra. M. Esperanza Anton Nieto
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 77.440,00 €

2017

Describir con precisión la incidencia de los diferentes tipos de asincronías paciente-ventilador e interacciones deficientes en pacientes hipoxémicos con VM, incluidos aquellos con SDRA, y evaluar su asociación con el pronóstico (duración de la VM, mortalidad). Los análisis mutivariantes que toman el pronóstico como la variable dependiente y cada tipo de asincronía como una variable independiente explorarán la fortaleza de las asociaciones después de un ajuste para múltiples factores de confusión.

  • IP: Dr. Lluís Blanch Torra
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 217.554,27 €
  • Expediente: RTC-2017-6193-1

Estos más de 10 años trabajando en la consolidación del modelo de innovación implementado en el Instituto Parc Taulí nos ha llevado a plantear en este momento nuevos objetivos focalizados en la aceleración de los proyectos, las transferencias y su llegada al mercado y la ampliación del alcance del modelo incluyendo las metodologías de trabajo necesarias para dar respuesta a la innovación en procesos y a la adopción de los procesos de compra pública innovadora por parte de las estructuras del hospital en favor de la compra de nuevas tecnologías que aporten mayor eficiencia.

Estos son nuestros principales retos fruto del compromiso institucional con la innovación que está presente en muchos aspectos y que se definen en el plan estratégico vigente actualmente (periodo 2015-2019). Este plan estratégico contempla tres grandes ejes estratégicos:

 1. Crecimiento a través de la integración de investigadores y grupos de las entidades integrantes del Instituto, la internacionalización, la potenciación de la investigación en red, el impulso de la investigación clínica y la captación de talento.
 2. Dotar al Instituto del modelo organizativo de los Institutos de Investigación Sanitaria como medio para maximizar la eficiencia, implantando de forma paulatina los diferentes planes e indicadores exigidos y adaptando las estructuras y registros de actividad.
 3. Adecuación de las estructuras de gestión a las necesidades de impulso de la INNOVACIÓN como elemento diferenciador en el marco de una estrategia de especialización y de generación de impacto social y económico en el territorio.

En este último eje nos centraremos para construir nuestra propuesta de trabajo en ITEMAS para el próximo periodo alineada con la estrategia del Instituto, y que se desarrollará con los siguientes objetivos concretos:

 1. Dinamizar, desarrollar e implantar la innovación en procesos
 2. Aceleración de la llegada de producto al mercado y su traslación a la clínica, potenciando su traslación al tejido asistencial y productivo, maximizando el impacto en el territorio.
 3. Incentivar la generación de nuevas oportunidades de innovación (plan comunicación, diseminación de resultados,…)
 4. Incrementar el número de proyectos transferidos al mercado y/o implementados en el sistema de salud.
 5. Participación activa en los grupos de trabajos definidos por la plataforma Itemas.
  • IP: Dr. Lluís Blanch Torra
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 213.510,00 €

Objetivo: Evaluar el impacto de la detección y tratamiento de la vaginosis bacteriana en el primer trimestre de la gestación, en la tasa de parto pretérmino de la población general de gestantes.

Método: Ensayo clínico randomizado fase IV a doble ciego, multicéntrico nacional.

Sujetos: Gestantes de la población general portadoras asintomáticas de vaginosis bacteriana (criterios de Nugent ≥ 4) en el primer trimestre de la gestación.

Criterios de inclusión: Gestaciones únicas < 15 semanas, sin síntomas sugestivos de vaginosis bacteriana.

Criterios de exclusión: Gestación múltiple, síntomas sugestivos de vaginosis bacteriana, patología fetal o materna presente en primer trimestre susceptible de interrupción de la gestación.

Intervención: Las pacientes portadoras asintomáticas de vaginosis bacteriana (criterios de Nugent ≥ 4 ), serán asignadas a una de las dos ramas del estudio de manera aleatoria a:

 • Grupo Estudio: clindamicina oral 300 mg/12h 5 días
 • Grupo Placebo: cápsulas conteniendo placebo con idénticas características y posología. La randomización será centralizada online y gestionada por la CTU del Hospital Clínic de Barcelona.

Resultado principal: Gestación pretérmino <34 y <37 semanas.

Resultados secundarios: Gestación pretérmino <32 y <28 semanas y pérdidas de segundo trimestre (≥ 15-<24 semanas).

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2020, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI17/01712, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) – Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  • IP: Dra. Agueda Rodriguez Vicente
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 5.626,50 €

ANTECEDENTES: El suicidio es la principal causa de mortalidad por causa violenta. En 2014, el Dept. Salud de Cataluña implementó el Código Riesgo de Suicidio (CRS), un programa de intervención en casos de alto riesgo de suicidio, con cobertura geográfica completa desde 2016. OBJETIVOS: A) estimar la incidencia poblacional de la tentativa y de repetición de tentativa de suicidio; B) identificar los factores clínicos, demográficos, psicométricos, neuropsicológicos y biológicos y la respuesta de estrés (marcadores psiconeuroendocrinos, de inflamación, genéticos y de neuroimagen) en las tentativas de suicidio; y C) evaluar la efectividad y el coste del programa Código Riesgo Suicidio (CRS).

METODOLOGÍA: El SUBPROYECTO 1: estudio longitudinal de la cohorte dinámica de individuos registrados en el CRS (n esperada=10.000). Las variables provienen del registro CRS y de la vinculación con los registros sanitarios y de mortalidad (programa PADRIS). Estimará: la incidencia poblacional de tentativa suicida; la incidencia de repetición de tentativa suicida en el CRS; los factores de riesgo basales de la repetición de tentativa suicida; y la eficacia (muertes evitadas); y los costes del programa CRS. El SUBPROYECTO 2 es un estudio de sub-cohortes clínicas de una muestra de pacientes hospitalarios del programa CRS (n=900), evaluados clínicamente (variables neuropsicológicas, marcadores psiconeuroendocrinos, de inflamación, genéticos y de neuroimagen), seguidos 18 meses y comparados con grupos de control (repetidores vs no repetidores y sanos).

