Equip humà

Relació llocs de treball

Relació de llocs de treball

Recompte* del personal estructural (contractes indefinits) i conjuntural (contractes temporals) publicat al Banc de dades d'ocupació pública. La informació es troba desglossada per grup, col·lectiu i sexe.

 

Actualització: Anual

Format: EXCEL.

Personal adscrit

Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració

No es disposa d'informació d'aquesta naturalesa.

 

Actualització: contínua

 

 

Representació social

Representació social

Òrgans representatius dels treballadors de les institucions del Parc Taulí per a la defensa dels seus interessos. Està integrat per treballadors triats lliurement pels treballadors de l’empresa en les eleccions que es fan cada quatre anys.

Comitè d'Empresa del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

 • USOC (Unió Sindical Obrera de Catalunya): 6
 • FTC-IAC (Federació de Treballadors i Treballadores de Catalunya. Intersindical Alternativa de Catalunya): 3
 • Metges de Catalunya: 6
 • FAPIC (Federació d'Associacions Professionals d'Infermeres i Infermers de Catalunya): 3
 • USAE (Unió Sindical d'Auxiliars d'Infermeria): 5
 • UGT(Unió General de Treballadors): 6
 • CCOO (Comissions Obreres): 0

 

Secció sindical del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (Acreditades Llei Organica Lliure Sindicals L.O.L.S)

 • USOC (Unió Sindical Obrera de Catalunya): 3
 • FTC-IAC (Federació de Treballadors i Treballadores de Catalunya. Intersindical Alternativa de Catalunya): 1
 • Metges de Catalunya: 3
 • FAPIC (Federació d'Associacions Professionals d'Infermeres i Infermers de Catalunya): 3
 • USAE (Unió Sindical d'Auxiliars d'Infermeria): 3
 • UGT(Unió General de Treballadors): 3
 • CCOO (Comissions Obreres): 0

 

Actualització: periòdica.
Format: HTML.

Nombre i cost d'alliberats sindicals

Nombre i cost d'alliberats

Comitè d'Empresa del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

 

Actualització: anual.
Format: PDF i XLSX.

Retribucions, indemnit. i dietes

Retribucions, indemnitzacions i dietes

Retribucions, indemnitzacions i dietes del personal de la institució.

S'entén per retribució la compensació econòmica que una persona percep per la seva feina. Per indemnització, les quantitats percebudes per una persona per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral. I per dieta, els drets percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats.

D’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, actualment, no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

A continuació podeu consultar els efectius i retribucions percebudes, publicats al Banc de dades d'ocupació pública. Per a més informació, en el següent apartat, es troba el nostre conveni amb les taules salarials.

* ACORD GOV/11/2016, de 9 de febrer, pel qual es ratifiquen la dissolució de l'entitat UDIAT Centre Diagnòstic, SA, i la cessió global dels seus actius i passius a favor del Consorci Corporació Sanitària ParcTaulí de Sabadell. DOGC. 11-2-16.

 

Actualització: anual.
Format: PDF i XLSX

Conveni sanitat

II Conveni col·lectiu de la sanitat concertada catalana

II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut. La seva vigència és des de l'1 de maig del 2015 fins al 31 de desembre del 2016.

Consorci Corporació Sanitària  Parc Taulí

 

Actualització: periòdica.
Format: PDF.

Codi d'integritat i bones pràctiques

Codi d'integritat i bones pràctiques

 

Actualització: Aprovat per Acord de Govern el 16 de novembre de 2016.
Format de les dades: PDF.

Convocatòries: accès i resolució

Convocatòries: accès i resolució

 

Actualització: contínua

Format: HTML