Manual de selecció

Introducció

L’I3PT amb l’objectiu de millorar la seves polítiques de recursos humans, el 2017 es va adherir a la “Carta Europea de l’investigador” i al “Codi de Conducta per la Contractació d’Investigadors” i va elaborar una estratègia de Recursos Humans per al personal investigador, amb un Pla d’Acció 2017-2020.

En aquest sentit, l’institut va elaborar al 2017, el Codi de Selecció del CCSPT i les seves entitats vinculades, aprovat pel Patronat en la seva sessió de 28 de novembre de 2017. Aquest Codi, juntament amb el Codi d’Integritat i de Bones Pràctiques aplicable als professionals, recull els valors, principis i bones pràctiques que han d’orientar el comportament de l’equip directiu i del personal del Parc Taulí.

Per tal de permetre una implantació més àgil, l’I3PT ha elaborat aquest Manual de Selecció per a la contractació del personal investigador i personal d’estructura de la institució, basat en els principis de contractació oberts, transparents i basats en els mèrits de les candidatures, tal com aconsella la Comissió Europea en el seu informe Open,Transparent Merit Recruitment (OTM-R).

Aquest Manual està també emmarcat en el context de la Política d’Igualtat que té l’institut que integra la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, d’acord amb el principi d’igualtat d’oportunitats que estableix la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, en referència a les condicions igualitàries en el treball, i la seva aplicació.

Tot i això, en el cas que el personal objecte de contractació estigui finançat per una subvenció oficial, la normativa de l’organisme finançador preval sobre la normativa interna.

L’Institut disposa de les següents categories per a la contractació de personal:

 • Titulat Grau Superior I: Professional amb titulació de doctorat
 • Titulat Grau Superior II: Professional amb titulació de llicenciatura, grau (carrera de més de 300 crèdits) o màster.
 • Titulat Grau Mig: Professional amb titulació de diplomatura o grau (carrera de menys de 300 crèdits).
 • Oficial de segona: Professional amb una titulació de formació professional de grau superior o cicle formatiu de grau superior.
 • Auxiliar: Professional amb una titulació de formació professional de grau mig o cicle formatiu de grau mig.

En tots els casos, la plaça s’avaluarà pels requisits mínims necessaris, per al bon desenvolupament del treball.

Aquest Manual consta del següents apartats:

 • Procés de selecció
 • Procés de selecció exprés
 • Difusió Oferta de Treball
 • Comitè de Selecció
 • Avaluació candidatures
 • Formalització de la contractació
 • Incorporació
 • Normativa
 • Annexes

Procés de selecció

Amb la finalitat que el procés de selecció sigui el més Obert, Transparent i basat en els Mèrits (OTM-R) possible, l’estructurem en les següents fases:

1. Identificació de la necessitat de la contractació

L’investigador, la investigadora o la Direcció de Gestió inicia el procés de selecció amb la identificació de la necessitat de contractació de personal, omplint el “Formulari de contractació”.

Una vegada identificada aquesta necessitat, es posarà en contacte amb el Departament d’Administració per avaluar la disponibilitat pressupostària, i en cas afirmatiu, elaborar el document “Descripció de Lloc de Treball (DLT)”, amb els requeriments competencials específics per desenvolupar les tasques concretes del lloc de treball, així com les condicions oferides.

2. Publicació de l’oferta de treball

En base a la DLT descrita, des de l’Administració s’elabora el document “Oferta de Treball” i serà aquest departament l’encarregat d’enviar-li al o la Cap de Selecció del Consorci Corporació Parc Taulí (CCSPT) per a la seva codificació i publicació.

Procés de selecció exprès

En situacions justificades de necessitat sobrevinguda d’incorporació de personal, com ara la substitució d’una persona treballadora amb incapacitat temporal sense previ avís, quan la incorporació de personal s’ha d’efectuar un dia concret per motius científics o està previst en una subvenció oficial, es pot seguir un procés de selecció exprés, consistent en l’escurçament de les fases, d’acord amb els terminis que s’hagin de complir per al bon desenvolupament del lloc de treball.

En els casos en què es consideri necessari per a una correcta avaluació de la candidatura, es podrà sol·licitar a l’Oferta que juntament amb el currículum, es presenti una proposta relacionada amb el lloc de treball.

Difusió de l’oferta de treball

L’I3PT, amb l’objectiu d’arribar al major número de persones interessades en formar part de la institució, fa difusió la seva web i altres web institucionals:

 • Des del Departament de Selecció del CCSPT es publica l’oferta a la web institucional de l’I3PT i a la web del CCSPT.
 • Des del Departament d’Administració de l’I3PT es fa difusió de l’oferta a entitats relacionades amb el sector, com per exemple: BIOCAT, universitats, Linkedin, i a EURAXESS.

Comitè de Selecció

El Comitè de Selecció té com a funció principal l’ avaluació de les candidatures presentades. És per aquest motiu, que els membres han de tenir la formació i experiència suficient per avaluar-les de forma objectiva.

El Comitè de Selecció ha de vetllar pel compliment de:

 • Els principis del OTM-R en i durant tot el procés de selecció
 • Política d’Igualtat

Un cop avaluada la candidatura, el comitè haurà d’emetre un informe amb l’avaluació del procés de selecció en si mateix on es valori la idoneïtat d’aquest conforme als principis, valors i procediment que s’ha de seguir, i un altre relatiu a les candidatures presentades.