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2020, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI17/01205, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) – Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  • IP: Dr. Diego J. Palao Vidal
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 106.480,00 €

Estudios transversales han descrito en migrantes tasas de colonización por bacterias multirresistentes (BMR) superiores de las observadas en la población autóctona.

Objetivos:

 1. Evaluar la prevalencia de colonización intestinal por enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (EBLEE), de carbapenemasas (EPC) y enterococo resistente a vancomicina (EVR) en personas procedentes de países extraeuropeos.
 2. Estudiar el linaje genético de las BMR aisladas y las enzimas implicadas en su resistencia antibiótica.
 3. Analizar los factores de riesgo para colonización por BMR.
 4. Estudiar la existencia de asociaciones entre colonización por BMR y la composición y diversidad del microbioma intestinal.
 5. Estudiar los factores relacionados con la persistencia en la colonización tras la llegada a nuestro país.

Metodología: Estudio trasversal multicéntrico con participación de cuatro centros de atención primaria y dos servicios de enfermedades tropicales. Inclusión de sujetos migrantes durante el primer trimestre tras su llegada a España. Recogida de datos epidemiológicos. Cribado mediante frotis rectal para la detección de BMR. Incubación y siembra en medios cromogénicos selectivos. Identificación por MALDITOF MS (MALDI-Biotyper®) y sensibilidad antibiótica por microdilución (MicroScan®). Se estudiarán por PCR los genes de resistencia de los aislamientos de EBLEE, EPC i EVR. Genotipado por electroforesis por campo pulsado y una selección representativa de los aislamientos también se estudiará por MLST. Se realizará análisis de microbioma bacteriano mediante amplificación y secuenciación del gen 16S rRNA. A los 6 meses, nueva recogida de datos epidemiológicos y cribado de los sujetos con alguna muestra positiva para BMR en el primer cribado. Análisis de factores de riesgo para colonización y para persistencia de colonización mediante modelos de regresión logística.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2020, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI17/02102, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) – Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  • IP: Dr. Oriol Gasch Blasi
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 64.130,00 €

Introducción: Helicobacter pylori es el principal agente causal de las enfermedades gástricas y el principal factor de riesgo en el desarrollo del adenocarcinoma gástrico. Los estudios in vitro con este patógeno utilizan líneas celulares tumorales como modelo de infección. Sin embargo estas líneas celulares no presentan una fisiología celular normal, ni son representativas del epitelio gástrico integral. Recientemente se ha establecido un sólido y casi inmortal modelo de organoide gástrico humano (OGH). Basándose en la histología y en la expresión de marcadores, este modelo mantiene muchas de las características de su respectivo tejido de origen. El OGH es una herramienta muy valiosa para estudiar la respuesta epitelial a la infección por H. pylori. Utilizaremos este método para generar organoides en los diferentes estadios de la infección que llevan al cáncer gástrico.

Objetivos: Investigar, mediante el uso de organoides el perfil morfológico y de expresión génica 1) de organoides obtenidos de biopsias de pacientes sin infección de antro y cuerpo e infectados posteriormente con H. pylori 2) obtenidos de pacientes con gastritis crónica, lesiones gástricas preneoplásicas (atrofia, metaplasia) y cáncer gástrico. Estos resultados pueden ser utilizados para predecir el potencial carcinogénico de H. pylori y para la predicción de la cascada de Correa (gastritis crónica, lesiones preneoplásicas y cáncer gástrico).

Métodos: Generaremos organoides a partir de biopsias gástricas humanas de antro y de cuerpo provenientes de pacientes dispépticos sin H.pylori y los infectaremos con cepas virulentas y no virulentas de dicha bacteria. Además generaremos organoides a partir de pacientes con: i) infección ii) metaplasia iii) cáncer gástrico. Evaluaremos la respuesta a la infección en base a cambios morfológicos, citocinas y expresión génica (RNAm /miRNA). Los resultados se correlacionarán con los hallazgos clínicos, microbiológicos e histopatológicos.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2020, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI17/01564, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) – Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  • IP: Dr. Xavier Calvet Calvo
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 92.202,00 €

Las secuelas psicológicas, cognitivas y físicas de la enfermedad crítica pueden verse agravadas por los altos niveles de estrés que experimentan los pacientes en el entorno de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). Actualmente es necesario replantearse la re-humanización de la asistencia con iniciativas que mejoren la relación entre pacientes, familiares y profesionales sanitarios, considerando siempre el beneficio del paciente, pero sin aumentar la carga asistencial ni los costes humanos y económicos.

El objetivo general de este proyecto es desarrollar e implementar un sistema multifunción con herramientas tecnológicas 4.0 que faciliten la atención humanizada en las UCIs. Los usuarios del sistema serán tanto pacientes como familiares y profesionales clínicos, lo que permitirá complementar la evolución, acompañamiento y tratamiento médico con aspectos de humanización. Se incluirán técnicas de Realidad Virtual para la aplicación de rehabilitación física y cognitiva durante la propia estancia en la UCI y se implementaran soluciones de internet de las cosas (IoT), asegurando la interconectividad de los dispositivos en el ecosistema UCI. Finalmente, el sistema incluirá un motor de integración que permita la captura, almacenamiento y análisis de datos masivos integrables en la historia clínica, con el objetivo de generar modelos predictivos para la continua mejora asistencial.

Esta ayudas está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020 (Objetivo temático “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”; Objetivo Específico “Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes”; Actuación “Proyectos de investigación orientados al Reto de Salud, Cambio Demográfico y Bienestar”.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2019.

  • IP: Dr. Lluís Blanch Torra
  • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 70.400,00 €

2016

REDISSEC está construida sobre tres grandes cuestiones: el reto de gestionar el fenómeno de la cronicidad, la necesidad de disponer de más y mejor información y la obligación de incrementar la capacidad investigadora en políticas y servicios sanitarios en España.

Las enfermedades crónicas (EC) son, con mucho, la principal causa de mortalidad en Europa y España, lo que representa más de dos tercios de todas las muertes. Las implicaciones económicas de tal carga de enfermedad también son notables.

