Alts càrrecs i directius

Relació d'alts càrrecs i directius

Relació d'alts càrrecs i directius

En les entitats públiques, segons l'article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, tenen consideració d'alts càrrecs i directius els presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a general de l’Administració de la Generalitat.

A la nostra institució, l'alt càrrec és la directora general. 

 

Actualització: contínua.
Format: PDF.

Incompatibilitats

Incompatibilitats

Anna Aran Solé, directora general, no exerceix cap activitat professional, mercantil o industrial que, d'acord amb la Llei13/2005, pugui ser causa d'incompatibilitat.

 

Actualització: contínua.
Format: HTML.

Activitats, béns i interessos

Activitats, béns i interessos

Declaració d'activitats, béns i interessos del director general de la institució.

 

Actualització: contínua.
Format: PDF.

Retribucions, indemnit. i dietes

Retribucions, indemnitzacions i dietes

Retribucions, indemnitzacions i dietes del director general i del Comitè de Direcció de la institució.

S'entén per retribució la compensació econòmica que una persona percep per la seva feina. Per indemnització, les quantitats percebudes per una persona per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral. I per dieta, els drets percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats.


D’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

 

Actualització: contínua.
Format: PDF, XLS.

Codis de bon govern, conducta i integritat

Codis de bon govern, conducta i integritat del Consorci Corporació Parc taulí Sabadell i de les entitats del Parc Taulí

Codi de Bon Govern

El Codi de Bon Govern, aprovat el 19 de març de 2014, recull els principis ètics i les normes de conducta dels òrgans d'administració i govern de la institució, basats en el valors fonamentals com eficàcia, integritat, honestedat, prudència, transparència, austeritat, compromís efectiu amb el país i la seva ciutadania.

 

Actualització: Aprovat per Acord de Govern el 19 de març de 2014.

Format de les dades: PDF.

Codi de conducta

El Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat el 21 de juny de 2016, estableix els principis ètics i les regles de conducta dels seus alts càrrecs.  

 

Actualització: Aprovat per Acord de Govern el 21 de juny de 2016.

Format de les dades: PDF.

Codi d'integritat i bones pràctiques

El Codi d'integritat i bones pràctiques ens els àmbits directius i professionals de la institució, recull els valors, principis i bones pràctiques dels professionals del Parc Taulí.

 

Actualització: Aprovat per Acord de Govern el 26 de juny de 2019.
Format de les dades: PDF.

Agenda, obsequis i viatges

Agenda amb grups d'interès, obsequis i invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

Agenda del director general de la institució amb grups d'interès, relació d'obsequis rebuts en raó de la representació institucionali  relació d'invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments al director general de la institució.


Actualització: setmanal.
Format: XLSX.