Centres

 

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya, el màxim òrgan de govern del qual és el Consell de Govern, i que gestiona els següents centres: Hospital de Sabadell, UDIAT Centre Diagnòstic, Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, i també els serveis de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, a través d'una societat anònima. El Consorci és el soci únic d’aquesta darrera entitat i nomena a tots els membres del seu consell d’administració. A més a més, és Unitat docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració d'Hospital Universitari.

 

 

El Parc Taulí es troba vinculat a la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), del patronat de la qual nomena a la majoria de membres. Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), en aspectes de recerca, innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial.

 

La Direcció General exerceix la màxima potestat executiva al Consorci i a totes les entitats unipersonals i vinculades, a través de la seva estructura directiva-organitzativa.

 

Actualització: contínua.
Format: HTML.