A pesar de los avances recientes, la mayor parte de la atención de la salud para las EC aún se estructura en torno a las exacerbaciones agudas de la enfermedad. Por esta razón, la gestión de las enfermedades crónicas se considera cada vez más una gran preocupación para los responsables políticos e investigadores. Probablemente, los elementos que mejor configurar el entorno sanitario actual son los siguientes: la preocupación de gobiernos y sociedades sobre el creciente gasto en salud; la existencia de grandes variaciones en la práctica médica que no se explican por diferencias en la morbilidad de las poblaciones; la preocupación sobre la eficacia, seguridad y eficiencia de las nuevas tecnologías y medicamentos, y la calidad de la práctica médica y las organizaciones sanitarias; la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, junto con la promesa de su impacto en el sector de la salud; y la creciente la participación de los pacientes en las decisiones clínicas. a investigación de Servicios de Salud en España ha crecido en los últimos 20 años, principalmente en torno a pequeños grupos de investigación. Aunque se pueden destacar algunos esfuerzos previos, no fue hasta 2004 cuando la investigación en servicios de salud apareció como área de investigación prioritaria en el Plan Nacional de Investigación 2004-2007.

La capacidad de REDISSEC se basa en la experiencia previa de Investigación colaborativa en la mayoría de los grupos participantes. Esta estrategia de colaboración que ha permitido componer una iniciativa compuesta por 14 grupos de investigación de 9 Comunidades Autónomas. REDISSEC es consciente de su potencial en términos de creación de capacidad en investigación de servicios de salud en enfermedades crónicas; sin embargo, REDISSEC también es consciente de las numerosas preguntas de investigación y vacíos de conocimiento que requerirán una estrategia adicional de networking, a nivel nacional e internacional.

Este trabajo es financiado por el proyecto  RD16/0001/0002, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2021, previa evaluación del ISCIII realizada al fin de la tercera anualidad.

  • IP: Dra. Mª Lluïsa Baré Mañas
  • Dotación económica: 109.829,50 €

El objetivo de la RIS es garantizar un elevado nivel de calidad de la investigación del VIH/SIDA e incentivar la mejora continua de los resultados en el Sistema Nacional de Salud, a través de la cooperación de grupos de calidad de diferentes instituciones.

Objetivo:

 • La relevancia de las mismas en el escenario actual de la investigación sobre el SIDA
 • La experiencia previa de los grupos participantes, su nivel de excelencia y capacidad competitiva a nivel internacional.
 • La posibilidad de aunar estrategias y competencias para realizar un abordaje global de estas preguntas que serían irrealizables fuera del trabajo en red

Este trabajo es financiado por el proyecto  RD16/0025/0033, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

 El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2021, previa evaluación del ISCIII realizada al fin de la tercera anualidad.

  • IP: Dra. Gemma Navarro Rubio
  • Dotación económica: 38.500,00 €

La Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI) es un espacio de investigación interterritorial encuadrado dentro de la las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS), a través del “Instituto de Salud Carlos III”, Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que participan veinticinco grupos de investigación de siete comunidades autónomas, procedentes del Sistema Sanitario, de la Universidad y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Los grupos que la constituyen tienen como objetivo producir conocimiento científico en el área de las enfermedades infecciosas, agrupando a microbiólogos, infectólogos e inmunólogos, vinculados a grupos de investigación básica, traslacional y clínico-epidemiológica.

Las áreas de trabajo de la REIPI son diversas, al incluir sus grupos de investigación, especialmente aquellos procedentes del Sistema Sanitario, a un número importante de investigadores. Así, la REIPI se ocupa de investigación en antimicrobianos y resistencias microbianas, de infecciones comunitarias y hospitalarias, de infecciones en pacientes inmunodeprimidos, y de las bases moleculares de la patogenia, el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones. Por otra parte, dado que el conocimiento producido tiene como vocación su traslación en último término a los pacientes, los objetivos estratégicos principales están agrupados en trece Problemas de Salud, definidos por el Comité Científico de la Red.

Este trabajo es financiado por el proyecto  RD16/0001/0002, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2021, previa evaluación del ISCIII realizada al fin de la tercera anualidad.

  • IP: Dr. Oriol Gasch Blasi
  • Dotación económica: 8.519,00 €

Dada la dificultad que comporta el manejo y la interpretación de la gran cantidad de datos que se manejan en las UCI, el objetivo del proyecto es poner al servicio de personal asistencial desarrollos tecnológicos que faciliten la labor asistencial específicamente enfocadas a mejorar la interacción paciente-ventilador para reducir la incidencia de asincronías y a optimizar el momento de la retirada de la ventilación mecánica. En la ventilación mecánica (VM) el uso de un sistema experto puede aportar grandes ventajas. Las asincronías paciente-ventilador se asocian a peor pronóstico y pueden ser responsables de cambios clínicos subyacentes, entre ellos la prolongación del tiempo de VM incrementa el riesgo de complicaciones. El fracaso de extubación se ha asociado de manera significativa a una mayor incidencia de neumonía asociada al ventilador y una elevada mortalidad. El desarrollo de herramientas Smart Data Display pueden facilitar el conocimiento y la toma de decisiones y revertir positivamente en la disminución de las complicaciones.

Metodología: El estudio se desarrollará en la UCI del Hospital Universitario Parc Taulí. Vamos a generar una gran base de datos recogidos de manera continua en los pacientes ingresados en UCI que requieren ventilación mecánica. Diseñaremos algoritmos que faciliten la interpretación de los mismos. En base a ello implementaremos una herramienta simple (Smart Data Display) en forma de pantalla que facilite la práctica diaria al personal asistencial y analizaremos los resultados después de esta intervención.

 Este trabajo es financiado por el proyecto  PI16/01606, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2019 .

  • IP: Dr. Lluís Blanch i Torra
  • Dotación económica: 80.465,00 €

Aproximadamente el 10% de los pacientes con fenotipo SA permanecen sin diagnostico genético. Se cree que hay genes responsables del fenotipo SA todavía sin identificar. La función del gen UBE3A, responsable del SA, es compleja y es posible que un déficit en algún punto de su red molecular contribuya a las características asociadas con el SA. De hecho, muchos síndromes que muestran un fenotipo que solapa con el SA son causados por mutaciones en genes cuya función interactúa con UBE3A.