El Comitè de Selecció estarà compost per un mínim de dos persones . Es poden donar tres supòsits, depenent de la naturalesa del lloc de treball:

 • Contractació personal d’estructura: La Direcció de Gestió, el o la Cap d’Administració, i en cas que sigui necessari, la persona responsable del departament que té la necessitat de personal i/o el o la Cap de Selecció del CCSPT.
 • Contractació de personal investigador: El o la Cap de Grup, l’Investigador o investigadora Responsable i el o la Cap d’Administració, i en cas que sigui necessari, la Direcció de Gestió i/o el o la Cap de Selecció del CCSPT.
 • Contractació de càrrecs directius: La Direcció del CCSPT i aquells càrrecs que es considerin necessaris per a una avaluació correcta i objectiva de les candidatures.

Recepció i avaluació de currículums

La recepció de currículums es fa principalment a través d’una plataforma de reclutament, a la qual tenen accés el o la Cap de Selecció i el o la Cap d’Administració.

En els casos en què les institucions on es publica l’oferta tinguin les seves pròpies plataformes , i per tant no és possible posar l’enllaç per rebre les ofertes per la via habitual, el o la Cap d’Administració rep un correu electrònic de l’entitat amb un enllaç per descarregar el currículum.

Avaluació i selecció

El Comitè de Selecció avalua les candidatures d’una manera objectiva, en tres fases:

 • Fase 1: avaluació dels currículums segons el grau d’acompliment dels requisits de l’oferta de treball, mitjançant una graella.
 • Fase 2: les candidatures escollides a la fase 1, se’ls fa una entrevista per obtenir una major informació de les seves aptituds i actituds. Aquestes es realitzaran de forma presencial a l’I3PT, però en el cas que sigui necessari es poden realitzar per Skype. Les entrevistes seguiran el guió establert per al Comitè de Selecció per realitzar una avaluació objectiva, tot fent ús de la graella prèviament elaborada, on constaran els elements a avaluar i la puntuació.
 • Fase 3: Les candidatures que superen la Fase 2, se’ls realitza un examen psicotècnic i si es considera oportú altres proves selectives.

Un cop finalitzat el procés d’avaluació, i seguint la Política d’Igualtat de l’I3PT, el Comitè escull la candidatura que millor s’adapta a les necessitats de la institució.

La comunicació a la persona escollida la fa el o la Cap d’Administració mitjançant una notificació via la plataforma de reclutament que s’utilitzi (per tal de finalitzar el procediment intern de la plataforma) i via telefònica a fi d’ oferir una comunicació més personalitzada.

Una vegada la persona candidata ha acceptat l’oferta de treball, des del Departament d’Administració comunica al Departament de Selecció, mitjançant l’informe final del procés la persona escollida per ocupar la plaça.

En el cas que cap candidatura superi l’avaluació feta pel Comitè de Selecció, la plaça quedarà deserta i es podria tornar a convocar.

La comunicació a les candidatures que no han superat las fases de selecció es realitza mitjançant una notificació via la plataforma Talent Clue.

Formalització de la contractació

Per tal de poder formalitzar el contracte, el Departament d’Administració requereix a la persona candidata la següent documentació:

 • Fotocòpia DNI, adreça actual, codi postal i telèfon de contacte.
 • Fotocòpia targeta afiliació o document on consti el número. En el cas que sigui el primer cop que teniu una relació laboral, haureu d’anar a Tresoreria (amb el DNI) per tal de demanar l’esmenta’t número d’afiliació.
 • Fotocòpia de la titulació acadèmica. Compulsada pel personal del grup professional 1. Aquesta compulsa es farà a l’Administració de Personal amb la presentació del títol original.
 • Fotocòpia document col·legiació (en cas que sigui necessària).
 • Número de compte bancari: IBAN
 • 1 fotografia.

El Departament d’Administració de l’I3PT registra la informació necessària relativa a la candidatura a l’aplicació Hipòcrates, tal com s’explica al document “Registro de Personal I3PT”.

Un cop registrada tota la informació, el Departament d’Administració de l’ institut , envia al Departament d’Administració de Personal del CCSPT, encarregats de gestionar els contractes de totes les entitats del Parc Taulí, la següent informació:

 • La sol·licitud de contractació mitjançant el document “Petició de Contracte”, que s’elabora automàticament a partir de l’aplicació Hipòcrates.
 • L’Informe final de procés.
 • Tota la documentació requerida a la persona candidata abans esmentada.

Incorporació de la persona candidata

La persona incorporada és rebuda pel o la Cap d’Administració i la Direcció de Gestió, Investigador o investigadora responsable, o la persona responsable del Departament.

Aquesta és informada de:

Informació general

 • Conveni col·lectiu
 • Informació específica en funció del lloc de treball

Informació institucional

 • Pla Estratègic en R+D+I 2016-2020
 • Pla de Formació de R+D+I

Normatives institucionals

 • Guia del personal investigador
 • Codi de Bones pràctiques científiques
 • Política R+D+I
 • Normativa de Propietat Industrial
 • Pla d’Igualtat
 • Protocol davant assetjament sexual i de gènere

Normativa

Normativa interna

 • Codi de Selecció CCSPT, en allò que no s’oposi a aquest Manual.
 • Codi d’Integritat i de Bones Pràctiques CCSPT.
 • Pla d’Igualtat.

Normativa externa

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.