Auditories de comptes i fiscalització

La comptabilitat al Parc Taulí

La comptabilitat al Parc Taulí

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell ha de presentar els seus resultats segons les normes i principis del Pla general de comptabilitat. Els resultats es presenten amb dos documents principals: el resultat del compte de pèrdues i guanys (comptabilitat financera) i la liquidació pressupostària (comptabilitat pressupostària).

Les normes i principis del Pla general de comptabilitat permeten l’harmonització de la informació perquè totes les empreses i entitats puguin ser comparables mitjançant informació rellevant i fiable. Alhora, permeten que el contingut, l’efecte i la temporalitat del pressupost sigui comú a totes les administracions públiques.

El Parc Taulí gaudeix del règim d’autonomia de gestió, sempre que es compleixi amb l’objectiu pressupostari o les desviacions negatives siguin alienes a la gestió, el qual ha estat definit com l’indicador de capacitat/necessitat de finançament en termes de comptabilitat nacional SEC 2010 (Sistema Europeu de Comptabilitat).

Comptabilitat financera

És el sistema de control i de registre de les despeses i ingressos que es realitzen en una entitat, incloent totes aquelles estimacions i valoracions de fets futurs, d’acord amb els principis comptables.

La seva finalitat és donar informació financera sobre l’entitat, tant a la direcció com a tercers. Aquesta informació serveix per fer el seguiment dels resultats i per a la presa de decisions futures.

Comptabilitat pressupostària

Consisteix en el seguiment i el control del pressupost d’entitats públiques.

La seva finalitat és donar compte de com s’han administrat els recursos públics.

Les obligacions i els drets de cobrament han de ser certs i actuals, per tant, les estimacions d’obligacions o drets futurs no s’aplicaran al pressupost .

Sistema Europeu de Comptes (SEC)

És un sistema de comptabilitat que serveix per valorar de forma homogènia les finances públiques de tots els països de la Unió Europea. Hi ha alguns aspectes que difereixen de la comptabilitat pressupostària fixada per l’estat espanyol, per tant, calen alguns ajustaments comptables si es volen donar dades de Comptabilitat Pressupostària en termes SEC.
 

 

Actualització: periòdica.
Format: HTML.

Comptes anuals auditats

Comptes anuals auditats

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

 

Actualització: anual.
Format: PDF.

Informes de fiscalització

Informes de fiscalització

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

 

Actualització: contínua (cada vegada que s'elabora un informe).
Format: PDF.