Proponemos el uso de la secuenciación del exoma en 16 tríos padres-paciente para identificar nuevos genes candidatos responsables del fenotipo SA. Simultaneamente, caracterizaremos las interacciones moleculares subyacentes a fin de aumentar la comprensión de las funciones biológicas asociadas con el gen UBE3A y los fenotipos SA. La identificación de nuevos genes candidatos y vías involucradas en el fenotipo pueden conducir al diseño de nuevas terapias dirigidas.

Además, se realizará una mejor descripción del fenotipo clínico y neurocognitivo asociado a las alteraciones moleculares identificadas que podrá conducir a un enfoque terapéutico diferente y por lo tanto a una mejor calidad de vida para los pacientes con SA y sus familias.

Finalmente, se desarrollará un nuevo algoritmo de diagnóstico genético que incluya un panel de secuenciación de genes, entre ellos el gen UBE3A, otros genes ya conocidos que causan un fenotipo SA y los nuevos genes candidatos, para aumentar la tasa de éxito del diagnóstico molecular en aquellos pacientes que muestran un fenotipo SA. Un diagnóstico molecular precoz es decisivo para un manejo clínico óptimo y para ofrecer asesoramiento genético.

Este trabajo es financiado por el proyecto  PI16/01411  integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2019.

  • IP: Dra. Miriam Guitart Feliubadalo
  • Dotación económica: 62.315,00 €

La diabetes gestacional es la alteración metabólica más frecuente del embarazo, afectando al menos a un 9% del total de gestaciones. Sin tratamiento, la hiperglucemia provoca complicaciones como la macrosomía, que condiciona un incremento del riesgo de lesiones en el parto, así como alteraciones metabólicas en las primearas horas de vida. Los parámetros clave para su monitorización son la glucemia de ayuno y las glucemias postprandiales. Los niveles de glucosa tienden a aumentar de manera progresiva a lo largo del embarazo y, si llegan a ser inapropiados a pesar de seguir una dieta cuantitativa y ejercicio, se necesitará tratamiento con insulina. Para garantizar que los valores de glucemia son correctos los protocolos de atención aconsejan realizar visitas con periodicidad semanal o, como máximo, quincenal, lo que supone una enorme carga de trabajo.

Hemos desarrollado y probado en un estudio clínico aleatorizado una aplicación web inteligente que clasifica los datos de glucemia y genera mensajes automáticos a la paciente con propuestas de cambio de la dieta para corregir hiperglucemia y/o cetonuria y avisa a paciente y equipo asistencial si se considera probable la necesidad de iniciar tratamiento insulínico. El estudio clínico ha demostrado la seguridad, eficacia y alta satisfacción de las pacientes. El objetivo de este proyecto es adaptar la aplicación para su uso en móvil (android), integrar una medida de actividad física y adaptar y personalizar las recomendaciones de acuerdo con el nivel de actividad prescrito.

Esta ayudas está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020 (Objetivo temático “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”; Objetivo Específico “Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes”; Actuación “Proyectos de investigación orientados al Reto de Salud, Cambio Demográfico y Bienestar”.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2018 .

  • IP: Dra. Mercedes Rigla Cros
  • Dotación económica: 33.000,00 €

2015

La sepsis es una entidad clínica grave y frecuente que se define como una infección grave potencialmente mortal, y con una respuesta hiperinflamatoria mediada por citosinas que amenaza la vida y lleva a la disfunción multiorganica (MOF). Es la causa mas frecuente de mortalidad en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos. La fisiopatologia de la sepsis no es del todo conocida todo a pesar de que el análisis de los biomarcadores en pacientes con sepsis nos ha aportado información relevante de este proceso. Profundizar en el estudio de la respuesta celular y los mecanismos moleculares que se producen en presencia de estos mediadores biológicos y que están implicados en el desarrollo de MOF, parece prioritario para

plantear nuevas estrategias terapéuticas eficaces. Actualmente, ningún tratamiento farmacológico ha resultado beneficioso para el tratamiento de la sepsis, es por eso que se plantean nuevas alternativas terapéuticas. Las células madre mesenquimales (MSC) tienen propiedades antiinflamatorios, antimicrobianas, antiapoptoticas y reguladoras de la permeabilidad celular y es lógico pensar que podrían ser una buena terapia para la sepsis, puesto que actuarían a diferentes niveles y de manera sistémica. Nuestro grupo se plantea la posibilidad de mejorar su potencial terapéutico especifico en función de las alteraciones fisiopatológicas observadas. Las MSC modificadas genéticamente serán administradas como

tratamiento en nuestro modelo animal de sepsis y la hipótesis principal de este proyecto es que el tratamiento con estas células reducirá el daño y controlara la respuesta inflamatoria, mejorando la micro circulación, reduciendo el MOF y disminuyendo la mortalidad.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo es financiado por el proyecto  PI15/02204, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  • IP: Dr. Antoni Artigas Raventós
  • Dotación económica: 86.515,00 €

Objetivos:

 1. Estimar y describir patrones de multimorbilidad y la polimedicación en los pacientes mayores de 64 años que ingresan por patología crónica agudizada.
 2. Analizar la prescripción potencialmente inadecuada (PPI) de fármacos según los criterios STOPP/START (SS).
 3. Evaluar la relación entre multimorbilidad y PPI y reacción adversa a la medicación (RAM) prevenible.

Métodos: Cohorte prospectiva multicéntrica de muestra aleatoria de 1200 ingresos en los servicios de medicina interna y/o geriatría de 5 hospitales generales del SNS. Se excluirán pacientes terminales o con pronóstico de vida menor de 1 año. Aplicación de los criterios SS al ingreso y al alta, y recogida de variables sociodemogràficas, clínicas incluyendo comorbilidades y síndromes geriátricos, medicación basal crónica, capacidad funcional, y RAM. Se llevará a cabo un análisis descriptivo y bivariado aplicando pruebas paramétricas o no paramétricas según variables, entre morbilidad, polimedicación, criterios SS y RAM. Se aplicarán técnicas de regresión múltiple, donde la variable dependiente será la PPI o la RAM.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo es financiado por el proyecto  PI15/00552, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  • IP: Dra. Maria Lluïsa Baré Mañas
  • Dotación económica: 58.080,00 €

Los pacientes con trastorno bipolar presentan déficits a nivel neurocognitivo, que son patentes no sólo durante los episodios afectivos sino también durante las fases de remisión de la sintomatología y que están asociados a una importante repercusión funcional. Sin embargo, el número de estudios sobre rehabilitación neurocognitiva en el trastorno bipolar es muy reducido. Ello comporta la necesidad de investigar nuevas intervenciones eficaces, más creativas e innovadoras para reducir los déficits cognitivos, con el fin de reducir costes y aumentar los beneficios para los pacientes.

Este proyecto tiene como objetivo comprobar la eficacia del Neuropersonaltrainer un módulo neurocognitivo computerizado como coadyuvante a la intervención de rehabilitación funcional. Los pacientes que completen la intervención inicial de rehabilitación funcional serán aleatorizados a una extensión del estudio consistente en 12 semanas de entrenamiento con el módulo e-neurocognitivo para poder comprobar la eficacia de esta nueva intervención sobre el funcionamiento psicosocial en el trastorno bipolar. Se evaluarán también variables clínica, neuropsicológicas y de neuroimagen como variables secundarias de resultado.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo es financiado por el proyecto  PI15/01478 , integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  • IP: Dr. Narcís Cardoner Álvarez
  • Dotación económica: 117.370,00 €

La enfermedad arteriosclerótica coronaria es la primera causa de muerte en la diabetes tipo 1 (DMI). A menudo es asistomática y aparece como isquemia miocárdica salente (IMS). Esta puede detectarse con pruebas de imagen de perfusión miocárdica de estrés (PIPMes), y predice futuros eventos coronarios. De acuerdo con la AHA/ADA, los factores de riesgo cardiovascular (CV) clásicos infraestiman ese riesgo CV. La utilización generalizada de PIPMes es inviable, por lo que para identificar mejor los pacientes con más probabilidades de tener IMS es una PIPME (y tratarlos antes del primer evento coronario) proponemos evaluar como potenciales biomarcadores de IMS (aislados o en conjunto), en 100 pacientes con DMI (> 10ª de evolución, sin enfermedad CV clínica):

 1. Variabilidad glucémica (desviación estándar-DE- de los registros de monitorización continua de glucosa- MCG-(objetivo primario);
 2. Secreción entero-pancreática tras un test de comida mixta-TCM- (C-péptido, glucagón, GLP-1);
 3. Número y tamaño de las lipoproteínas (NMR spectroscopy);
 4. Marcadores de estrés miocárdico (NT-proBNP, hs-cTnT), inflamación (hs-CRP,IL-6, receptores solubles 1 y 2 del TNF-alfa), disfunción endotelial (ICAM, VCAM, E-selectina) y glucosilación avanzada (N-carboxi-metil-lisina; acúmulo en la piel)
 5. microRNAs Plasmáticos;
 6. Neuro-degeneración retiniana (NDR) (optical coherence tomography).

Métodos: Los pacientes se evaluarán para características clínicas básicas, IMS (con PIPME), y todos los potenciales biomarcadores mencionados.

Se espera que la IMS se asocie a más DE en la MCG, perfil lipoproteíco más aterogénico, perfil específico de micro RNAs, menores concentraciones de C-péptico y de GLP-1 y mayores desl resto de marcadores, y mayor NDR.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo es financiado por el proyecto  PI15/00567 , integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  • IP: Dr. José Miguel González Clemente
  • Dotación económica: 134.915,00 €

El objetivo principal de este proyecto es evaluar los cambios longitudinales en biomarcadores y factores inflamatorios antes y después de una intervención computerizada de rehabilitación cognitiva en pacientes con un trastorno psicótico en fases tempranas de la enfermedad para valorar si los marcadores basales pueden predecir la respuesta o si la intervención se asocia con una mejoría en parámetros bioquímicos/hormonales.

Metodología: Ensayo clínico randomizado, cruzado, simple ciego. Se incluirán 40 pacientes jóvenes (18-40) con un trasporno psicótico de <3 años de evolución. Se aleatorizarán en 2 ramas de tratamiento (rehabilitación cognitiva  vs tratamiento habitual. La intervención de rehabilitación cognitiva será un programa computerizado de rehabilitación cognitiva intensiva (60 horas totales, 4-5 horas/semana, 3 mesese) mediante la plataforma Neuropersonal Trainer. A los tres meses se cruzarán ambas ramas (el grupo que realizó tratamiento habitual pasará a realizar rehabilitación cognitiva, y vicerversa). Todos los pacientes tendrán una valoración 3 meses de finalizar la  rehabilitación cognitiva. Las evaluaciones clínicas ( basal, 3 y 6 meses en subgrupo de inicio demorado) incluirán una batería cognitiva ( CANTAB para esquizofrenia), Hinting Tasks, escala de sesgos cognitivos, PANSS, Calbary-Depresión, PSP y medidas de estrés (estrés percibido, acontecimientos vitales, maltrato infantil). Se determirán hormonas (cortisol, prolactina) y factores inflamatorios (proteína c-reativa, fibrinógeno) en suero y cortisol en saliva (respuesta de cortisol al despertar y área bajo la curva durante las evaluaciones clínicas). Se realizará un análisis estadístico por intención de tratar y por protocolo.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo es financiado por el proyecto  PI15/01386 , integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  • IP: Dr. Javier Labad Arias
  • Dotación económica: 55.055,00 €

El objetivo general de este proyecto coordinado es el testar las siguientes hipótesis:

 1. El microbioma pulmonar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es diferente en los pacientes con episodios frecuentes de agudización (AF), respecto los que no las presentan (NA).
 2. El perfil microbiano del paciente con AF se asocial a un patrón inflamatorio e inmunitario local y sistémico diferenciado.
 3. Las características inflamatorias e inmunitarias de la EPOC se ven moduladas por el microbioma intestinal.

El proyecto se basa en el lavado broncoalveolar (BAL) para el muestreo del microbioma pulmonar, e incluye el análisis de la variabilidad regional (intrapulmonar) y temporal del mismo. El proyecto valorará también la correlación entre el BAL y las muestras obtenidas de la vía respiratoria proximal (cavidad oral, orofaringe y esputo), y la representatividad del microbioma pulmonar en éstas. Se creará una cohorte de pacientes con EPOC (n=50 AF y n=50 NA), y de sujetos sanos (n=30), aparejados por edad, sexo y consumo de tabaco, de los que se obtendrán en estabilidad clínica las muestras de secreciones respiratorias previamente precisadas, con repetición del muestreo en una cuarta parte de los participantes a los 6 meses.

En el proyecto coordinador se determinará la flora bacteriana y fúngica por análisis de 16S rRNA e ITS , y en una cuarta parte de los participantes el viroma y el metagenoma funcional de la flora microbiana identificada. En los subproyectos coordinados se determinarán la variabilidad regional del microbioma pulmonar, la respuesta inflamatoria e inmunitaria local y sistèmica, y la relación entre el microbioma intestinal y las características inflamatorias y clínicas de la enfermedad.

El conjunto de datos del proyecto será analizado con metodologías integrativas fundamentadas en el análisis de redes, con el objetivo final de mejorar la comprensión de la patogénesis de la EPOC y de sus agudizaciones, como vía de obtención de nuevas alternativas terapéuticas.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo es financiado por el proyecto PI15/00167, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  • IP: Dr. Eduard Monsó Molas
  • Dotación económica: 159.115,00 €

Els següents projectes han estat finançats per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR”

2023

Títol: Descobriment i desenvolupament clínic precoç de nous inhibidors de la PDE-10 per al tractament de la síndrome de Prader-Willi (PRAWILLI).

La síndrome de Prader-Willi (SPW) és un trastorn genètic rar i complex que afecta unes 3.000 persones a Espanya. La malaltia afecta principalment l’apetit, però també el creixement, el metabolisme, la funció cognitiva i el comportament. El projecte té com a objectiu avançar en el desenvolupament clínic el compost PBF-999, inhibidor de l’enzim PDE10 en pacients afligits amb aquesta malaltia, per a avaluar paràmetres metabòlics i de comportament relacionats amb la hiperfàgia, abans, durant i després del tractament. A més, és d’interès avaluar l’expressió i activitat de l’enzim PDE10 i el seu segon missatger cGMP i cAMP, així com altres lectures farmacològiques relacionades amb l’estat metabòlic dels pacients amb SPW, com a potencials biomarcadors que permetrien l’objectiu definició del grau. de la hiperfagia que sofreixen aquests pacients.

  • IP: Assumpta Caixàs Pedragós

Títol: Assaig clínic de Fase IIa d’una teràpia innovadora per a pacients de Síndrome de X Fràgil (SXF)

Es realitzarà un estudi pilot observacional multicèntric amb diferents biomarcadors biomètrics, bioquímics i escales cognitivoconductuals en voluntaris sans i en pacients amb SXF, amb els següents objectius:

1) Comparar les condicions basals de biomarcadors biomètrics i bioquímics entre una cohort observacional formada per voluntaris sans i subjectes amb SXF

2) Valorar alguns mètodes d’avaluació cognitiva estudiats en l’activitat
anterior en pacients amb SXF

3) Consensuar el posterior ús d’aquests biomarcadors en l’assaig
clínic de Fase IIa en pacients amb SXF .

  • IP: Ana Roche Martínez
  • Dotació econòmica: 112.456,40 €

2022

Títol: SeptiBell: El primer dispositiu-Lector “point of care” que permet analitzar i processar les cèl·lules del sistema immune (usant els consumibles ”SeptiLoop”); detectant la seva resposta a bacteris és capaç de diagnosticar la sèpsia en el seu estadi més primerenc

L’objectiu del projecte SeptiBell és desenvolupar un dispositiu intel·ligent capaç d’identificar l’estat de la tolerància a l’endotòxica causat per una infecció bacteriana mitjançant tècniques in vitro i intel·ligència artificial, per disposar d’un prototip funcional que sigui operatiu a urgències, fins a aconseguir validar-lo a nivell industrial per tal d’obtenir els passos previs a la regulació com a producte diagnòstic. D’aquesta manera, es fa possible el diagnòstic precoç de sèpsia en una fase inicial.

Aquest projecte és en col·laboració amb LOOP DIAGNOSTICS, S.L.

  • IP: Antonio Artigas Raventós
  • Dotació econòmica:  431.147,00 €

Títol: Disseny d’estació de treball per a suport a la presa de decisions al pacient crític amb ventilació mecànica invasiva (WS-VENT).

El projecte WS-VENT es basa en el disseny i desenvolupament d’una estació de treball o “WorkStation”, avaluada en entorn habitual de treball, que combinarà tècniques d’enginyeria de dades amb visualitzacions fàcils d’interpretar per mostrar informació clau de grans conjunts de dades del pacient crític ventilat mecànicament. D’aquesta manera, es pretén transferir el coneixement i els resultats cientificotècnics obtinguts a l’àrea de la ventilació mecànica del pacient crític al mercat, mitjançant un producte validat.

Aquest projectes és en col·laboració amb Better Care, S.L. i la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de recerca.

  • IP: Lluís Blanch Torra
  • Dotació econòmica: 112.456,40 €

Títol: Enfocament multidisciplinari per al desenvolupament d’eines d’Intel·ligència Artificial per millorar el diagnòstic i el pronòstic de l’osteoartritis. OASIS

El projecte OASIS pretén desenvolupar una eina d’alta capacitat integradora d’una gran quantitat d’informació de fonts múltiples i diverses, basada en la intel·ligència artificial, per obtenir de manera integral un millor enfocament de diagnòstic i pronòstic en pacients amb artrosi.

Aquest projecte és en col·laboració amb CETIR, ERESA, Qrem, Leitat Technological Center i Fundación QUAES.

  • IP: Joan Calvet
  • Dotació econòmica: 172.949,04 €

Títol: BARITONE

Aquest projecte pretén impulsar la digitalització de la cadena de valor de l’assistència sanitària, posant especial èmfasi en l’explotació de dades per part del personal clínic, investigador i científic d’Intel·ligència Artificial, per millorar l’atenció als pacients.

  • IP: Jordi Gratacós
  • Dotació econòmica: 287.500 €

Títol: La transformació digital en la prevenció i gestió del risc de suïcidi en pacients adults mitjançant l’ús d’eines amb algorismes d’IA, entrenats a través de l’evidència clínica.

L’objectiu principal és desenvolupar i validar l’ús d’una plataforma digital per monitoritzar i predir risc de suïcidi en pacients de salut mental.

  • IP: Diego Palao
  • Dotació econòmica: 210.000 €

Títol: Patrons de senectut cel·lular i mol·lecular en l’Artritis Reumatoide i estudi de la seva resposta front un serum autòleg enriquit de citoquines. SERHA

El projecte SERHA pretén estudiar la senescència, és a dir, l’envelliment cel·lular en pacients amb artritis reumatoide i la seva influència en la fisiopatologia de la malaltia. Aquest estudi ens ajudarà a buscar un nou abordatge per al tractament de la malaltia basada en el sèrum dels propis pacients, enriquit en citocines.

Aquest projecte és en col·laboració amb Qrem i Leitat Technological Center.

  • IP: Eduard Graell
  • Dotació econòmica: 133.420,79 €

L’objectiu del projecte és l’estudi de la incidència d’intubació en decubit prono en pacients amb insuficiència respiratòria hipoxèmica aguda de novo sota HFNC. També es pretén determinar els efectes de la posició de decubit prono sobre l’eficàcia, seguretat, tolerància i viabilitat.

IP: Luis Fernando Morales

Període: 01/01/2021 – 31/12/2022

Finançament: Parc Taulí: 20.000€

Programa Marc: 2020 ESICM Award

L’objectiu del projecte és desenvolupar una plataforma mòbil per l’avaluació de la salut microvascular en pacients COVID-19 que es troben a la UCI. Es proporcionaran biomarcadors únics amb fins pronòstics per guiar als metges en els desenvolupament i desplegament de noves teràpies dirigides a la microvasculatura i per personalitzar el tractament del pacient i evitar un deteriorament inesperat del seu estat respiratori.

IP: Jaume Mesquida

Període: 01/12/2020 – 30/11/2022

Finançament: Parc Taulí: 211.688€ (Consorci: 2.041.348€)

Programa Marc: H2020 (CORONAVIRUS)

▶️ Visiona la trobada anual dels socis del projecte: 
YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube

L’objectiu del projecte és desenvolupar un consorci estratègic Europeu entre universitats i centres clínics especialitzats en nefrologia amb l’objectiu general d’estimular l’atractiu de la nefrologia entre els estudiants a nivell europeu i millorar l’educació continuada per tal de desenvolupar un marc polític per a la prestació de serveis d’alta qualitat dins del sistema sanitari europeu.

IP: José Antonio Ibeas

Període: 01/11/2020 – 31/10/2023

Finançament: Parc Taulí: 61.935€ (Consorci: 969.560€)

Programa Marc: Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

L’objectiu general del projecte és desenvolupar la resiliència de la salut mental entre els professionals de la salut que estan involucrats en la resposta d’emergència a la pandèmia COVID-19

IP: Narcís Cardoner

Període: 01/07/2020 – 31/10/2021

Finançament: Parc Taulí: 25.151€

Programa Marc: Pfizer Covid-19 Grants Program

L’objectiu del projecte és promoure el desenvolupament de competències de psicòlegs, psiquiatres, psicoterapeutes i altres treballadors socials per tal d’ajudar adequadament a les persones transgènere i intersexuals (IT). Aquestes persones estan exposades a una discriminació i assetjament que moltes vegades deriva en trastorns mentals, drogoaddicció i suïcidi.

IP: Narcís Cardoner

Període: 01/04/2020 – 31/03/2022

Finançament: Parc Taulí: 60.270€ (Consorci: 413.234€)

Programa Marc: REC (Rights, Equality and Citizenship) Programme

L’objectiu del projecte és, dins d’un marc de compra pública d’innovació, trobar solucions que incrementin l’eficiència, la qualitat i la sostenibilitat ambiental en els hospitals. En el cas del Parc Taulí es treballa en una solució per a la fabricació intrahospitalària de solucions a mida en 3D.

IP: Ferran Fillat

Període: 01/01/2020 – 30/06/2023

Finançament: Parc Taulí: 140.984€ (Consorci: 1.357.724€)

Progama Marc: COSME

L’objectiu del projecte és, mitjançant la intel·ligència artificial, estudiar la contribució de diferents biomarcadors de pacients amb esquizofrènia i adolescents amb i sense experiències psicòtiques per a la detecció i el tractament precoç d’aquests trastorns.

IP: Javier Labad (Coordinador del projecte)

Període: 01/01/2020 – 31/12/2023

Finançament: Parc Taulí: 165.906€ (Consorci: 626.482€)

Programa Marc: ERA-NET NEURON

L’objectiu del projecte és l’estudi de l’estrès traumàtic per estudiar com canvia el cervell en resposta a l’entorn per poder predir i prevenir el desenvolupament d’un trastorn psiquiàtric, identificar un diagnòstic precoç i avaluar l’eficàcia del tractament.

IP: Narcís Cardoner

Període: 01/01/2020 – 31/12/2022

Finançament: Parc Taulí: 99.825€ (Consorci: 845.592€)

Programa Marc: ERA-NET NEURON

L’objectiu del projecte és fomentar noves aproximacions al voltant del concepte de compra basada en valor (Value Based Public Procurement of Innovation) i generar un marc d’avantatges més econòmiques per als processos de licitació (MEAT). El Parc Taulí participa en l’anàlisi de l’estat actual d’ús d’antibiòtics als hospitals, les barreres existents en les proves de diagnòstic ràpid i en la identificació i anàlisi de problemes en els serveis d’atenció integrada per tal de poder definir criteris per una avaluació basada en valor.

IP: Oriol Gasch

Període: 01/01/2019 – 30/06/2020

Finançament: Parc Taulí: 78.281€ (Consorci: 1.997.341€)

Programa Marc: H2020 (CSA)

L’objectiu del projecte és millorar la gestió integral de la Diabetis Mellitus tipus 2 (DM-2) amb una gestió i administració personalitzada que consideri tots els aspectes rellevants de l’atenció clínica per als pacients amb DM-2 amb l’objectiu de facilitar als pacients i professionals de la salut, la gestió i monitorització de la malaltia mitjançant solucions i serveis basats en tecnologies digitals avançades.

IP: Mercedes Rigla

Període: 01/01/2019 – 31/12/2020

Finançament: Parc Taulí: 70.610€

Programa Marc: EUREKA

L’objectiu dels projectes és, dins d’un marc de compra pública precomercial, trobar solucions per empoderar als pacients mitjançant serveis professionals de recuperació i prevenció de l’estrès.

IP: Carme Colilles

Període: 01/01/2017 – 31/12/2020

Finançament: Parc Taulí: 541.350€ (Consorci: 4.191.300€)

Programa Marc: H2020 (PCP)

Telemonitoring and Telemedicine for Hospitals Assisted by ICT for Life saving co-morbid patients in Europe within a personalised care program of the EU

L’objectiu és desenvolupar una plataforma interoperable i independent, per detectar els pacients amb més risc a la UCI i millorar les cures del pacient en estat crític mitjançant la telemedicina.

IP: Lluís Blanch Torra

Període: 01/06/2016 – 31/05/2019

Finançament: Parc Taulí: 155.550€ (Consorci: 777.750€)

Programa Marc: H2020 (PPI)

L’objectiu és crear un web de bones pràctiques en comunicació per a persones amb discapacitats severes que no poden utilitzar llenguatge oral, accessible per poder ser utilitzada en hospitals, escoles i per a particulars, per tal de poder utilitzar la comunicació amb aquestes persones.

IP: Loreno Joga Elvira

Període: 01/10/2015 – 30/06/2018

Finançament: Parc Taulí: 25.465€ (Consorci: 117.920€)

Programa Marc: ERASMUS+

Projectes finalitzats

L’objectiu del projecte és, dins d’un marc de compra pública precomercial, crear noves tecnologies i plataformes per al tractament de problemes de salut mental, especialment enfocades en el trastorn bipolar.

IP: Diego J. Palao Vidal

Període: 01/01/2014 – 30/06/2017

Finançament: Parc Taulí: 153.032€ (Consorci: 1.884.000€)

Programa Marc: FP7

L’objectiu del projecte és desenvolupar i implementar tecnologies innovadores destinades a millorar l’eficiència energètica dels edificis

IP: Gabriel Ochoa Gimeno

Període: 01/07/2013 – 30/06/2017

Finançament: Parc Taulí: 459.433€ (Consorci: 8.800.00€)

Programa Marc: FP7

L’objectiu del projecte és la detecció ràpida de la Fibrosi Quística en humans.

IP: Montserrat Bosque García

Període: 01/04/2015 – 30/09/2016

Finançament: Parc Taulí: 49.000€ (Consorci: 150.000€)

Programa Marc: H2020-ERC-PoC

Telemonitoring and Telemedicine for Hospitals Assisted by ICT for Life saving co-morbid patients in Europe within a personalised care program of the EU

L’objectiu del projecte és, dins d’un marc de compra pública precomercial, crear solucions tecnològiques apropiades per detectar els pacients amb més risc a la UCI i millorar les cures dels pacients en estat crític mitjançant la telemedicina.

IP: Lluís Blanch Torra

Període: 01/11/2013 – 31/10/2016

Finançament: Parc Taulí: 79.219€ (Consorci: 1.825.972€)

Programa Marc: FP7

L’objectiu del projecte és desenvolupar un sistema d’ajut a la presa de decisions en pacients amb malalties cròniques. MobiGuide pot resoldre dubtes proporcionant consells eficients basats en guies clíniques, en dades mèdiques del pacient i en les seves preferències.

IP: Mercedes Rigla Cros

Període: 01/11/2011 – 31/10/2015

Finançament: Parc Taulí: 507.520€ (Consorci: 5.386.996€)

Programa Marc: FP7

Títol del projecte: Factors de resposta i reagudització associats a tractaments biològics i petites molècules en pacients amb Artritis Reumatoide. Estudi longitudinal de discovery amb tècniques de proteòmica en plasma i validació dels candidats. REFRAP

El projecte REFRAP pretén aprofundir en el coneixement de la millor opció de tractament per l’artritis reumatoide. L’objectiu del projecte és estudiar si hi ha biomarcadors en el plasma que caracteritzin la resposta dels pacients amb artritis reumatoide a teràpia biològica o a fàrmacs antireumàtics modificadors de la malaltia.

Centres participants

 • Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. Dra. Noemí Busquets
 • Hospital de Mollet. Dra. Elisabeth García Casares
 • Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Dra. Meritxell Sallés
 • Hospital del Mar, Barcelona. Dra. Carolina Pérez
 • Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell. Dra. María García-Manrique de Lara

Beca competitiva de GALAPAGOS ISR (Investigator Sponsored Research) 2022

  • IP: Joan Calvet
  • Dotació econòmica: 45.000 €

El projecte ICURA es basa en la implementació d’una eina digital per al seguiment telemàtic i el maneig de les seqüeles emocionals i cognitives dels pacients amb malaltia crítica una vegada han sortit de l’UCI. Així mateix, aporta solucions digitals que fan viable el procés sense augmentar la càrrega assistencial dels professionals,  la vegada que se centra a aportar solucions per als familiars i cuidadors dels pacients.

Centres participants

 • Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)
 • Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)
 • Universitat de les Illes Balears (UIB)
 • Institut d’Investigació Sanitària Illes Baleras (IdISBa)
 • Hospital Universitari Son Espases

Projecte guanyador d’una beca de La Marató 3CAT dedicada a la salut mental (2022)

  • Coordinadora: Sol Fernández
  • Dotació econòmica: 299.771,66 €
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.